Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Fittnes

 

    

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POSILŇOVNE

 

            Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá a zásady fungovania posilňovne, jej využitia, správania sa a konania užívateľov, ich práva a povinnosti. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých klientov využívajúcich toto zariadenie zriadené obcou Ožďany.

 

Právo na vstup

Posilňovňa je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Ožďany  zaregistrovaným na OÚ .   Účelom posilňovne je umožniť obyvateľom obce  možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania.

 

Registrácia a evidencia používateľa

Prvotná registrácia záujemcu sa realizuje na OÚ, kde  po zaplatení ročného členského  poplatku,  ktorý činí  40 Eur je vydaný členský preukaz s uvedením osobných údajov a fotografiou žiadateľa. Za stratený alebo zneužitý preukaz sa neposkytuje náhrada.  Pri každej návšteve posilňovne je návštevník  povinný do Knihy návštev uviesť svoje meno,  priezvisko, dátum, čas príchodu, čas odchodu a vlastnoručný  podpis, čím potvrdí svoju prítomnosť a skutočnosť, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom posilňovne a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. 

 

Režim používania posilňovne

Posilňovňa je návštevníkom k dispozícii  denne v čase od 9:00-22:00 hod..

Návštevník je oprávnený navštevovať posilňovňu v čase uvedenom v bode 1.  

Deti do 16 rokov môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode dospelej osoby, ktorá za ne nesie zodpovednosť .

V posilňovni je dovolené konzumovať nealkoholické nápoje.  Fľaše, ktoré si zo sebou návštevník prinesie je povinný aj odniesť .

Priestory posilňovne môže naraz využívať  maximálne 6 osôb, ďalší záujemcovia počkajú kým sa uvoľní  cvičebné miesto. Každá osoba musí mať platný členský preukaz. Bez platného členského preukazu je vstup zakázaný.

V prípade, že registrovaný návštevník umožní vstup do posilňovne inej osobe, ktorá nie je držiteľom platného členského preukazu resp. nemá uhradený ročný členský poplatok, zamedzí sa mu vstup do posilňovne na obdobie dvoch mesiacov.

Starosta, poslanci OZ  a  starostom poverené osoby si vyhradzujú právo kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku a údajov uvádzaných návštevníkom v Knihe návštev.

Povinnosti

1. V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu, po ukončení cvičenia odložiť po sebe náradie a pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu .

2. Po príchode do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezúvok a taktiež použiť primeraný športový odev . Pri cvičení je každý  povinný používať vlastný uterák ako podložku .

3. S nástrojmi a náradiami posilňovne zaobchádzať zodpovedne, šetrne, spôsobom  k tomu určeným a správať sa pri tom tak,  aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu  ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia ostatných .

4. Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení je povinnosťou návštevníka vykonať o tom zápis do Knihy návštev.

5. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám.

6. Za stratu osobných vecí cvičencov prevádzkovateľ nenesie  žiadnu zodpovednosť.

7. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy.

 

Obmedzenia

1.  V posilňovni je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje

2.  S náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne.

3.  Zákaz pohybovania sa návštevníkov posilňovne v priestoroch telocvične.

4.  Do posilňovne je zakázaný vstup osobám:

- bez platného členského preukazu,

-  so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,

- v podnapitom stave alebo pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,

- v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení vzbudzujúcom verejné pohoršenie,

- ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.

5.  Zákaz vodiť do posilňovne akékoľvek zvieratá.

 

Sanitačný režim a jeho základné činnosti:

- vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch denne,

- vynášanie komunálneho odpadu denne,

- vetranie v cvičebných priestoroch denne,

- čistenie okien, dverí  a osvetľovacích telies 1x štvrťročne.

 

Sankcie za porušenie

V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť prístup do posilňovne bez nároku na vrátenie členského poplatku.

V prípade, že registrovaný návštevník (držiteľ platného členského preukazu) neoprávnene umožní vstup do priestorov posilňovne neregistrovaným  osobám ktorým nebol vydaný členský preukaz, bude mu vstup do posilňovne zakázaný.

Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške.

Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši predseda komisie športu  s kompetentnými osobami .

 

Technické zabezpečenie prevádzky posilňovne

V posilňovni musia byť viditeľne umiestnené:

- prevádzkový poriadok zariadenia,

- požiarne smernice,

- kniha evidencie návštevníkov.

 

Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a nariadenia.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.02.2016 na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom dňa 29.01.2016.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Ing. Adrian Barto

                                                                      starosta obce

 

 


 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka