Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ Ožďany s nástupom od 09.09.2019

Dátum a spôsob doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
- poštou na adresu: ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany, 980 11 Ožďany alebo e-mailom na adresu: zsozdany@zsozdany.edu.sk, do 30.08.2019 do 14:00 hod. 

Špeciálny pedagóg a pedagogický asistent


 

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka na zastupovanie počas dlhodobej PN - maximálne po dobu trvania projektu (30.06.2019)

Obecný úrad Ožďany  vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) na zastupovanie počas dlhodobej PN maximálne po dobu trvania projektu (30.06.2019). Výberové konanie sa uskutoční dňa 16. mája 2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Ožďany.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Ožďany, 980 11 Ožďany 160. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. mája 2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 životopis uchádzača,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:
- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je obec Ožďany a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu v Ožďanoch. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. jún 2018.

Popis práce TP:
- asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka,
- podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka