Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

 

Súvisiace predpisy:

• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a   drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
• zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
• všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2012

Priznanie

  • podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR - sú k dispozícii na obecnom úrade, prípadne na stiahnutie viď nižšie
  • podáva sa osobne na obecnom úrade alebo poštou najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňovníkovi daňová povinnosť a to so stavom k 1. januáru
  • podáva ho daňovník, u ktorého v predchádzajúcom roku nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (kúpa alebo predaj nehnuteľnosti - rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, zdedenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie ...)
  • v prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zníženie dane z nehnuteľností

Daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50 % pre:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb – držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Dokladom preukazujúcim nárok na zníženie dane je kópia platného preukazu ZŤP, ZŤP/S.


Oslobodenie od dane z nehnuteľností


1. Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
d) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

2. Od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodené stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


Dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa ods. 1 písm. d) a ods. 2 je potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že daňovník resp. vlastník sa nachádza v hmotnej núdzi.

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka