Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ostatné miestne dane

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Priznanie

 • podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR – sú k dispozícii na obecnom úrade a tlačivá sú prístupné aj na tejto stránke
 • podáva sa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 

Čiastkové priznanie

 • podáva sa v prípade, ak daňová povinnosť k dani za psa vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Oslobodenie od dane za psa
Od dane za psa je oslobodený pes, ktorého vlastní alebo jeho držiteľom je fyzická osoba s ŤZP. Dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie je kópia platného preukazu ZŤP, ZŤP/S.


 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva, pričom oznámenie musí obsahovať údaje a prílohy uvedené vo VZN č. 2/2012.

Obec daň vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


 


Daň za ubytovanie

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:

 • podať správcovi dane oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už nahlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala,
 • do 15. kalendárneho dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane hlásenie o počte a dobe ubytovaných hostí.

Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia.


Zníženie dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie bude znížená vo výške 50% na osobu a prenocovanie v prípade ubytovania dieťaťa vo veku od 7 do 18 rokov.


Oslobodenie od dane za ubytovanie

Oslobodenie bude poskytnuté v prípade ubytovania dieťaťa vo veku od 0 do 6 rokov.


 


 

Daň za predajné automaty

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

Priznanie

 •  podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR – sú k    dispozícii na obecnom úrade a tlačivá sú prístupné aj na tejto stránke
 •  podáva sa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 

Čiastkové priznanie

 • podáva sa v prípade, ak daňová povinnosť k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Priznanie

 • podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR – sú k dispozícii na obecnom úrade a tlačivá sú prístupné aj na tejto stránke
 • podáva sa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 

Čiastkové priznanie

 • podáva sa v prípade, ak daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

Poplatníkom poplatku je:

1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len “nehnuteľnosť“),

2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.


Poplatník je povinný:

 • v lehote do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti,
 • oznámiť obci všetky zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Oznámenie sa podáva na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade, prípadne na stiahnutie viď nižšie.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka