Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

 

Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi:

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

- Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o chrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.

- Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

 

 

 Výrub drevín

 

 Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín:

 

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie (Obecný úrad Ožďany). Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec,  poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, alebo na účet obce. Ak je povoľujúcim orgánom okresný úrad, odbor starostlivosti o  životné prostredie, správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8. Žiadať o vydanie súhlasu môže ktorákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

10. Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

 

 

V § 47 ods. 4 sú taxatívne uvedené prípady, kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje:


I. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.
     Ak drevina rastie na území s druhým /chránené krajinné oblasti/ alebo tretím stupňom ochrany/národné parky/,  na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene, súhlas na výrub sa vyžaduje na všetky dreviny a to bez ohľadu na obvod kmeňa.


II. Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.Ten, kto takýto výrub uskutočnil, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Neoznámenie výrubu je priestupkom s pokutou do výšky 3 319,39 EUR, alebo správnym deliktom s pokutou do 9958,17 EUR.

 

III. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.

 

IV. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou, nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide napr. o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Ten, kto takýto výrub uskutočnil, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Neoznámenie výrubu je priestupkom s pokutou do výšky 3 319,39 EUR, alebo správnym deliktom s pokutou do 9958,17 EUR.

 

V. Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov (napr. cestný zákon, vodný zákon, zákon o dráhach, zákon o energetike). Niektoré právne predpisy ukladajú povinnosti vlastníkom alebo správcom pozemkov odstraňovať stromy a kry prípadne iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečné a plynulé prevádzkovanie dráhy, dopravy, prevádzky telekomunikačných zariadení a vedenia telekomunikačných sietí, rozvodných zariadení apod. V takýchto prípadoch sa síce nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín ale ten, kto chce z dôvodu uvedeného v tomto bode vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu. Účelom tejto oznamovacej povinnosti je, aby mohol orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov. Takéto podmienky realizovania výrubu, prípadne obmedzenia stanovené orgánom ochrany prírody sú pre subjekt záväzné. Činnosť, ktorú by realizoval subjekt v rozpore s určenými podmienkami orgánu ochrany prírody, alebo by výrub drevín uskutočnil napriek obmedzeniam orgánu ochrany prírody, je protiprávnym konaním na úseku ochrany prírody a krajiny. V takomto prípade ide o priestupok s možnosťou uloženia sankcie do výšky 9 958,17 EUR alebo o správny delikt s možnosťou uloženia sankcie do výšky 33 193,91 EUR. Taktiež neoznámenie výrubu drevín v lehote 15 dní pred plánovaným výrubom je priestupkom s pokutou do výšky 3 319,39 EUR alebo správnym deliktom s pokutou do  9 958,17 EUR.


VI. Ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.

 

VII. Ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.


VIII. Na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2..

 

IX. Na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom (§ 18a zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z.) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín.

 

X. Na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)).

 


     Podmienky, za akých sa môže vydať súhlas na výrub drevín sú uvedené najmä v § 47 ods. 3. Ustanovenie § 47 ods. 8 ukladá povinnosti pre subjekt, ktorý samotný výrub uskutočňuje. V § 47 ods. 8 sa kladie dôraz na skutočnosť, že povolením (vydaným stanoviskom resp. právoplatným rozhodnutím) na výrub podľa § 47 ods. 3 a 7 sa musí na požiadanie preukázať samotný vykonávateľ výrubu. Výrub je možné realizovať až po vydaní stanoviska podľa ods. 7 písm. a) alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa ods. 3 a ods. 7 písm. b) a po vyznačení výrubu drevín orgánom ochrany prírody. V praxi často nastáva situácia, že subjekt, ktorý žiada o vydanie súhlasu, resp. ktorému takéto povolenie bolo vydané, výrub drevín realizuje prostredníctvom iného subjektu, ktorý samotný doklad o povolení drevín nemá k dispozícii. V prípade kontroly orgánom ochrany prírody zameranej na legálnosť výrubu, sa tak vystavuje možnosti, že ak sa takýmto oprávnením na výrub nebude vedieť preukázať, dopustí sa priestupku s pokutou do 9 958,17 EUR alebo správneho deliktu s pokutou do 33 193,91 EUR. Z uvedeného dôvodu je potrebné aby fyzické alebo právnické osoby, ktoré realizujú výrub drevín si pred ich realizáciu takýto „právoplatný súhlas na výrub drevín“ od objednávateľa práce vyžiadali.

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka