Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Šťastný nový rok 2019Vytlačiť
 

2019.jpg


 
 

Obecný ples Ožďany 2019Vytlačiť
 

Ples OcU.jpg

 

Obecný ples Ožďany 2019

dňa: 19.01.2019 

Vstupenky len v predpredaji na OÚ alebo

pri pani T. Kurekovej do 11.012019

 

 

 

 


 
 

M A S Á ŽVytlačiť
 

Dňa 30.01.2019 (streda) sa v zasadačke obecného úradu Ožďany uskutoční klasická masáž chrbta, šije a drieku. Prihlásiť sa môžete na  telefónnom čísle: 047/56 94 646 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.,alebo osobne v kancelári TSP (oproti pošty). Cena základnej masáže: 6 €/30 min. Masáž bude prebiehať od 9:00 do 15:00 hod. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a upresniť čas masáže. Masáž budú vykonávať dvaja kvalifikovaní maséri.


 
 

Najbližší vývoz TKOVytlačiť
 

Najbližší vývoz TKO bude  dňa 31.01.2019


 
 

Nabližší vývoz plastovVytlačiť
 

Najbližší vývoz plastov bude dňa 15.02.2019.


 
 

Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj Vytlačiť
 

silvester plagát.jpg


 
 

Vianočný pozdravVytlačiť
 

pozdrav OcÚ.jpg


 
 

Vianočný pozdravVytlačiť
 

 

Vianočné želanie.jpg

48398464_584604221964859_6116572319050629120_n.jpg


 
 

Projekt podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky - Projektová a realizačná dokumentácia strechy evanjelického kostola v OžďanochVytlačiť
 


 
 

Ustanovujúce zasadnutie OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Určenie zapisovateľa
Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvoleného OZ
b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
c) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostu obce
Návrh na sobášiacich
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Realizácia projektu Názov projektu: Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci OžďanyVytlačiť
 


 
 

Malé vianočné trhy Vytlačiť
 

ZŠ s MŠ Ožďany Vás Srdečne pozýva 

na verjnú kultúrnu akciu

MALÉ VIANOČNÉ TRHY. 

13. decembra 2018  od 16:00

v areáli ŽŠ v Ožďanoch

plagát vianočné trhy.jpg

Ponúkame: 

- ručne vyrábané ozdoby a darčeky

- vianočný program

- sladkosti a horúci čaj

- príjemnú sviatočnú náladu

Tešíme sa na Vás!

http://zsozdany.sk/index.php/70-titulne-novinky/830-male-vianocne-trhy


 
 

Stretnutie s Mikulášom 🎅👼👹Vytlačiť
 

Mikuláš.jpg

 

 

 

Foto grafie zo stretnutia s Mikulášom nájdete vo fotogalérii: http://www.obecozdany.sk/fotogaleria.html

 

 


 
 

Jesenná výzdoba 2018Vytlačiť
 

Príjemné jesenné počasie nám praje aj pri skrášľovaní si našej obce výzdobou, s ktorou nám pomohlo záhradníctvo YUCCA – Kurákovci. Za ktorú im patrí vďaka.

http://www.obecozdany.sk/jesenna-vyzdoba-2018.html

 

 


 
 

Prenosná urnaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Voľba hlavného kontrolóra
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2017/2018 – ZŠ aj MŠ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o  stanovení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Stretnutie kandidátov na starostu obceVytlačiť
 

Kandidáti by Vám radi predstavili svoje programy a vízie rozvoja našej obce do budúcnosti. Radšej nesľúbiť nič ako si potom sypať popol na hlavu, dopredu nás môže viesť len nadšenie tvoriť, budovať a zveľaďovať .....

Veríme, že Vám nie je ľahostajná budúcnosť našej obce a prídete si ich vypočuť. Zároveň sa budete môcť pýtať a diskutovať o všetkom, čo sa života a budúcnosti našej obce týka.

Srdečne pozývame všetkých ktorým záleží na našej obci ....


 
 

Jesenné tvorivé dielneVytlačiť
 

Pre deti je pripravené malé občerstvenie. Dozor na deti nie je zabezpečený!
Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoria vaše deti.

 

Fotografie z tvorivých dielní:

http://www.obecozdany.sk/fotogaleria.html

 

 


 
 

OKTÓBER - Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

 

plagat.jpg

..... pár fotografií z mesiac úcty k starším 2018 a posedenia so staršími občanmi. 

http://www.obecozdany.sk/fotogaleria.html


 
 

VÝKUP PAPIERA A VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že 25.10.2018 /štvrtok/ od 15.00 hod. sa uskutoční v obci mobilný zber PAPIERA A JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!
Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  jedlých rastlinných  olejov a tukov.
1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 1ks rolka toaletného papiera
1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 3ks hygienické vreckovky
V prípade záujmu kontaktovať:  p. Tergácz - 0902 980 998


 
 

Upozornenie v súvislosti s nastávajúcim vykurovacím obdobímVytlačiť
 

UPOZORNENplagát.jpgIE !

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

 

 

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,raz za:

 • 4 mesiace - spotrebičena tuhé alebo kvapalné palivá,

 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 •  
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci OžďanyVytlačiť
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci Ožďany

Termín zberu: 03.10.2018 (streda)

Zberové miesta:

- Pred obecným úradom: 13.00 - 13.20
- Pred predajňou potravín L. Kišpatko: 13.25 - 13.45
- Babin Most č. 403, pred bytovým domom: 13.55 - 14.15
- Mlynárka, stanovište zberných nádob na KO: 14.20 - 14.40
- Čierna Lúka, pred kaplnkou: 14.45 - 15.05

Informácie:
Obec Ožďany                                                                                         DETOX s.r.o.
047/ 56 94 146, 0902 908 443                                                               048/ 471 25 11


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostuVytlačiť
 


 
 

Vďaka tiež naším občanomVytlačiť
 

20180917_073823.jpg

"Vďaka tiež" naším občanom


 
 

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Ožďany Vytlačiť
 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. iný doklad o nadobudnutí znalosti v danom obore;
znalosti právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce a rozpočtových organizácií.

náležitosti prihlášky:
meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón;
profesijný životopis;
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace;
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov za účelom vykonania  voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva;
písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou.

ďalšie predpoklady:
prax vo verejnej a štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce a rozpočtových  organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
užívateľské ovládanie počítača,
občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ožďany zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ „NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obecný úrad
Ožďany 160
980 11 Ožďany

najneskôr do 26.10.2018 do 12:00 hodiny. V prípade osobného doručenia ju odovzdá na obecnom úrade Ožďany.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Ožďanoch, 17.09.2018
Za správnosť výpisu : Ing. Adrian Barto


 
 

Oznámenie o delegovaní členov do MVKVytlačiť
 


 
 

OZNAM ÚPSVaR Rimavská Sobota, odbor sociálnych vecí o prídavku na dieťa Vytlačiť
 

V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku , pre účely trvania nároku na prídavok na dieťa je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy tohto dieťaťa v školskom roku 2018/2019

na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, ul. Čerenčianska 18 bezodkladne, najneskôr v termíne do 28. septembra 2018.

Tlačivá potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a tiež na www.upsvar.sk


 
 

Ocenili dobrovoľných hasičov - Hasič rokaVytlačiť
 

6x.jpgZáchrana života, ratovanie strechy nad hlavou či dlhodobé úsilie o výchovu skúsených hasičov. To všetko robia dobrovoľní hasiči, ktorí neraz riskujú svoje zdravie, aby pomohli iným. Poctivo vykonaná práca si preto zaslúži odmenu. 

Obec Ožďany môže byť hrdá na svojich dobrovoľných hasičov, ktorých máme v nšej obci.  Práve za tieto a mnohé ďalšie skutky ich odmenila známa značka českého piva. Medzi ocenenými bol aj dobrovoľní hasiči z našej obce Vojtech Rézmüves, ktorí ratoval ľudí z havarovaného autobusu.

https://csr.etrend.sk/magazin-aktivity-firiem/kozel-odmenil-hasicov-za-poctivo-vykonanu-pracu.html

https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/ocenili-dobrovolnych-hasicov-medzi-nimi-su-aj-z-regionu-gemer-malohont/

https://www.cas.sk/clanok/732373/ocenili-dobrovolnych-hasicov-nevahali-ani-sekundu-a-zachranili-zivoty/

 

 


 
 

Voľné pracovné miesta: Pedagogický asistent Základná škola s materskou školou, OžďanyVytlačiť
 

Základná škola s materskou školu v Ožďanoch ponúka dva pracovné miesta na pozíciu pedagogický asistent.

Link na zverejnené voľné pracovné miesta:


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Pripomienkovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
 7. Schválenie podmienok na voľbu hlavného kontrolóra obce Ožďany
 8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                  Ing. Adrian Barto v.z.
                                                                                      starosta obce


 
 

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v obci Ožďany Vytlačiť
 

Podľa § 171 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Ožďany, v úradných hodinách:

pondelok – piatok: od 7,30 h do 16,00 h
obedňajšia prestávka od 12,00 do 13,00 h.

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je utorok 11.9.2018 v čase od 7,30 h do 24,00 h. Po úradných hodinách kandidátne listiny môžete odovzdať zapisovateľke MVK Mgr. Dávidovej na adrese Ožďany 325, tel kontakt 0902908442. Kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018


 
 

Kvetinová výzdobaVytlačiť
 

WP_20180816_09_32_25_Pro.jpgĎakujeme našim ,,spoluobčanom“, že aj takýmto spôsobom nám pomáhajú skrášľovať našu obec. (komu už vadí a zavadzia krásna kvetinová výzdoba, ktorú majú potrebu ničiť).


 
 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisieVytlačiť
 


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Rimavskej Sobote 
o d v o l á v a
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)  územnom obvode okresu Rimavská Sobota

od 27.08. 2018 od 15.00 hod.

 


 
 

Dovolenka v ambulancii obvodného lekára Vytlačiť
 

- obvodná lekárka pre dospelých MUDr. Nina Toldyová v období od 09. - 22.07.2018 a 20.08.2018 - 02.09.2018

 


 
 

IX.ročník Oždiansky gulášVytlačiť
 

 Image00003.jpgTak ako posledných osem rokov aj tohto roku sme posunuli tradíciu Oždiansky guláš už k deviatemu ročníku. Opäť sa stretli  amatérski kuchári z obce a okolia v počte dvanásť družstiev, aby predviedli svoje kulinárske umenie. O 15:00 hod. sa slávnostne odštartovalo naše podujatie, ktoré sa nieslo v tónoch rezkej hudby, trefných komentárov moderátora a dobrej nálady všetkých zúčastnených. Každé družstvo malo svoj jedinečný recept a do prípravy dali všetky potrebné ingrediencie, ale hlavne srdce a dušu. Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami, tak sa začala okolím šíriť vôňa vychádzajúca z jednotlivých kotlíkov. Táto vôňa prilákala aj množstvo divákov a neskôr aj ochutnávačov jednotlivých gulášov. Počas celej akcie prebiehalo množstvo sprievodných aktivít pre deti aj dospelých – ukážka pernatých dravcov v podaní Sokoliarstva Kanát, práskanie bičom, lukostreľba, jazda na dobových koňoch, nafukovacie atrakcie, osvieženie pre najmenších zmrzlina, cukrová vata a kopa ostatných atrakcií. O vyhodnotenie gulášov sa už tradične postarala odborná porota v zložení Juraj Lepiš, Ruženka Kiráľová a Alžbeta Gyuricsicsová. Po zdĺhavom porovnávaní, ochutnávaní a hodnotení porota prvé miesto udelila družstvu Kamoši, druhé miesto Volvo teamu a tretie miesto Starým pánom. Nikto zo súťažiacich neodišiel naprázdno, pretože všetci dostali pamiatkové predmety, ktoré venovala obec a množstvo sponzorov, ktorým týmto patrí naše vrúcne poďakovanie (AGRORIS Rimavská Sobota, AGRO CS SLOVAKIA Lučenec, TAURIS Rimavská Sobota, RS NET  Rimavská Sobota, YUCCA SK Sušany, BRAGA GASTRO a GARDEN GASTRO Čierna Lúka, AGROSOLUM  Rimavská Sobota, VÝROBNÉ DRUŽSTVO ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany, MIROSLAV KUBELKA  Ožďany, KOLIBA Ožďany, Barnabáš Galamb  Ožďany a Štefan Kubelka Ožďany).

Celé podujatie sa nieslo v duchu dobrej nálady za čo ešte raz patrí poďakovanie každému, kto prispel k tomu, že sme strávili tento pekný deň. My sa už teraz tešíme na ďalší ročník, na ktorý vás srdečne všetkých pozývame.


 
 

Prednáška o nakladaní s odpadomVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na prednášku o nakladaní s odpadom, ktorú organizuje Mikroregión Rimava a Rimavica.Prednáška sa uskutoční dňa 2.8.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Ožďany.


 
 

IX. ročník akcie Oždiansky guláš 2018Vytlačiť
 

S finančnou podporou  Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozývame na IX. ročník akcie "Oždiansky guláš", ktorý sa bude konať dňa


28.07.2018.

Súbor na stiahnutie gulas-A4-2018.png gulas-A4-2018.png (13 MB)

 
 

Výzva na starostlivosť o pôdu - poľnohospodársku aj nepoľnohospodársku Vytlačiť
 

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

 • vykonávať agrotechnické opatrenia, zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
 • predchádzať výskytu a šíreniu burín,
 • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
 • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vyzýva všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky (poľnohospodárske i nepoľnohospodárske) v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (v prípade fyzickej osoby) alebo správneho deliktu (v prípade právnickej osoby – podnikateľa) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty mu môže správny orgán uložiť pokutu až do výške 33 200 €.


 
 

16. ročník Cesty rozprávkovým lesom - Z rozprávky do rozprávky 2018Vytlačiť
 

Obec Ožďany s Mikroregiónom Rimava a Rimavica pozýva všetkých, malých i veľkých do "Rozprávkového lesa". Vo Vyšnom Skálniku  pri rybníku sa brána otvorí 01.07.2018 od 9:00 hod. do 12:30 hod. Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz povedie cesta rozprávkovým lesom krásnou prírodou cez les a lúky. Jednotlivé stanovištia na trase budú ozdobené kulisami, ktoré vytvorili žiaci druhého stupňa ZŠ a ich učitelia v rámci výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“.

Vstupné je dobrovoľné.

Autobus odchádza 01.07.2018 o 9:00 hod. pred OCÚ Ožďany.

Dozor na deti nie je zabezpečený !


 
 

Pozvánka OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

29.06.2018 (v piatok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Ožďany na roky 2018 – 2023
 7. Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné roky 2018 – 2022
 8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
 9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 
 

3. ročník Memoriál Jána KováčaVytlačiť
 

Dňa 16.06.2018 sa v našej obci v areáli futbalového ihriska uskutočnil III. ročník ,,Memoriál Jána Kováča“, ktorí bol dušou nášho DHZ od jeho úplných základov. Do súťaže sa zapojilo 19 družstiev v 3 kategóriách a taktiež 5 družstiev Plameniakov. Domácim súťažiacim sa nadmieru darilo, pretože v kategórií DHZ muži Ožďany A získali 2.miesto a muži Ožďany B  3.miesto. Chlapi ukážkovite a bojovne reprezentovali našu obec, čoho výsledkom boli tieto pódiové umiestnenia, ku ktorým im všetci srdečne blahoželáme. S vysokou úrovňou podujatia boli spokojní všetci súťažiaci ako aj diváci -  za čo tiež v prvom rade patrí vďaka členom nášho DHZ na čele s predsedom Slavojom Hruškom a veliteľom Gabom Kalinom, ktorý je hasičom dušou aj telom.


 
 

Protipovodňový vozíkVytlačiť
 

Za obec prebral vozík veliteľ nášho DHZ Gabriel Kalina. Protipovodňový vozík je určený na zásahy dobrovoľných hasičov, je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Obec takúto pomoc dostala na základe podrobnej analýzy povodňových rizík a databázy zásahov hasičov a záchranárov. Dobrovoľní hasiči našej obce tak budú lepšie vybavení zasahovať pri povodniach a bleskových záplavách. Želáme im čo najmenej vážnych zásahov  aby sa z každého výjazdu vrátili zdraví a so splneným všetkých úloh, pred ktoré boli postavení.


 
 

Úprava otváracej doby pošty 27.-28.08.2018Vytlačiť
 

Poštový úrad bude

dňa 27.08.2018 otvorený od 8:00 - 9:45 hod. a od 13:00 do 14:45 hod.

dňa 28.08.2018 nebude otvorený.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.2018,  12:00 hod. do odvolania


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

27.04.2018 (v piatok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ožďany
 7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

 

 


 
 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov od 25.4.2018 do 15.05.2018Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v dňoch
od 25.4.2018 do 15.05.2018

bude v našej obci prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu , ktorým je klasický“ zelený" odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Zberové miesto: areál obecného úradu.
Uvedené druhy odpadov je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.


 
 

Memoriál Jána Kovácsa - 3. ročníkVytlačiť
 

Hasičská súťaž - Memoriál Jána Kovácsa 3. ročník

dňa 16.06.2018


 
 

Oždianske serpentíny 2018 - obmedzenie premávkyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v termíne 9. až 10. júna 2018 počas usporiadania pretekov Oždianske serpentíny bude obmedzený vstup a voľný pohyb po hlavnej ceste.
Cesta bude čiastočne uzavretá a označená dopravným značením od obchodov Ladislava Kišpatka a Dušana Vojteka až po Babin most. Prechod bude možný cez bočné ulice.
Preto upozorňujeme občanov, aby rešpektovali toto obmedzenie. V nutných prípadoch a počas prestávky bude umožnený nevyhnutný prechod.

Po ukončení pretekov po 18:00 hod. bude cesta prejazdná.

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Oznam chovateľom ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna potravinová spáva z dôvodu výskytu Afrického moru ošípaných upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných registrovaných aj neregistrovaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota na pevnú linku tel. 047/5811138 alebo na mobilné čísla +421915 953 835, +421918 779 092, ktorí zabezpečia vyšetrenie chovu a odbery vzoriek.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1 000 € v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 € v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je ďalej povinný v zmysle citovaného zákona oznámiť na mobilné telefónne číslo +421915 474 745 aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne 1 pracovný deň vopred.

Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (197.7 kB)

 
 

DEŇ MATIEKVytlačiť
 

Obec Ožďany a Základná škola s materskou školou Ožďany Vás srdečne pozývajú na
DEŇ MATIEK,

ktorý sa uskutoční dňa 11.05.2018   o 16:30 hod. v kultúrnom dome v Ožďanoch. S kultúrnym programom vystúpia deti ZŠ a MŠ.


 
 

Výberové konanie na miesto terénneho pracovníka - žiadosti do 10.05.2018Vytlačiť
 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Ožďany, 980 11 Ožďany 160. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. mája 2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 životopis uchádzača,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:
- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je obec Ožďany a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu v Ožďanoch. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. jún 2018.

Popis práce TP:
- asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka,
- podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na Čiernej Lúke dňa 24.05.2018 od 7:30 hod. do 16:30 hod.Vytlačiť
 

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. bude obmedzená distribúcia elektriny na týchto odberných miestach:
24ZSS5064911000K Ožďany - Čierna Lúka 432
24ZSS5064920000J Ožďany - Čierna Lúka 439
24ZSS50649220009 Ožďany - Čierna Lúka440
24ZSS50649230004 Ožďany - Čierna Lúka 441
24ZSS506492400AG Ožďany - Čierna Lúka 442
24ZSS50649500001 Ožďany - Čierna Lúka 528
24ZSS5064954000I Ožďany - Čierna Lúka 579
24ZSS5304537000U Ožďany - Čierna Lúka 629
24ZSS5305804000Y Ožďany - Čierna Lúka 657
24ZSS5305216000N Ožďany - Čierna Lúka 660
24ZSS5306577000R Ožďany - Čierna Lúka 662
24ZSS5306196000B Ožďany - Čierna Lúka 3950
24ZSS4514041000Y Ožďany - Ožďany

 


 


 
 

Zápis detí do základnej školyVytlačiť
 

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch sa uskutoční v budove 1. stupňa základnej školy

dňa 12.04.2018 (štvrtok) od 13:30 hod.


 
 

Podávanie žiadostí do materskej školyVytlačiť
 

podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v budove materskej školy

16.– 17.04.2018 (pondelok – utorok).


 
 

Pozvánka na OZ Vytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

29.03.2018 (vo štvrtok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Záverečný účet Obce Ožďany za rok 2017
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Ožďany za rok 2017
 8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 9. Návrh na uznesenie
 10.  Záver

 
 

M A S Á Ž sa neuskutočníVytlačiť
 

S poľutovaním oznamujeme, že masáž sa 14.03.2018 neuskutoční.


 
 

Deň Zeme 2018Vytlačiť
 

Obec Ožďany pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti DŇA ZEME, ktorá sa uskutoční
21. apríla 2018 (v sobotu)
Zraz je o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Ožďanoch. Obujte si vhodnú obuv a oblečte si aj reflexnú vestu.Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš!!!


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Návrh VZN Obce Ožďany č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Audítorské správy k individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 k výročnej správe
 7. Schválenie plánu zastupiteľstiev na rok 2018
 8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 9. Návrh na uznesenie
 10.  Záver

 
 

Oždianske serpentíny 2018Vytlačiť
 

Obec Ožďany a Autoklub Slovakia BABA zastúpená Jánom Lachkým Vás srdečne pozývajú na preteky automobilov do vrchu pod názvom
 ,,Oždianske serpentíny 2018"
v termíne  09.06.2018 - 10.06.2018, ktoré sú súčasťou seriálov:

- Majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch historických automobilov do vrchu MSR PAV HA
- Majstrovstvá Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu MSR
- Slovenský kopcový pohár SKP
- Slovenská trofej pretekov automobilov do vrchu pravidelnosti ST PAV HP

Súbor na stiahnutie ENIPRO-OZDANY.jpg ENIPRO-OZDANY.jpg (1.7 MB)

 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!! Vytlačiť
 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

Prerokovať v orgánoch obce v čo najbližšom čase úlohy z dôvodu predpokladaného príchodu suchého počasia a potenciálne riziko vypaľovania trávnatých porastov.

Vykonať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona o ochrane pred požiarmi v subjektoch, u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí obhospodarujú lesný fond a pôdny fond (SHR), kde OR HaZZ v Rimavskej Sobote nevykonáva ŠPD.

Aktivizovať členov a preveriť akcieschopnosť DHZO, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie  zásahovej  činnosti  v  súlade s ustanoveniami Vyhlášky MV SR č.611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v jednotlivých katastroch obcí, poskytnúť súčinnosť mestskej alebo obecnej polície (príp. členov komisií ochrany verejného poriadku) pri hliadkovacej činnosti v jarnom období počas suchého počasia. Žiadame Vás o zaslanie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom Vašich vlastných hliadok (najlepšie formou krátkeho e-mailu – predovšetkým lokalitu a čas hliadkovania), aby nebolo hliadkovanie vykonávané duplicitne aj zo strany OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

Touto cestou žiadame starostov obcí, aby porušenia záväzných právnych predpisov právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami oznamovali buď okamžite na OR PZ, resp. následne na OR HaZZ, pričom OR HaZZ následne začne objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi.

Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov, fauny a flóry pred požiarmi.

Starosta obce, alebo ním poverená osoba v prípade vzniku požiaru operatívne bez omeškania vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, prípadne členov DHZO k vykonaniu zásahu za účelom lokalizovania a likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

V prípade, že OR HaZZ v Rimavskej Sobote vyhlási čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o tomto skutku bude v čo najkratšom časovom intervale upovedomená každá obec okresu obvyklým spôsobom (v elektronickej podobe, v regionálnych novinách). Obec je povinná predmetnú skutočnosť vyhlásiť miestnym rozhlasom a vyvesiť na úradnú tabuľu obce.

Priloženú rozhlasovú reláciu odvysielať za účelom zvyšovania právneho povedomia občanov, umiestniť na vývesných tabuliach obcí, prípadne na webových stránkach obce a poskytnúť informácie všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti (školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pod.)

V prílohe sa nachádzajúci plagát umiestniť na vývesných tabuliach obcí. (v prípade možností zväčšiť).

 

 


 
 

Pozvánka na tvorivé dielneVytlačiť
 

Obecný úrad v spolupráci s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE "

Výroba veľkonočných dekorácií:

-  zdobenie kraslíc – rôzne techniky – patchwork, korálky, stuhy, maľovanie, servítková technika...,

- výroba veľkonočných vencov,

- dekorácie zo sena a slamy – zajačik, sliepočka ...,

- pletenie a zdobenie korbáčov, vencov z vŕbového prútia,

 - tvorba jarných pohľadníc.

Kedy: 16.03.2018 (piatok) od 15:00 hod. do 17:00 hod. v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pripravené je malé občerstvenie.                                                                                               

Dozor pre deti nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoríte sami.


 
 

M I K U L Á Š Vytlačiť
 

MILÉ DETI !

Srdečne Vás pozývame na privítanie MIKULÁŠA dňa 08.12.2017 (piatok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Oždanoch.

So zaujímavým programom vystúpia deti z MŠ a ZŠ.

Dňa 09.12.2017 (sobota od 9:00 hod.) Vás milé deti navštívi Mikuláš s anjelikom a čertom.

Dobré deti obdarí sladkým mikulášskym balíčkom.

Bližšie informácie v MŠ Mgr.Kureková, alebo v kancelárii TSP (oproti pošty).


 
 

POZVÁNKA NA SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva občanov na
polnočný silvestrovský ohňostroj a varené vínko.
Príďte privítať nový rok v kruhu svojich priateľov a známych o polnoci 31.12.2017 pred obecným úradom.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

01.12.2017 (v piatok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
 7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 8. Návrh na uznesenie
 9.  Záver

 

Ing. Adrian Barto
   starosta obce


 
 

Obecný ples 2018Vytlačiť
 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na Obecný ples,

ktorý sa uskutoční 20.01.2018 / v sobotu / o 20:00 v kultúrnom dome v Ožďanoch.

O Vašu dobrú náladu sa postará hudobná skupina FAIR PLAY z Rimavskej Soboty.

Vstupné: 12 EUR ( v cene vstupného je: večera a fľaša vína na 4 osoby )
Vstupenky len v predpredaji na OÚ a pri T. Kurekovej do 13.01.2018


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

10.11.2017 (v piatok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať v  zasadačke            obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Ožďany
 7. Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ožďany
 8. Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Ožďany
 9. Prejednanie VZN č. 3/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia v obci Ožďany
 10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2016/2017 – Základná škola a Materská škola
 11. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 12. Návrh na uznesenie
 13.  Záver

 

Ing. Adrian Barto
   starosta obce


 
 

O Z N A M - LSPP PoltárVytlačiť
 

O Z N A M

Spoločnosť PDOS,s.r.o Vám oznamuje ,že dňom 31.12.2017 ukončuje prevádzkovanie lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých /LSPP/v meste Poltár ul. Železničná 291.

Informácie Vám poskytne VÚC Banská Bystrica odbor zdravotníctva

                                                                                                PDOS,s.r.o konatelia v.r.


 
 

Veselé vianoce a šťastný Nový rok !Vytlačiť
 

Milí občania, želáme Vám do nastávajúcich krásnych sviatočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou a toleranciou človeka k človeku. Prajeme Vám nádherné Vianoce, silného vnútorného ducha, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí, ktoré život prináša. Veľa zdravia, šťastne prežitých chvíľ, lásky a ľudského porozumenia.

Do nového roka želáme, splnenie všetkých snov, ktoré ste si vysnívali a dobrý a úspešný každý deň roku 2018.
                                                               

                                                                                    starosta obce a kolektív OcÚ


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov Čierna Lúka, Molnárka a Babin Most sa uskutoční 11.10.2017 od 15.00 hod.


 
 

PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNEVytlačiť
 

Milé deti, milí rodičia!

Obecný úrad v spolupráci s MŠ Ožďany, ani počas vianočných sviatkov nezabúda na deti a preto organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,, PRÁZDINOVÉ TVORIVÉ DIELNE ,,
(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov, zdobenie medovníkov ...),

ktoré sa uskutočnia 28.12.2017 (štvrtok)
od 13.00 hod. do 16.00 hod. v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma
Pre deti je pripravené malé občerstvenie

Dozor na deti nie je zabezpečený!
Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela,
ktoré si vytvoria vaše deti.


 
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci Ožďany Vytlačiť
 

 Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci Ožďany
 

Termín zberu: 18.10.2017 (streda)
Ožďany č. 160             Pred obecným úradom                     13.00 - 13.20
Ožďany, L.Kišpatko      Pred predajňou potravín                  13.25-13.45
Babin Most č.403         Pred bytovým domom                      13.55-14.15
Mlynárka                      Stanovište zberných nádob na KO   14.20-14.40
Čierna Lúka                  Pred kaplnkou                                  14.45-15.05


 
 

OKTÓBER - Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

 Milé staré mamy a starí otcovia !

Srdečne Vás pozývame pri príležitosti

"MESIACA ÚCTY K STARŠÍM"

na vystúpenie detí MŠ a ZŠ, ktoré sa uskutoční

dňa 27.10.2017 o 17:00 hod.

v Kultúrnom dome v Ožďanoch.

Po vystúpení Vás pozývame na malé posedenie.


 
 

Oždianske serpentínyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v termíne 23. až 24. septembra počas usporiadania pretekov Oždianske serpentíny bude obmedzený vstup a voľný pohyb po hlavnej ceste.
Cesta bude čiastočne uzavretá a označená dopravným značením od obchodov Ladislava Kišpatka a Dušana Vojteka až po Babin most. Prechod bude možný cez bočné ulice. Preto upozorňujeme občanov, aby rešpektovali toto obmedzenie. V nutných prípadoch a počas prestávky bude umožnený nevyhnutný prechod.

Po ukončení pretekov po 18:00 hod. bude cesta prejazdná.

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany  v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  na deň

14.09.2017 (vo štvrtok) o 18.00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Oždianske serpentíny 2017Vytlačiť
 

Milovníkomi rýchlych kolies oznamujeme, že Oždianske serpentíny 2017 sa predsa len uskutočnia v termíne 23.-24.09. 2017.

Súbor na stiahnutie ozd2017.jpg ozd2017.jpg (1.2 MB)

 
 

Pedagogický asistent - Základná škola s materskou školou, OžďanyVytlačiť
 

• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť,
d) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie
materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského
antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Základná škola s materskou školou
Hlavná 66
98011 Ožďany
www.zsozdany.sk
0475694163

Kontaktná osoba
Mgr. Želmíra Vargicová
0905716505

 


 
 

Oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota o povinnosti poberateľov prídavku na dieťa pre účely trvania nároku na prídavokVytlačiť
 

V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku , pre účely  trvania nároku na prídavok na dieťa  je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy tohto dieťaťa v školskom roku 2017/2018 na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, ul. Čerenčianska 18 prípadne na pracovisko Hnúšťa, Bátka, Gemerský Jablonec  podľa miesta  Vášho trvalého pobytu

v termíne najneskôr do 27. septembra 2017.

Tlačivá  potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a tiež na www.upsvar.sk


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Obec v zmysle schváleného ,,Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samoprávneho kraja v roku 2017" zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecozdany@obecozdany.sk


 
 

Dovolenka v ambulancii obvodnej lekárky a v lekárniVytlačiť
 

Lekáreň je v období od 14.07.- 18.07.2017 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Obvodná lekárka v období od 14.07. - 27.07.2017 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota

od 3.8. 2017, 08.00 hod. do odvolania

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

   

     Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

    Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť aj vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 • urýchlené odstraňovanie dreva aďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

 Riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Rimavskej Sobote

pplk. Ing. Marek Laššák v. r.

 

  

 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v termíne od: 25.07.2017 07:30 do: 25.07.2017 13:50
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe.


 
 

Dovolenkové obdobie v ambulanciách lekárovVytlačiť
 

Všetky ambulancie budú

v období od 17.07. do 28.07.2017

pre čerpanie dovolenky zatvorené. Zastupovanie:

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA:
zastupuje MUDr. Peter Dunaj, OZS Hrachovo, č. tel. 047/ 56 95 249

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA:
zastupuje MUDr. Alena Balážová, lekáreň u Leva, Rimavská Sobota, č. tel. 04/75 631 618, 0904 503 137

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA:
zastupuje:
17. - 18.07.2017 MUDr. Judita Illéšová, OZS Jesenské, tel. 047/56 98 537
19. - 21.07.2017 MUDr. Eva Brunovská, OZS Jesenské, tel. 0905 324 827
24. - 25.07.2017 MUDr. Juhász, Športová ul, Rimavská Sobota od 08:00-10:00

 

 

 

 


 
 

Dovolenka v lekárniVytlačiť
 

Lekáreň bude pre čerpanie dovolenky zatvorená v období
od 17.07. - 21.07.2017

 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 

Schválenie programu

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Správa o plnení prijatých uznesení

Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov

Návrh na uznesenie

Záver


 
 

Cesta rozprávkový lesom 09.07.2017 - ZMENAVytlačiť
 

Rozprávkový les 9.júla. 2017 (nedeľa)

Obec Ožďany s Mikroregiónom Rimava a Rimavica pozýva všetkých, malých i veľkých do "Rozprávkového lesa". Vo Vyšnom Skalníku  pri rybníku sa brána otvorí o 9:00 hod. a zatvorí o 12:30 hod.
Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz povedie cesta rozprávkovým lesom krásnou prírodou cez les a lúky. Jednotlivé stanovištia na trase budú ozdobené kulisami, ktoré vytvorili žiaci druhého stupňa ZŠ a ich učitelia v rámci výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“.

„Prvou novinkou bude, že detičky pri vstupnej bráne dostanú rozprávkovú knižku, do ktorej počas cesty rozprávkovým lesom po splnení úloh na jednotlivých stanovištiach dostanú pečiatky. Až po prejdení celej trasy a nazbieraní všetkých pečiatok do rozprávkovej knižky dostanú v cieli od rozprávkových bytostí sladký balíček,“ priblížila a dodala, že druhou novinkou bude výstava výtvarných prác detí z materských a základných škôl v Mikroregióne Rimava a Rimavica, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže. A ako treťou novinkou pre malých aj veľkých bude podľa Struhárovej vozenie sa na koči ťahanom koňmi.

Vstupné je dobrovoľné.

Autobus odchádza o 8:30 hod. pred OCÚ Ožďany.

Dozor na deti nie je zabezpečený !


 
 

FOTOSÚŤAŽ: Pochváľte sa svojimi fotografiami z regiónuVytlačiť
 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 5. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30.09.2017.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie eleltrinyVytlačiť
 

Oznamuje občanom, že v termíne od 31.05.2017 08:00 do 31.05.2017 13:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distrubučnej sústravy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. obmedzená distrubúcia elektriny pre odberné miesta, ktoré sú v zozname.


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v Ožďanoch a Tehlovni sa uskutoční 31.5.2018 od 15.00 hod.


 
 

Výberové konanie TSPVytlačiť
 

Obecný úrad Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany vyhlasuje výberové konanie na
 jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. júna 2017 o 09:00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Ožďany.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu Ožďany.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
12. júna 2017 do 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 

Schválenie programu

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Správa o plnení prijatých uznesení

Prerokovanie nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch do roku 2013

Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov

Návrh na uznesenie

Záver


 
 

Zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 09.10.2017 do 25.10.2017 bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika) a veľkoobjemového odpadu (nábytok, okná, koberce, matrace, umývadlá, vane ...).

Zberové miesto : areál obecného úradu.

Uvedené druhy odpadov je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase
od 7:30 hod. do 15:30 hod..


 
 

Výberové konanie TSPVytlačiť
 

Obecný úrad Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany vyhlasuje výberové konanie na
 jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. mája 2017 o 09:00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Ožďany.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu Ožďany.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
17. mája 2017 do 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznámenie o výberovom konaní výberko TSP - oznam.doc výberko TSP - oznam.doc (320.5 kB)

 
 

Deň Zeme 2017Vytlačiť
 

Obec Ožďany pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti DŇA ZEME, ktorá sa uskutoční

29. apríla 2017 v sobotu.

Zraz je o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Ožďanoch. Obujte si vhodnú obuv a oblečte si aj reflexnú vestu.

Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš!!!


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Záverečný účet Obce Ožďany za rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ožďany za rok 2016
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie 09.05.2017Vytlačiť
 

Dňa: 09.05.2017 (utorok) v čase od  07:30 do 09.05.2017 16:30 bude v časti obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distrubučnej sústravy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. obmedzená distrubúcia elektriny pre odberné miesta, ktoré sú v zozname:


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie 10.05.2017Vytlačiť
 

Dňa 10.05.2017 (streda)  v čase od  07:30 do 10.05.2017 13:05 bude v časti obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distrubučnej sústravy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. obmedzená distrubúcia elektriny pre odberné miesta, ktoré sú v zozname:


 
 

Výberové konanie TSPVytlačiť
 


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie 03.05.2017Vytlačiť
 

Dňa 03.05.2017 (v stredu) v čase od 07:30:00 do: 03.05.2017 14:30:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. v  odberných miestach, ktoré sú v zozname:

 


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie 04.05.2017Vytlačiť
 

Dňa 04.05.2017 (vo štvrtok) v čase od 07:30:00 do: 04.05.2017 16:30:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. v odberných miestach, ktoré sú v zozname:
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Svetový deň vodyVytlačiť
 

Kontaktné osoby:

Laboratórium PV Banská Bystrica - kontaktná osoba Ing. Azzamová Eva,  tel: 048/4327 771, e-mail: eva.azzamova@stvps.sk

Laboratórium PV Lučenec - kontaktná osoba RNDr. Bóriková Kvetoslava,  tel: 048/4327 565, e-mail: kvetoslava.borikova@stvps.sk

Laboratórium PV Prievidza - kontaktná osoba Ing. Šramková Darina,  tel: 048/4327 313, e-mail:darina.sramkova@stvps.sk

Vzorky vody je možné odovzdať aj 22. marca 2017 v Obchodnom centre Európa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.


 
 

Otvorené výberové konanieVytlačiť
 


 
 

Zákaz vypaľovaniaVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.


 
 

VIII. Oždiansky guláš 2017Vytlačiť
 

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na

VIII. Oždiansky guláš

15. 07. 2017 od 15.00 hod.

v areáli obecného úradu.

Prihláste svoje družstvo!

Podmienky:

 • Družstvá sa prihlasujú na ,, Prihláške ,, do 12.07.2017!

 • Prihlášku môžete vyplniť elektronicky a zaslať na mailovú adresu obecozdany@obecozdany.sk alebo osobne na OcÚ Ožďany

 • Jedno družstvo tvoria max. 3 členovia

 • Pripravuje sa z vlastných surovín

 • Varí sa tradičný kotlíkový guláš, z akéhokoľvek mäsa v časovom limite 3 hodiny

 

Program:

14:00 - 14:30 Zraz prihlásených súťažiacich
14:30 - 15:00 Príprava stanovíšť
15:00 - Slávnostné zahájenie súťaže – spoločné zapálenie ohnísk
15:00 - 18:00 Varenie guláša
18:00 - 19:00 Hodnotenie guláša porotou
19:00 Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

 

Atrakcie – nepretržite – zdarma:
(ešte môže byť zmenený alebo doplnený)

 • Veľká šmýkľavka

 • Veľká trampolína

 • Skákací hrad

 • Retiazkový kolotoč

 • Maľovanie na tvár

 • Cukrová vata

 

Sprievodné a športové aktivity:
(ešte môže byť zmenený alebo doplnený)

 • Jazda na koni

 • Súťaž v pití piva

 • Súťaž v jedení palaciniek

 • Lukostreľba

 • Western show (žonglovanie s revolverom, trikové lasovanie, show s bičmi, súťaž pre deti aj dospelých)

 • Program pre deti Králiky z klobúka

 

O dobrú zábavu sa postará DJ Harvy

 


 
 

INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie INFORMÁCIA.docx INFORMÁCIA.docx (14.3 kB)

 
 

PozvánkaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Návrh VZN č. 1/2017 prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Ožďany
Návrh VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu do základnej školy
a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Voľné pracovné miesta Základná škola OžďanyVytlačiť
 

Základná škola s materkou školou zverejňuje  voľné pracovné miesta na pozície:

Školský špeciálny pedagóg
Pedagogický asistent

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach
http://www.edujobs.sk/praca/?school_id=13298

 

 


 
 

Naše nápady minimalizujú odpady, aktuálne prebiehajúci Enviroprojekt na ZŠ s MŠ OžďanyVytlačiť
 

Enviroprojekt "Naše nápady minimalizujú odpady".          

V máji 2016 získala Základná škola s materskou školou v Ožďanoch finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu Enviroprojektu 2016 s názvom Naše nápady minimalizujú odpady.

            V rámci školského environmentálneho programu už dlhodobo implementujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu témy s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe, k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia. V škole separujeme plasty, zbierame papier a baterky, organizujeme aktivity, pri ktorých kreatívne spracúvame odpadový materiál (EKO-módna prehliadka, EKO-farma).

            Cieľom rozvojového projektu bolo tentokrát zvýšiť environmentálne povedomie žiakov v oblasti problematiky minimalizácie odpadov realizáciou aktivít podporujúcich zážitkové a rovesnícke učenie.

            Do projektu boli zapojení všetci žiaci a zamestnanci školy, no najmä členovia Envirokrúžku, ktorí aktivity pripravovali, propagovali a realizovali.

            Z finančných prostriedkov sme zakúpili kvalitný záhradný kompostér, ktorý sme umiestnili na školskom pozemku. Počas vyučovania sa žiaci učili ako využívať bioodpad. Aktívne sa zapájali do výroby kompostu, ktorý sa bude využívať pri pestovaní rastlín na školskom políčku a skrášľovaní prostredia školského dvora.

            Na prostredie, v ktorom žijeme, sa však dá esteticky pôsobiť aj opätovným využitím už zdanlivo nepotrebných vecí. Pri zakladaní kvetinových záhonov sme využili opotrebované pneumatiky, ktoré nám poskytol pneuservis MATEJ JÁN – AUTORAMI v Ožďanoch. Pneumatiky sme zafarbili, na školskom dvore sme ich umiestnili do požadovaného tvaru a vysadili sme do nich okrasné rastliny. Kreativite sa medze nekládli!

            Ani PETka nemusí skončiť v koši... Naši žiaci to potvrdili svojimi výrobkami počas tvorivých dielní. Pod vedením členov Envirokrúžku si mohli i ostatní žiaci našej školy otestovať svoju zručnosť a tvorivosť pri vytváraní rôznorodých plastových zvieratiek z použitých PET fliaš. Školská EKO-ZOO sa tak rozrástla o korytnačky, tučniaky, chobotnice, prasiatka či rôzne druhy hmyzu. Pestrofarebné plastové vrchnáky poslúžili ako výborný materiál na výrobu loga školy, ktoré získalo svoje čestné miesto v priestoroch školy.

            Počas záujmovej činnosti Envirokrúžku zisťovali žiaci stav životného prostredia v obci Ožďany na základe vlastných pozorovaní. Používali tablety s GPS aplikáciou pri dokumentácii miest s nahromadeným odpadom. Zistené skutočnosti následne „envirohliadka“ konzultovala s pani Veronikou Varechovou z Obecného úradu v Ožďanoch. Zároveň sa žiaci mali možnosť oboznámiť s programom odpadového hospodárstva obce.

            Mgr. David Turčáni, PhD., lektor environmentálnej výchovy organizácie Strom života, prijal pozvanie na besedu. Našich žiakov oboznámil s problematikou hromadenia odpadov a znečisťovania životného prostredia. So žiakmi sa rozprával o predchádzaní vzniku odpadov, o správnom triedení odpadov, o recyklácii či kompostovaní bioodpadu.

            Počas realizácie projektu sprevádzali školské vyučovanie eko-zvonenia s pesničkami z hudobného CD Čo ak budem nepotrebný. „My sme odpad nebezpečný, problém nechceme byť večný!“ naliehajú baterky. „V zbere ma však radi majú, tam mi druhú šancu dajú,“ spieva starý kartón.

            Záverečnou aktivitou Enviroprojektu bola multimediálna prezentácia s názvom Mám sen o svete bez odpadov. Formou rovesníckeho učenia členovia Envirokrúžku priblížili žiakom 1. aj 2. stupňa odpovede na otázky súvisiace s problematikou odpadov od najstarších čias po súčasnosť. Prezentácia bola zároveň súčasťou vyhodnotenia jednotlivých aktivít projektu.

            Veríme, že prejavené nadšenie našich žiakov v envirootázkach súčasnosti nájde svoje miesto aj v ich hodnotovom rebríčku. Dúfame, že zapálený plamienok záujmu o životné prostredie v nich posilní pocit zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vedomie potreby aktívneho prístupu pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Veď ide o svet, v ktorom žijeme a ktorý zanecháme aj pre ďalšie generácie.

PhDr. Henrieta Bálintová

Mgr. Natália Nôtová

Fotodokumentácia: http://www.zsozdany.sk/index.php/enviroprojekt-2016


 
 

Výberové konanie na TSPVytlačiť
 


 
 

Prázdninové tvorivé dielne (viď fotogalériu)Vytlačiť
 

 

Prázdninové tvorivé dielne (viď fotogalériu)

Potešilo nás, že deti spolu so svojimi rodičmi v takom hojnom počte trávili štvrtkové popoludnie (29. 12. 2016) v priestoroch OcÚ.

Deti mali možnosť podľa svojej predstavivosti vymaľovať si sadrové odliatky,

vyrobiť anjelikov, alebo s voňavými klinčekmi zdobiť pomaranče.

Výsledok tvorivého popoludnia si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII

pod názvom

"Prázdninové tvorivé dielne 2016".

 

 

 


 
 

Dovolenka obvodnej lekárkyVytlačiť
 


 
 

Mikuláš 2016 (viď fotogalériu)Vytlačiť
 

....ako každý rok, aj tento k deťom do domácností zavítal

Mikuláš s anjelikom a čertom.

Deti zarecitovali básničku, zaspievali pesničku a Mikuláš ich obdaril sladkým mikulášskym balíčkom.

Výsledok stretnutia detí s Mikulášom si môžete pozrieť v našej

fotogalérii „Mikuláš 2016“.

Ďakujeme Mikulášovi, čertovi, anjelikovi, Jarke a Tündike,

 deti sa určite tešia na Vašu návštevu aj budúci rok.....

 

 

 


 
 

Prázdninové tvorivé dielne pre detiVytlačiť
 

Milé deti !

Obec Ožďany Vás pozýva na

prázdninové tvorivé dielne

(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov...),

ktoré sa uskutočnia 29. 12. 2016 (štvrtok)

 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pre deti je pripravené malé občerstvenie.

Dozor na deti nie je zabezpečený!

Tvorivé dielne pre deti je verejná kultúrna akcia.

Bližšie informácie v kanc.TSP (oproti pošty), alebo č.t. 0902 908 446, 047/ 56 94 646.


 
 

Privítanie Mikuláša (viď fotogalériu)Vytlačiť
 

Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka.

V tom dlhom rade dní celého roka, je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie. Otvárame svoje srdcia viac ako inokedy.

Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku.

Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a  svornosti.

V utorok 6. 12. 2016 prišiel deti  privítať Mikuláš so svojou družinou.

Bol to ten správny čas, keď netrpezlivé, ale zároveň trocha bojazlivé očká detí čakali na túto chvíľku, aby mohli Mikuláša pozdraviť a potešiť nejednou básničkou, pesničkou či tancom.

To čo si pripravili deti materskej a základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek nám predviedli vo svojom krásnom programe.

Ďakujeme deťom ZŠ s MŠ a pani učiteľkám za  prípravu kultúrneho  mikulášskeho programu.

Vystúpenie detí si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII

"Privítanie Mikuláša".

Autorom fotografií je Mgr. Kureková.

V sobotu deti doma navštívil osobne Mikuláš s anjelikom a čertom.

Kultúrne podujatie "Privítanie Mikuláša" a "Mikuláš 2016" je verejná kultúrna akcia.

 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 

Schválenie programu

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Správa o plnení prijatých uznesení

Vyhodnotenie verejno obchodnej súťaže na výstavbu nájomných bytov

Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov

Návrh na uznesenie

Záver


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

SPOLOČNOSŤ BRANTNER GEMER s.r.o. USKUTOČNÍ V NAŠEJ OBCI DŇA 15.12.2016 (ŠTVRTOK) PODOMOVÝ VÝKUP PAPIERA A POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV V ČASE OD 9:00 HOD..

Vykupovať budú: noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol papier zviazaný! Papier je potrebné vyložiť pred bránu na viditeľné miesto. 

Použitý olej a tuky budú vykupovať v uzatvorených PET fľašiach.

Ponúkaná protihodnota:

10 kg papiera = papierové utierky

5 kg papiera = toaletný papier

1 kg papiera = hygienické vreckovky

1 ks PET fľaša (1,5l - 2l) = 1 ks rolka toaletného papiera alebo 3 ks hygienické vreckovky.


 
 

UPOZORNENIE!Vytlačiť
 

Obec Ožďany upozorňuje občanov na prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Ožďany.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.


 
 

Rimavská Sobota varí vianočnú kapustnicuVytlačiť
 

Vážení občania.

Občianske združenie NAŠA SOBOTA organizuje dňa 16.12.2016 varenie vianočnej kapustnice, ktoré bude prebiehať formou súťaže medzi družstvami. Ak máte záujem vytvoriť a prihlásiť svoje družstvo,  organizačné podmienky sa nachádzajú v prílohe.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
 2. Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca
 3. Schválenie programu
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Správa o plnení prijatých uznesení
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2017
 8. Audítorské správy k individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 k výročnej správe
 9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Návrh VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Ožďany
 7. Návrh VZN č.4/2016 trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Obci Ožďany
 8. Návrh VZN č.5/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v Obci Ožďany
 9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 10. Návrh na uznesenie
 11.  

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Návrh VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Ožďany
7. Návrh VZN č.4/2016 trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Obci Ožďany
8. Návrh VZN č.5/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v Obci Ožďany
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver


 
 

Pozvánka pre starých rodičov Vytlačiť
 

 Milé staré mamy a starí otcovia !

Srdečne Vás pozývame pri príležitosti

"MESIACA ÚCTY K STARŠÍM"

na vystúpenie detí MŠ a ZŠ, ktoré sa uskutoční

dňa 27.10.2016 o 17:00 hod.

v Kultúrnom dome v Ožďanoch.

Po vystúpení Vás pozývame na malé posedenie.


 
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - POVINNOSTI OBČANOVVytlačiť
 

 

Vykurovacie obdobie

a používanie palivových spotrebičov

 

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára 

 


 
 

SÚŤAŽ VO VARENÍ BARANÍCH ŠPECIALÍTVytlačiť
 

S Ú Ť A Ž      V O    V A R E N Í         B A R A N Í C H      Š P E C I A L Í T

Vyhlasovateľ súťaže: Miestna akčná skupina MALOHONT a  Salaš pod          Maginhradom Veľké Teriakovce

Miesto: Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach

Termín: 22.10.2016 (sobota) od 11:00 do 16:00

Časový harmonogram súťaž:

 • 10:00 - 11:00 Zraz a prezentácia súťažných družsiev
 • 11:00 - 15:00 Súťažné varenie
 • 15:00 Hodnotenie baraních špecialít 3 – člennou odbornou porotou
 • 16:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže

Podmienky:

 • Varenie tradičných aj netradičných špecialít z baranieho mäsa
 • Počet členov súťažného družstva: maximálne 5.
 • Každé družstvo dostane od vyhlasovateľov súťaže 5 kg mäsa (vrátane kostí), drevo pod kotlíky, stôl na prípravu spolu s lavicami, vrece na odpad, umelé taniere/tácky a lyžice/vidličky určené na ochutnávku a pre potreby členov družstva (max. 30 ks).
 • Každé družstvo si musí zabezpečiť: ingrediencie, potrebné náradia a nádoby, nádoby na servírovanie, kotlík (plynové horáky nie sú povolené) a altánok (len v prípade nepriaznivého počasia).
 • Akékoľvek ďalšie požiadavky je potrebné vopred konzultovať s vyhlasovateľom súťaže.
 • ·Všetci členovia družstva musia mať zástery. Jednotné tričká a pokrývky hlavy sú vítané.
 • Každé družstvo musí uvariť toľko porcií jedla, aby použilo všetkých 5 kg mäsa.
 • Všetky ingrediencie na prípravu baraních špecialít musia byť v surovom stave bez predprípravy, predvarenia a pod., pričom každé družstvo je zodpovedné za ich kvalitu a hygienickú nezávadnosť.
 • Po odobratí degustačných porcií (3 porcie) môže každé družstvo ponúkať zvyšné porcie priateľom, známym a návštevníkom podujatia na ochutnávku (nie je povinné).
 • Predaj baraních špecialít na podujatí nie je povolený !
 • Súťaž sa koná za každého počasia !Štartovné:  Bezplatné.

Hodnotenie: Odborná porota bude hodnotiť vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a servírovanie jedla.

Odmeny: Každé družstvo získa diplom. Prvé tri víťazné družstvá získajú navyše vecné ceny.

Prihlasovanie do súťaže a informácie: Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 17. 10. 2016 na e-mail: info@malohont.sk, alebo na adresu: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo. V prípade nejasností sa informujte  v kancelárii MAS:

Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453

Príloha: Prihláška viď. príloha


 
 

REMESELNÝ A FARMÁRSKY JARMOK SLOVENSKÉ MITROVANIE - 22. 10. 2016 Vytlačiť
 

REMESELNÝ A FARMÁRSKY JARMOK

SLOVENSKÉ MITROVANIE - 22. október 2016, Veľké Teriakovce

TRVANIE: Jarmok začína o 11:00 hod. a končí o 17:00 hod.

Uvedený čas je potrebné dodržať s výnimkou vypredania tovaru alebo vážnych dôvodov. Príchod na miesto konania + rozloženie stánkov a tovaru: 09:30 - 10:30

STÁNKY: Vybraným predajcom/účastníkom jarmoku poskytne stánky (2 x 2 m) organizátor. Pri prideľovaní stánkov majú prednosť výrobcovia so značkou regionálny produkt GEMERMALOHONT® a ďalší výrobcovia z regiónu Gemer-Malohont, pričom v jednom stánku môžu byť umiestnení aj 2 výrobcovia. Ostatní predajcovia si musia zabezpečiť vlastný stánok.

POPLATOK: Neplatí sa. Namiesto neho prosíme o príspevok v podobe ceny do zlosovania vstupeniek.

KONTAKT: Miroslava Vargová - 0903 772453, mirkakubka@malohont.skwww.malohont.sk

Jarmoku sa môžu zúčastniť len dopredu prihlásení predajcovia/účastníci jarmoku - do 17.10.2016. Organizátori si vzhľadom na zameranie podujatia Slovenské mitrovanie vyhradzujú právo na výber predajcov/účastníkov jarmoku s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov.


 
 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok Vytlačiť
 

SPOLOČNOSŤ DETOX s.r.o. USKUTOČNÍ MOBILNÝ ZBER ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK DŇA 19.10.2016 /STREDA/:

Ožďany č. 160 - pred obecným úradom v  predpokladanom čase od 13:00 do 13:20 hod.

Ožďany, L. Kišpatko č. 142 - pred predajňou potravín v predpokladanom čase od 13:25 do 13:45 hod.

Čierna Lúka - pred kaplnkou v predpokladanom čase od 13:55 do 14:15 hod.

Mlynárka - stanovište zberných nádob na KO v predpokladanom čase od 14:20 do 14:40 hod.

Babin Most č. 403 - pred bytovým domom v predpokladanom čase od 14:45 do 15:05 hod.

Nebezpečné odpady, ktoré môžete bezplatne odovzdať: autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej lehote, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka,...), nádoby a spreje,  plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové,...), ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie a iné.


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

SPOLOČNOSŤ BRANTNER GEMER s.r.o. USKUTOČNÍ PODOMOVÝ VÝKUP 

PAPIERA A POUŽITÝCH JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV:

Čierna Lúka dňa 19.10.2016 /streda/ od 9:00 hod. do 10:00 hod.

Molnárka dňa 19.10.2016 /streda/ od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Babin Most dňa 19.10.2016 /streda/ od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Ožďany dňa 21.10.2016 /piatok/ od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Vykupujú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol papier zviazaný! Papier je potrebné vyložiť pred bránu na viditeľné miesto. 

Použitý olej a tuky sa vykupujú v uzatvorených PET fľašiach.

Ponúkaná protihodnota:

10 kg papiera = papierové utierky

5 kg papiera = toaletný papier

1 kg papiera = hygienické vreckovky

1 ks PET fľaša (1,5l - 2l) = 1 ks rolka toaletného papiera alebo 3 ks hygienické vreckovky


 
 

Rezbárske sympóziumVytlačiť
 

 

Mikroregión Rimava a Rimavica  v spolupráci s Občianskym združením OZVENY

Vás srdečne pozývajú na

Rezbárske sympózium,

ktoré sa uskutoční

03. októbra do 07. októbra 2016

pri Rybníku vo Vyšnom Skálniku.

Všetci milovníci dreva a rezbárskeho umenia sa môžu prísť pozrieť kedykoľvek počas dní trvania sympózia

od 03.októbra do 07. októbra 2016

v čase od 09:00 do 17:00 hod. 

na vznikajúcu krásu.

Záver sympózia bude patriť vernisáži,

ktorá sa uskutoční v piatok 07. októbra o 15:00 hod.,

kde budú vystavené vyrezané drevené diela.

Všetci ste srdečne vítaní!


 
 

Jarmok - Regionálny produktVytlačiť
 

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) pripravuje jarmok pre všetkých prvovýrobcov Banskobystrického kraja, ktorí vlastnia produkty so značkou “Regionálny produkt“ , alebo majú záujem získať značku „Regionálny produkt“. V prípade Vášho záujmu prezentovať svoje produkty na jarmoku “Regionálny produkt“ je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku  do termínu: 28.10.2016. Podmienkou je, aby predajca prezentoval/predával svoje výrobky počas celého trvania jarmoku „Regionálny produkt“ v čase od 09,00 do 19,00 hod., a aby pri predaji  postupoval v zmysle platnej legislatívy SR k priamemu predaju. Náklady na prenájom predajného miesta, prenájom stánkov znáša organizátor. Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa. Účastníkom budú preplatené aj cestovné náhrady v cene cestovného lístka. Ďalšie dôležité informácie nájdete v registračnom formulári (viď príloha).

Ďalšie informácie k registrácii získate na : beraxova@voka.sk; alebo na čísle 0907 829 179.

Regionálny produkt - registr.formulár Jarmok regionálny produkt.doc Jarmok regionálny produkt.doc (1.3 MB)

 
 

Bezpečnosť na cestáchVytlačiť
 

Chceme touto formou oznamu prispieť k spolupráci, spoločnému preventívnemu úsiliu a zároveň  aj  k zvýšeniu bezpečnosti na našich cestách.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici zhrnulo uvedené údaje za obdobie od 1. januára do 25. septembra (údaje sú za Banskobystrický kraj)

 • 920 dopravných nehôd
 • 25 usmrtených osôb
 • 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených(usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)                          

Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodci zase podceňujú používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na vozovku bez toho aby sa presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne prejsť.                                            

  Z tohto dôvodu:  vyzývame  CHODCOV:  

 • Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v obci ako aj mimo obce!
 • Vstupujte na vozovku na miestach na to určených s prihliadnutím na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel!

                              vyzývame  VODIČOV motorových vozidiel:

 • Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!
 • Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!
 • Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a neprehľadných miestach!
 • Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!
 • Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!
 • Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
 • Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!

 
 

O Z N A M - AGRORIS s.r.o.Vytlačiť
 

AGRORIS s.r.o. oznamuje občanom, že od 28.09.2016 do 20.10.2016 sa uskutoční vývoz hnojovice s následným zapracovaním do pôdy z farmy Kružno v katastrálnom území Ožďany. Na parcely ( 3901/1, 3902/2, 3801/2).Vývoz sa uskutoční v pracovných dňoch od 7:00 – do 17:00 hod. Žiadame obyvateľov o pochopenie.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 ZŠ a MŠ
 7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 8. Návrh na uznesenie
 9.  

 
 

Medové dobroty z Gemer-MalohontuVytlačiť
 

Medové dobroty z regiónu Gemer-Malohont

Máte odskúšanú tradičnú alebo netradičnú špecialitu s medom? Podeľte sa o ňu a pomôžte nám zostaviť originálnu knihu receptov so sladkými a inými dobrotami z regiónu Gemer-Malohont. Pošlite nám svoj recept a získajte knihu receptov s medom. Máte možnosť vyhrať balíček včelích produktov od včelárov z regiónu Gemer-Malohont.  Cieľom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je prostredníctvom zberu receptov a zostavenia knihy receptov prispieť predovšetkým k zachovaniu tradičnej gastronómie regiónu Gemer-Malohont so zameraním na med. Kniha by mala zároveň obsahovať aj netradičné recepty, rôzne rady od včelárov ako aj ich kontakty, čím chce MAS MALOHONT pomôcť zviditeľniť ich prácu so včelami i produkciu miestneho a zdravého medu či včelieho peľu. Do zostavenia (viac než len) knihy receptov sa môže zapojiť každý, kto pošle svoje odskúšané recepty na špeciality s medom alebo recepty starých mám z rôznych častí regiónu Gemer-Malohont. Vítané sú aj recepty zo starých kníh s regionálnou tematikou alebo zo starých zošitov či rodinných záznamov. Vaša spolupráca neostane bez odmeny. Bude ňou spomínaná kniha receptov, v ktorej sa objavia možno práve vaše recepty s vašimi menami a balíčky včelích produktov od včelárov z regiónu Gemer-Malohont, ktoré budete môcť vyhrať napríklad za najviac zaslaných tradičných receptov, za najnetradičnejšiu špecialitu alebo za najstarší recept, ktorý bude písomne doložený.

Recepty je možné posielať priebežne do 30. septembra 2016 na adresu info@malohont.sk, prípadne aj poštou na adresu MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v nasledovnej štruktúre:

 • názov špeciality/receptu
 • ingrediencie/suroviny (vrátane uvedenia množstva)
 • postup (vrátane dĺžky varenia, resp. pečenia)
 • počet porcií (aspoň odhadom)
 • meno a priezvisko
 • adresa (ulica, obec, PSČ)
 • kontakt (tel. alebo e-mail)

Môže ísť o zákusky, koláče, hlavné jedlá, predjedlá, nápoje a ďalšie dobroty, v ktorých sa používa med. K receptu môžete pripojiť fotografiu jedla, písomný dokument dokazujúci, že ide o starý recept (odfotený alebo naskenovaný), pričom môže ísť aj o ručne písaný recept alebo akékoľvek iné fotografie zachytávajúce život so včelami.

 

 

Zber receptov z regiónu Gemer-Malohont Zber receptov.jpg Zber receptov.jpg (694.5 kB)

 
 

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.10.2016 do 21.10.2016 bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika) a veľkoobjemového odpadu (nábytok, okná, koberce, matrace, umývadlá, vane ...).

Zberové miesto: areál obecného úradu.

Uvedené druhy odpadov je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod..


 
 

Oznam z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská SobotaVytlačiť
 

O Z N A M

V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku, pre účely trvania nároku na prídavok na dieťa je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy tohto dieťaťa v školskom roku 2016/2017 na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, ul. Čerenčianska 18 prípadne na pracovisko Hnúšťa, Bátka, Gemerský Jablonec podľa miesta Vášho trvalého pobytu v termíne do 25. septembra 2016.

Tlačivá potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii na Obecnom úrade Ožďany alebo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a tiež na www.upsvar.sk


 
 

Zmena termínu vývozu TKOVytlačiť
 

Vážení občania
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dôsledku nadchádzajúcich sviatkov sa vývoz tuhého komunálneho odpadu v našej obci uskutoční v sobotu 03.09.2016 a 17.09.2016 v obvyklom čase.


 
 

Oždianske serpentíny 2018Vytlačiť
 

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme sa tu mohli spolu stretnúť. V prvom rade je to zanietený organizátor J. Lahký s jeho organizačným tímom, generálny sponzor a ostatní sponzori, no a v neposlednom rade nemôžeme zabudnúť ani na pretekárov aj divákov. Na všetkých sa srdečne tešíme pri ďalšom ročníku, na ktorý vás zároveň pozývame.

Druhý júnový víkend patril populárnemu preteku do vrchu známe ako Oždianske serpentíny 2018. V rámci tohto podujatia, ktorého sme tohto roku boli spoluorganizátormi, si už po šiesty krát prišli zmerať sily a svoje schopnosti majstri volantu a tým potešili srdcia divákov a fanúšikov motoristického športu. Ukázať svoje schopnosti prišlo okolo 70 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska vrátane predjazdcov, čo je zatiaľ najvyšší počet účastníkov. Svoje zastúpenie mala aj naša obec, za ktorú sa popasoval s traťou, šikovný a ambiciózny predjazdec Jozef Varecha.  Všetci sme mu držali palce a sme na neho hrdí.


 
 

Internetová tržnica Farmička.skVytlačiť
 

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“

Farmička.sk je internetová tržnica venovaná inzercii všetkého čo s vidiekom a gazdovaním súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov a aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie ponúk je bezplatné, po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriou, ktorú predajca zvolil. Záujemca o  produkt či službu môže predajcu kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke.

Farmička.sk by nemala byť len o predaji, ale mala by byť aj ľuďoch a komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty. Na stránke tak nájdete aj pozvania na zaujímavé podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach.

Internetová tržnica Farmička.sk Farmicka_clanok.pdf Farmicka_clanok.pdf (944.9 kB)

 
 

Dovolenka zubnej lekárkyVytlačiť
 

Zubná lekárka v období od 18.07. do 29.07.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.


 
 

Dovolenka v lekárniVytlačiť
 

Lekáreň v období od 18.07. do 29.07.2016 je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


 
 

Dovolenka obvodnej lekárkyVytlačiť
 

Obvodná lekárka v období od 18.07. do 29.07.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.


 
 

LANKSON cirkusová showVytlačiť
 

Lankson Vás srdečne pozýva na cirkusovú show dňa 22. - 23.07.2016 o 19:00 hod. v areáli obecného úradu.
Uvádza so svojou skupinou atraktívny program! Perličky programu: oživenie sveteľného motýľa, chodenie po ostrých kolesách, pirát z Karibiku. Špeciálna telekineza, vznášanie ženy vo vzduchu, hudba, show, osvetlenie a iné...
Pre detičky: KLAUN A JEHO ZVIERATKÁ!

 

Pojazdná čistiareň peria PERINBABA

Čistenie peria, výroba vankúšov a paplónov na počkanie.
Stanovisko: Ožďany (areál obecného domu)
Kedy: 22., 23. 07.2016 od 9:00 hod. do 21:00 hod.
Starší občania, ktorý nemajú možnosť dopraviť svoje staré perinky k nám, stačí len zavolať, prídeme, odvezieme, vyčistíme a privezieme späť. Doprava je zadarmo.
Čo s Vašou alergiou, prachom a roztočmi? Prídte k nám! Čisté perie, zdravý spánok!

Pri čistení súpravy ( paplón, vankúš ) malý vankúš ZADARMO!

 


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Spoločnosť Brantner Gemer uskutoční v obci Ožďany dňa 13.07.2016 /streda/ od 15.00 hod. podomový výkup papiera a použitých jedlých rastlinných olejov a tukov.

     Vykupujú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol papier zviazaný. Papier je potrebné vyložiť pred bránu na viditeľné miesto. 

     Použitý olej a tuky sa vykupujú v uzatvorených PET fľašiach.

Ponúkaná protihodnota:

10 kg papiera = papierové utierky

5 kg papiera = toaletný papier

1 kg papiera = hygienické vreckovky

1 ks PET fľaša (1,5l - 2l) = 1 ks rolka toaletného papiera alebo 3 ks hygienické vreckovky


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Prejednanie opravy ciest v obci
 7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 
 

P O Z O R - Bude čiastočne uzatvorená cestaVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že v termíne 25. až 26. júna počas usporiadania pretekov Oždianske serpentíny bude obmedzený vstup a voľný pohyb po hlavnej ceste.

Cesta bude čiastočne uzavretá a označená dopravným značením od obchodov Ladislava Kišpatka a Dušana Vojteka až po Babin most. Prechod bude možný cez bočné ulice. Preto upozorňujeme občanov, aby rešpektovali toto obmedzenie. V nutných prípadoch a počas prestávky bude umožnený nevyhnutný prechod.

Po ukončení pretekov po 18:00 hod. bude cesta prejazdná.
Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Rozprávkový les 2. júla. 2016 (sobota)Vytlačiť
 

Rozprávkový les 2.júla. 2016 (sobota).

Obec Ožďany s Mikroregiónom Rimava a Rimavica pozýva všetkých, malých i veľkých do "Rozprávkového lesa".

Vo Vyšnom Skalníku  pri rybníku sa brána otvorí o 9:30 hod. a zatvorí o 13:00 hod.

Čaká na Vás nová trasa, rozprávkové postavy, rôzne dobrodružstvá, sladká odmena, kopa zážitkov a skákacie atrakcie.

Vstupné je dobrovoľné.

Trasa nie je vhodná pre kočíky. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá.

Autobus odchádza o 8:30 hod. pred OCÚ Ožďany.

Dozor na deti nie je zabezpečený !


 
 

VII. Oždiansky gulášVytlačiť
 

 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na

VII. Oždiansky guláš

16. 07. 2016 od 15.00 hod.

v areáli obecného úradu.

Prihláste svoje družstvo!

Podmienky:

 • Družstvá sa prihlasujú na ,, Prihláške ,, do 14.07.2016!
 • Prihlášku môžete vyplniť elektronicky a zaslať na mailovú adresu obecozdany@obecozdany.sk alebo osobne na OcÚ Ožďany
 • Jedno družstvo tvoria max. 3 členovia
 • Pripravuje sa z vlastných surovín
 • Varí sa tradičný kotlíkový guláš, z akéhokoľvek mäsa v časovom limite 3 hodiny

 

Program:

14:00 - 14:30 Zraz prihlásených súťažiacich
14:30 - 15:00 Príprava stanovíšť
15:00 - Slávnostné zahájenie súťaže – spoločné zapálenie ohnísk
15:00 - 18:00 Varenie guláša
18:00 - 19:00 Hodnotenie guláša porotou
19:00 Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

 

Atrakcie – nepretržite – zdarma:
(ešte môže byť zmenený alebo doplnený)

 • Veľká šmýkľavka
 • Hrad s preliezkou
 • Veľká trampolína
 • Zábavné centrum 6v1
 • Maľovanie na tvár
 • Maľovanie na asfalt
 • Cukrová vata

 

Sprievodné a športové aktivity:
(ešte môže byť zmenený alebo doplnený)

 • Vystúpenie husárov
 • Jazda na koni
 • Súťaž v pití piva
 • Súťaž v jedení palaciniek
 • Hrnčiarky
 • DHZ Ožďany
 • pre deti "Tvorivé dielne"

 

Moderátor: Juraj Matiáš

Voľná zábava pri živej hudbe: Syntakt z Poltára

 

Prihláška na VII. Oždiansky guláš Prihláška.docx Prihláška.docx (22.9 kB)

 
 

M I E R O V Ý B E H 2016 Bežci s mierovou pochodňou zavítajú aj do OždianVytlačiť
 

   Dňa 04. 06. 2016 (sobota) medzinárodný tím bežcov, učastníkov mierového behu "PEACE RUN" ponesie mierovú pochodeň, ktorú si cestou odovzdávajú státisíce ľudí s prianím dobrej vôle, mieru a priateľstva.
   Slovensko je aj tento rok súčasťou celoeurópskej štafety, ktorá prebehne každou krajinou Európy v priebehu siedmich mesiacov. Na slovensko beh zavíta 4. júna z Maďarska a po piatich dňoch bude pokračovať do Rakúska.
   V čase od 15:30 hod. do 16:00 hod. v Ožďanoch odovzdajú pochodeň deťom ZŠ a MŠ, ktoré ich na úseku obcou budú sprevádzať. Stretnutie je plánované na multifunkčnom ihrisku, kde bežci predstavia deťom posolstvo mieru. Obec Ožďany sa pripojí svojou účasťou k početnej rodine miest a obcí, ktoré sa na priebehu Mierového behu podieľali a podieľajú.

   Behu sa môže zúčastniť každý !
Aj vy môžete pochodeň niesť niekoľko krokov alebo kilometrov. Pridajte sa k bežcom a podporte ich počas stretnutia v našej obci.


 
 

U P O Z O R N E N I EVytlačiť
 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje  § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

vykonávyť agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

predchádzať výskytu a šíreniu burín

zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných prosesov v krajinnom prostredí

usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku a jeho evidenciu v katastri

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba - podnikateľ) podľa  § 25 a  § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty  môže správny orgán uložiť pokuta až do výšky 33 000.-€. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude tunajší odbor aj tento rok kontrolovať  plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane  poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného harmonogramu.

Za spoluprácu ďakujeme!

                                                              Ing. Ondrej Poprocký
                                                         poverený zastupovaním odboru


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

     Starosta obce Ožďany v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 03.06.2016 (piatok)  o 18.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Voľba návrhovej komisie

5. Správa o plnení prijatých uznesení

6. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ožďany

7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

 

                                                                                               Ján Matej

                                                                                      zástupca starostu obce


 
 

Najkrajšia fotografiaVytlačiť
 

 

Vyhlásenie súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016".

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016". Do súťaže sa môžu zapojiť miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP) na Slovensku v termíne do 20.5.2016.

 

Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám sa ponúka možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

 

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)

2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)

3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS/VSP)

4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)

5. Naše „naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP)

6. Život v našej MAS/VSP (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP a meno autora (ak meno autora uvedie MAS/VSP v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

 

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2016. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Platný hlas je z jednej IP adresy len jeden. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

 

Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou. Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

 

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

- vo formáte .jpg,

- veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

 

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu:

- Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra

 

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt:

- Mgr. Lenka Lacinová (lacinova@arvi.sk).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácie (http://bit.ly/1OgCmGh)

- Prihláška (http://bit.ly/1T4G39E)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1075

[RRA RS]

 

 

 

 


 
 

ZBER ELEKTROODPADU A VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADUVytlačiť
 

     Oznamujeme občanom, že v dňoch od 09.05.2016 do 20.05.2016 bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika) a veľkoobjemového odpadu (nábytok, okná, koberce, matrace, umývadlá, vane...).

     Zberové miesto: areál obecného úradu.

    Uvedené druhy odpadov je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod..


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení prijatých uznesení
 6. Schválenie záverečného účtu za rok 2015
 7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 
 

U P O Z O R N E N I EVytlačiť
 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor
upozorňuje a vyzýva,
každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje  § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 1. vykonávyť agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

 2. predchádzať výskytu a šíreniu burín

 3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných prosesov v krajinnom prostredí

 4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku a jeho evidenciu v katastri

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba - podnikateľ) podľa  § 25 a  § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty  môže správny orgán uložiť pokuta až do výšky 33 000.-€. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude tunajší odbor aj tento rok kontrolovať  plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane  poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného harmonogramu.

Za spoluprácu ďakujeme!

                                                              Ing. Ondrej Poprocký
                                           
       poverený zastupovaním vedúceho odboru

 


 
 

Grantový program MASVytlačiť
 

MAS MALOHONT podporí nápady občanov i obcí

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.
dujatie, tvorivé dielne alebo re

Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu Región občanom - občania regiónu je určená predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.

Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna propagácia regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.

Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou - necestou je určená pre obce a mikroregióny pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 - 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov alebo na značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €.

Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30. mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v Hrachove.

O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna.

Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Ing. Miroslava Vargová - manažérka MAS MALOHONT


 
 

MASÁŽ 20. 7. 2016 (streda)Vytlačiť
 

Dňa  20. 7. 2016 (streda) sa v zasadačke OcÚ Ožďany uskutoční

klasická masáž chrbta, šije a drieku.

Prihlásiť sa môžete na tel.čísle: 047/ 56 94 646,

v čase od 07:30 hod. do 16:00hod., alebo osobne v kancelárii TSP (oproti pošty). Cena základnej masáže 5 eur/30 min.

Masáž bude prebiehať od 9:00 hod. do 14:30 hod. 

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a upresniť čas masáže.

Prihlásiť sa môžete do 19. 7. 2016.

V prípade dostatočného záujmu sa masáž uskutoční každé dva týždne.

 


 
 

Deň Zeme - Vyčistime si svoju obec 2016Vytlačiť
 

Dňa 16.4.2016 sme sa zišli spoločne pre veľký skutok:
čistili a chránili sme našu prírodu.

Obec Ožďany v spolupráci s Mikroregiónom Rimava a Rimavica vyhlásila, z príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, celoobecnú brigádu s cieľom:
"VYČISTIME SI SVOJU OBEC"
a vyzvalo občanov obce i mládež, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili tejto akcie a spravili našu obec spoločne krajšou.
Zraz dobrovoľníkov sa konal v sobotu 16.4.2016 o 09:00 hod. pred obecným úradom, kde ich privítal zástupca starostu obce. Tu si všetci dobrovoľníci vyzdvihli vrecia, rukavice a následne boli rozdelení do skupín. Dobrovoľníkov sa nazbieralo cca 82, rozpŕchli sa na všetky svetové strany obce a doobeda vykonali kus ušľachtilej práce. Po skončení brigády p. zástupca starostu obce zúčastnených pozval na spoločné občerstvenie pripravené v areáli kultúrneho domu.

Ján Matej – zástupca starostu obce Ožďany ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu tejto akcie a zo srdca ďakuje všetkým zúčastneným.

 

                                            Viac ako slová povedia fotky, ktoré nájdete vo fotogalérii!


 
 

STOJÍME ZA HASIČMIVytlačiť
 

Zapojte sa do súťaže, v ktorej môžete vyhrať pre hasičov vo Vašej obci vybavenie pre hasičský šport i zásahy.
Stačí, aby sa čo najviac obyvateľov obce zapojilo do podpory obecných dobrovoľných hasičov na stránke www.stojimezahasicmi.sk
Víťazmi budú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí. Hodnotiť sa bude pomer zapojených do hry k celkovému počtu obyvateľov obce - takže nebudeme nikoho znevýhodňovať podľa veľkosti.

 

Súbor na stiahnutie Budis_List_A4.jpg Budis_List_A4.jpg (914.2 kB)

 
 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU „SRDCOM SPÄTÍ S MALOHONTOM, JEHO ROZVOJ JE NAŠÍM MOTTOM“pre obdobie 2016 - 2023 Vytlačiť
 


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017Vytlačiť
 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

SA KONÁ od 11.4. 2016 (pondelok) do 12.4.2016 (utorok)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRÍSŤ S DIEŤAŤOM A PRINIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA!

 


 
 

SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKAVytlačiť
 

 

Vážení občania,


upozorňujeme vás, že aj v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky. Zaznamenali sme prípady, kedy prehlasujú, že Stredoslovenská energetika zaniká a kvôli zmenám v spoločnosti je potrebné podpísať novú zmluvu. Ubezpečujeme vás, že Stredoslovenská energetika zostáva naďalej vašim spoľahlivým dodávateľom energií a akékoľvek tvrdenia o nutnosti podpisu nových zmlúv sú nepravdivé.
V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia.


 
 

DEŇ ZEME 2016 - OžďanyVytlačiť
 

 

Mikroregión RIMAVA a RIMAVICA

pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás na dobrovoľnícku akciu v rámci medzinárodného DŇA ZEME, kde budú dobrovoľníci z obcí mikroregiónu zbierať v rovnakom čase odpadky a smeti popri ceste.

16.04.2016 / sobota /

Deň Zeme

ZRAZ DOBROVOĽNÍKOV: o 09:00 hod. pred obecným úradom.

Všetci dobrovoľníci sú pozvaní na guľáš.
Bližšie informácie: obecozdany@obecozdany.sk
alebo na tel.čísle 047/56 94 146


 
 

Deň Zeme v Mikroregióne RIMAVA a RIMAVICA Vytlačiť
 

 

Deň Zeme

v Mikroregióne RIMAVA a RIMAVICA

 

16. apríla 2016 v sobotu sa opäť stretnú dobrovoľníci z obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica, aby spoločne zbierali odpadky a smeti popri cestách a v obciach nášho regiónu, aby tak upozornili na znečisťovanie životného prostredia v našom okolí. Dobrovoľnícka akcia sa bude konať v rámci Medzinárodného Dňa Zeme a sú do nej zapojené nasledovné obce:

Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Selce, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce.

„Ak Vám nie je ľahostajné životné prostredie a máte chuť urobiť niečo pre ozdravenie svojho regiónu, pridajte sa v sobotu k dobrovoľníkom vo Vašej obci.

Zraz dobrovoľníkov je v jednotlivých obciach od 8:00 hod.

Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade vo Vašej obci.

Nezabudnite si obuť vhodnú obuv a oblečte si aj reflexnú vestu.“

Po dobre vykonanej práci čaká na dobrovoľníkov z obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica odmena v podobe guľášu v obci Kociha (okrem niektorých obcí – info na tel.:0908 473 225)

Túto dobrovoľnícku akciu organizuje už po 9- krát Mikroregión Rimava a Rimavica za pomoci dobrovoľníkov a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest Rimavská Sobota, Technickými službami mesta Hnúšťa, Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a ďalšími partnermi.

 

 

Ing. Henrieta Struhárová

manažérka Mikroregiónu Rimava a Rimavica


 
 

Ocenili riaditeľku našej školy, GRATULUJEME !Vytlačiť
 

Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka ZŠ s MŠ v obci Ožďany pôsobí vo svojej funkcii od roku 1997. Vďaka jej neúnavnej práci, húževnatosti a manažérskym schopnostiam vybudovala z klasickej, malej dedinskej školy modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje deťom z obce a susedných obcí kvalitné vzdelávanie. Pre Mgr. Vargicovú znamená ZŠ s MŠ neoddeliteľnú súčasť jej života. Využíva všetky dostupné možnosti, aby vytvárala stále kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Je vynikajúcim odborníkom i človekom s veľkým srdcom. Svojimi kvalitami, profesionalitou a ľudskosťou vytvára príjemné pracovisko pre všetkých pedagogických pracovníkov školy, škôlky  a samozrejme pre všetky naše deti.

Riaditeľke školy Mgr. Želmíre Vargicovej srdečne gratulujeme a zároveň nás veľmi teší, že jej kvality boli ocenené aj na regionálnej úrovni.

(FOTO:bude doplnené)

Súbor na stiahnutie IMG_0042 copy.jpg IMG_0042 copy.jpg (13.4 MB)
Súbor na stiahnutie _MG_2531 kopie.JPG _MG_2531 kopie.JPG (7.3 MB)
Súbor na stiahnutie _MG_2364 kopie.JPG _MG_2364 kopie.JPG (4.7 MB)

 
 

M A S Á Ž 27. 04.2016 (streda)Vytlačiť
 

Dňa 27. 04. 2016 (streda) sa v zasadačke OcÚ Ožďany uskutoční klasická masáž chrbta, šije a drieku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle: 047/ 56 94 646

v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod., alebo osobne v kancelárii TSP (oproti pošty). Cena základnej masáže: 5 eur/30 min.

Masáž bude prebiehať od 10: 00 hod.do 14:30 hod.

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a dohodnúť čas masáže.

Prihlásiť sa môžete do 26. 04. 2016.

V prípade záujmu sa masáž uskutoční každé dva týždne.


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

  Firma Brantner Gemer uskutoční v obci Ožďany dňa 21.03.2016 /pondelok/ od 15.00 hod. podomový výkup papiera a použitých jedlých rastlinných olejov a tukov.

     Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol papier zviazaný. Papier je potrebné vyložiť pred bránu na viditeľné miesto. 

     Použitý olej a tuky sa vykupujú v uzatvorených PET fľašiach.

Ponúkaná protihodnota:

10 kg papiera = papierové utierky

5 kg papiera = toaletný papier

1 kg papiera = hygienické vreckovky

1 ks PET fľaša (1,5l - 2l) = 1 ks rolka toaletného papiera alebo 3 ks hygienické vreckovky

 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Pristúpenie k dohodám s UPSVaR na podporu zamestnanosti
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu - Janou ŽitňanskouVytlačiť
 

Pozývame Vás na stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu
za stranu NOVA - Janou Žitňanskou.

Kam smeruje Európska únia?

Ako zapojiť do politiky viac žien?

 

11.02.2016 (štvrtok), 18:00 hod. - zasadačka obecného úradu Ožďany.


 
 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci OžďanyVytlačiť
 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ožďany - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie


 
 

Dňa 30.03.2016 (streda) MASÁŽVytlačiť
 

      Dňa 30. 03. 2016 (streda) sa v zasadačke OcÚ Ožďany uskutoční klasická masáž chrbta, šije a drieku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.čísle: 047/ 56 94 646, alebo osobne v kancelárii TSP (oproti pošty).

Cena základnej masáže 5€.

Masáž bude prebiehať od 9:00 hod. do 14:30 hod.

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a dohodnúť čas masáže.

Prihlásiť sa je možné do 29.03.2016.

V prípade dostatočného záujmu sa masáž uskutoční každé dva týždne.


 
 

Stavebný úradVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že Mgr. Renáta Slováková bude úradovať

dňa 05.02.2016 (piatok) v Ožďanoch od 9:00 hod. do 12:00 hod.


 
 

Informovanie verejnosti o plánovanom prerušení telekomunikačných služieb v obci OžďanyVytlačiť
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:  

                                                                           

     v utorok 2. februára 2016 od 8:00 hod. do 22:00 hod.

 

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v obci Ožďany.

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.  

                                          

                                                                                                Slovak Telekom, a. s.  

 


 
 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (515.6 kB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení

Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
Schválenie prevádzkového poriadku posilňovne
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Pošta OžďanyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že pošta Ožďany hľadá seriózneho a čestného človeka
na zástup doručovateliek Oždian
v priebehu mesiaca február, prípadne marec 2016.
Hláste sa u vedúceho pošty Ožďany.


 
 

Vydávanie hlasovacích preukazovVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj! Vytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva občanov na
polnočný silvestrovský ohňostroj a varené vínko.
Príďte privítať nový rok v kruhu svojich priateľov a známych o polnoci 31.12.2015 pred obecným úradom.


 
 

Vývoz komunálneho odpadu - Z M E N AVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa bude konať
v stredu 23.12.2015 namiesto štvrtka 24.12.2015.

Za pochopenie ďakujeme!

 


 
 

Projekt Zelená domácnostiam má zelenúVytlačiť
 

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú


Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.


Podpora na inštaláciu zariadení na zabezpečenie vlastnej „zelenej energie" je súčasťou 2. vládneho balíčka. Na tento účel je celkom vyčlenených 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. O príspevok bude možné požiadať v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Domácnosti mimo Bratislavského kraja v ňom môžu využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji je v prvom kole k dispozícií 470 000 €.


Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia. Nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Zhotoviteľ o preplatenie poukážky požiada SIEA po ukončení inštalácie, avšak najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. „Investície do moderných zariadení, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu, sa v rodinných rozpočtoch nehľadajú ľahko aj preto, že väčšina peňazí sa minie na samotnú stavbu alebo výmenu okien či zateplenie. Tento program má preto aj ďalší rozmer. Môže ľudí motivovať, aby sa začali aktívne zaujímať o najvhodnejšie riešenia pri využívaní energie a umožniť im už dnes prístup k zariadeniam, ktorých kúpu by inak odkladali alebo by si ich vôbec nemohli dovoliť," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Domácnosti budú môcť o poukážky požiadať prostredníctvom elektronického systému s minimom administratívy. Poukážku, ktorú dostanú poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov. „O poukážky by mali žiadať domácnosti až vtedy, ak chcú svoje zámery v danom termíne skutočne realizovať. Celkovo očakávame viac ako 14 tisíc inštalácií," spresnila generálna riaditeľka.


Projekt Zelená domácnostiam je pilotným projektom, preto SIEA uvíta oznámenie akýchkoľvek podnetov na zlepšenie jeho realizácie. Podnety je možné zasielať na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. O program prejavila odborná verejnosť i domácnosti enormný záujem. Počas prvých 4 mesiacov si informácie o podpore na stránke www.zelenadomacnostiam.sk prečítalo viac ako 50 tisíc záujemcov. Vyše tisíc ľudí sa zúčastnilo série seminárov, ktoré SIEA k tejto téme pripravila v rámci bezplatného energetického poradenstva. To je dispozícii aj naďalej v troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

K 1. kolu podpory boli zverejnené Osobitné podmienky platné v rámci 1. kola a zároveň boli zmenené Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach s účinnosťou od 1.12.2015. Dokumenty sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Podmienky podpory.

[RRA RS]


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
      - meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
      - meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
      - podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú  politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo v elektronickej forme;
      - elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.
      - ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené starostovi obce pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Odsúhlasenie plánu zastupiteľstiev na rok 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ožďany č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ožďany č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Ožďany
Návrh programového rozpočtu Obce Ožďany na rok 2016 – 2018
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

 

                                                                    Ján Matej
                                                            zástupca starostu obce


 
 

Mikuláš na koči 2015Vytlačiť
 

Srdečne  Vás  pozývame na privítanie Mikuláša !

          V piatok 04. 12. 2015  o 17. 00 hod. vystúpia v kultúrnom dome  deti z materskej a základnej školy so zaujímavým programom. 

          V sobotu 05. 12. 2015 (od 9.00 hod.) Vás milé deti navštívi Mikuláš na koči spolu so svojou družinou a obdarí  sladkým Mikulášskym balíčkom.

 

 

Mikulášske stretnutie sa organizuje v spolupráci s obcou Ožďany, MŠ a ZŠ Ožďany a TSP.

 

 


 
 

Pohrebné služby VALEOVytlačiť
 

VALEO NON-STOP SLUŽBY 24 HODÍN DENNE 7 DNÍ V TÝŽDNI telefón: 0903 489 493

Súbor na stiahnutie Valeo.pdf Valeo.pdf (181.7 kB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Prejednanie nákladov nadstavby MŠ Ožďany
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

VÝKUP PAPIERA, JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOVVytlačiť
 

Vážení občania,

firma Brantner Gemer s.r.o.  uskutoční v obci Ožďany dňa 18.11.2015 (streda) od 15:00 hod. podomový výkup papiera, jedlých rastlinných olejov a tukov.

Zbierajú sa:

- noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny /papier je potrebné zviazať a vyložiť pred bránu na viditeľné miesto/

 

10 kg papiera = papierové utierky

5 kg papiera = toaletný papier

1 kg papiera = hygienické vreckovky

 

- použité jedlé rastlinné oleje a tuky uzavreté v PET fľaši

 

1 ks PET fľaša (1,5 l až 2 l) = 1 ks rolka toaletného papiera alebo 3 ks hygienické vreckovky

 

 


 
 

OKTÓBER - Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva naše staré mamy, starých otcov a všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
dňa 23.10.2015 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ožďanoch.
O dobrú náladu sa postarajú žiaci našej základnej a materskej školy.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Návrh VZN Obce Ožďany č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Ožďany
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2014/2015 - ZŠ s MŠ Ožďany
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Ponuka práce pre opatrovateľky od spoločnosti Care for youVytlačiť
 

Ponuka voľných miest pre opatrovateľky, zdravotné asistentky a pre zdravotné sestry


 
 

ZBER ELEKTROODPADUVytlačiť
 

     Oznamujeme občanom, že v dňoch od 05.10.2015 do 23.10.2015 bude v našej obci prebiehať

zber elektroodpadu 

(chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika).

     Zberové miesto: areál obecného úradu.

     Elektroodpad   je   možné   odovzdať   v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod..


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Prerokovanie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

V obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odstávka bude

18.09.2015 od 09:30 hod do 18.09.2015 do 16:00 hod.

Odberné miesta, na ktorých bude obmedzená distribúcia elektriny: 


5302290 Babin most 400
5302470 Babin most 400
5302213 Ružová osada 1000


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rimavskej Sobote v súlade  s § 4  písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Rimavská Sobota od 19.08. 2015 od 8.00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 12.08. 2015.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

V obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odstávka bude

10.09.2015 od 07:00 hod do 10.09.2015 do 15:30 hod.

Zoznam odberných miest, na ktorých bude obmedzená distribúcia elektriny, je v prílohe.

Súbor na stiahnutie zoznam.pdf zoznam.pdf (64 kB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
Dodatok č. 2 k VZN Obce Ožďany č.3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ožďany
Odsúhlasenie ceny vodného pre odberateľov IBV Kapustnice
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADUVytlačiť
 

Obec Ožďany oznamuje občanom,

že v dňoch od 17.08.2015 do 28.08.2015 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu (nábytok, okná, koberce, matrace, umývadlá, vane...).

Zberové miesto: areál obecného úradu.

Uvedený druh odpadu je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod..


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

V obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Odstávka bude

25.08.2015 od 08:00 hod do 25.08.2015 do 15:10 hod.

Zoznam odberných miest, na ktorých bude obmedzená distribúcia elektriny, je v prílohe.


 
 

D O T A Z N Í K - Prieskum názorov a potrieb občanov obce OžďanyVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,
obec, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.

Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás so záujmom „vypočuť si“ Váš názor prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka. Váš názor je dôležitý a jednou z možností, ako sa zapojiť do rozhodovania o rozvoji obce a regiónu, je vyplnenie tohto dotazníka.

DOTAZNÍK pre obyvateľov obce Ožďany:

https://docs.google.com/forms/d/1nxqINKkNTAnvCwToQpBq1qPcqhxh3JtdMPiOg9QQYI4/viewform?c=0&w=1                   

Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte nikde svoje meno. Odpovede vpíšte do buniek alebo si vyberte s ponúkaných možností. Dotazník môžete vyplniť najneskôr do 31.07.2015.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 


 
 

VI. Oždiansky guláš Vytlačiť
 

Banskobystrickým samosprávnym krajom podporený projekt:

„Rozvoj a podpora kultúrneho života v obci Ožďany”.

 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na

VI. Oždiansky guľáš

18. 07. 2015 od 15.00 hod.

v areáli obecného úradu

Prihláste svoje družstvo!

 

Družstvá sa prihlasujú na ,,Prihláške“ najneskôr do 17.07.2015
Prihlásiť sa môžete:

 osobne na obecnom úrade.

- elektronicky (vyplnenú prihlášku je potrebné zaslat na adresu: tsp@obecozdany.sk

Podmienky:

Jedno družstvo tvoria maximálne 3 členovia.
Pripravuje sa z vlastných surovín.
Varí sa tradičný kotlíkový guláš, z akéhokoľvek mäsa

v časovom limite 3 hodiny.  

 

Súbor na stiahnutie Prihláška.rtf Prihláška.rtf (10.4 MB)

 
 

PONUKA ŠTÚDIA V NADSTAVBOVÝCH ODBOROCH V RIMAVSKEJ SOBOTEVytlačiť
 

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote, Okružná 61 (pri hasičoch) ponúka v školskom roku 2015/2016 možnosť štúdia v nadstavbových odboroch

strojárstvo
poľnohospodárstvo 
potravinárska výroba

Do tohto štúdia sa môžu prihlásiť absolventi učebných odborov, ktoré súvisia so strojárstvom, poľnohospodárstvom a potravinárstvom v prvom kole prijímacieho pohovoru do 22.6.2015 a v druhom kole do 21.8.2015.Možnosť štúdia aj popri  zamestnaní.

Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke školy www.sostap.sk, alebo sa môžete informovať priamo na sekretariáte školy na telefónnom čísle 047/5621527


 
 

D O T A Z N Í K - PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJAVytlačiť
 

Vážení občania,

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015-2022 je jedným z najdôležiejších dokumentov pre našu obec.

Spoločne s Agentúrou pre rozvoj Gemera-regionálna rozvojová agentúra

so sídlom v Hnúšti  začne v najbližších dňoch SPOLOČNE S VAMI spracovávať strategický dokument.

Dokument bude spracovaný na základe výsledkov dotazníka,

 ktorým aj vy môžete vyjadriť svoje ekonomické a sociálne záujmy.

Vyplniť dotazník môžete rôznymi spôsobmi:

Dotazník je anonymný, jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej anylýzy a rozvojovej stratégie.

Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút.

Ďakujeme Vám za ochotu a čas.

Vyplnením tohto dotazníka máte možnosť vysloviť svoj názor a nezanedbateľnou mierou prispieť k vypracovaniu dokumentu, ktorý bude charakterizovať našu obec. Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady, ktoré prispejú k budúcemu rozvoju našej obce.


 
 

S Mierovou pochodňou od srdca k srdcu dňa 8.6.2015 v čase od 11:00-11:40 hod. PEACE RUNVytlačiť
 

Dňa 8. 6. 2015 (pondelok) medzinárodný tím bežcov, učastníkov mierového behu "PEACE RUN" ponesie mierovú pochodeň, ktorú si cestou odovzdávajú státisíce ľudí s prianím dobrej vôle, mieru a priateľstva. Tento rok začína štafeta na nemecko-českej hranici pri meste Aš, následne prebehne Poľskom a 3. júna cez hraničný prechod Chyžné zavíta na Slovensko. Nasledujúcich 10 dní bežci ponesú pochodeň Slovenskom až na slovensko-ukrajinskú hranicu.

V čase od 11:00 hod. do 11:40 hod. v Ožďanoch odovzdajú pochodeň deťom ZŠ a MŠ, ktoré ich na úseku obcou budú sprevádzať. Stretnutie je plánované na multifunkčnom ihrisku, kde bežci predstavia deťom posolstvo mieru. Obec Ožďany sa pripojí svojou účasťou k početnej rodine miest a obcí, ktoré sa na priebehu Mierového behu podieľali a podieľajú.

Behu sa môže zúčastniť každý !

Aj vy môžete pochodeň niesť niekoľko krokov alebo kilometrov. Pridajte sa k bežcom a podporte ich počas stretnutia v našej obci.

Bližšie informácie na tel.čísle: 047/56 94 646, mailom: tsp@obecozdany.sk

Bližšie informácie o behu: www.peacerun.sk   


 
 

Čerpanie dovolenky v ordinácii všeobecného lekáraVytlačiť
 

Obvodné zdravotné stredisko oznamuje občanom, že v ambulacii všeobecného lekára v termíne od 10.07. do 25.07.2015 a od 17.08. do 27.08.2015  sa    n e b u d e   o r d i n o v a ť  .


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

   Oznamujeme občanom, že v dňoch od 08.06.2015 do 17.06.2015 sa uskutoční zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika).

       Zberové miesto: areál obecného úradu.

     Elektroodpad je možé odovzdať v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 16.00 hod..

     

 


 
 

Deň detíVytlačiť
 

Mikroregión Rimava a Rimavica

Pozýva všetky deti na

Cestu rozprávkovým lesom

Brány budú otvorené dňa 30. mája 2015

od 9:00 hod. do 12:00 hod. pri rybníku Vyšný Skálnik.

Čakajú na Vás:

 • rozprávkové postavičky
 • rôzne súťaže
 • skákacie atrakcie
 • a iné zaujímavosti  

Vstupné: dobrovoľné 

Odchod autobusu o 8:30 hod. spred obecného úradu.   

Dozor na deti nie je zabezpečený!    

Bližšie info v kancelárii TSP Ožďany (oproti pošty).

Tel. číslo / E-mail: 047/56 94 646 / tsp@obecozdany.sk      

 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá!  

 


 
 

Oždianske serpentínyVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v termíne 16. až 17. mája počas usporiadania pretekov

Oždianske serpentíny

bude obmedzený vstup a voľný pohyb po hlavnej ceste.

Cesta bude čiastočne uzavretá a označená dopravným značením od obchodov Ladislava Kišpatka a Dušana Vojteka až po Babin most. Prechod bude možný cez bočné ulice. Preto upozorňujeme občanov, aby rešpektovali toto obmedzenie. V nutných prípadoch a počas prestávky bude umožnený nevyhnutný prechod.

Po ukončení pretekov po 18:00 hod. bude cesta prejazdná.

 

Ďakujeme za pochopenie!


 
 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Prejednanie projektu výstavby bytového domu firmou ULTRASTAV s.r.o.
Odsúhlasenie dofinancovania nadstavby MŠ
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie plynuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Príloha.pdf Príloha.pdf (1.6 MB)

 
 

Automobilové pretekyVytlačiť
 

Bližie info:

http://dovrchu.sk/php66/

 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

 

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Záverečný účet Obce Ožďany za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ožďany za rok 2014
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

VÝKUP PAPIERAVytlačiť
 


 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

 Mikroregión RIMAVA a RIMAVICA

pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás na dobrovoľnícku akciu v rámci medzinárodného DŇA ZEME, kde budú dobrovoľníci z obcí mikroregiónu zbierať v rovnakom čase odpadky a smeti popri ceste.

18.04.2015 / sobota /

Deň Zeme

ZRAZ DOBROVOĽNÍKOV: o 09:00 hod. pred obecným úradom.

Všetci dobrovoľníci sú pozvaní na guľáš

Bližšie informácie: obecozdany@obecozdany.sk alebo na tel.čísle

047/56 94 146


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

                                        Ing. Adrian  B a r t o  v.r.                                                                                               starosta obce


 
 

Pohrebné služby MsPS PoltárVytlačiť
 

MsPS Poltár Vám oznamuje, že poskytuje 24 hodín denne "Pohrebné Služby"

Pohotovostní vodiči:
Vladimír KUVIK - mob.: 0907 255 696
Patrik PIVKA - mob.:     0903 922 264
                                          0918 308 265


 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Odsúhlasenie plánu zastupiteľstiev na rok 2015
Schválenie štatútu obecnej knižnice
Zásady odmeňovania poslancov
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

                                                        


 
 

JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY - UPOZORNENIE!!!Vytlačiť
 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

     Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám  až do výšky 332 €.

     Touto cestou upozorňujeme občanov na skutočnosť, že spaľovať tuhé horľavé látky je možné, avšak len pri dodržaní všetkých požiarno-bezpečnostných opatrení v súlade s novelou zákona o ochrane pred požiarmi a taktiež po oznámení uvedenej činnosti na okresné riaditeľstvo HaZZ na tel.číslo : 112 (150).

     Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia môžu spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.

     Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru!


 
 

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy a podávanir žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materskej školyVytlačiť
 

Zápis detí do 1. ročníka  Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch
sa uskutoční  budove základnej školy  - 1. stupeň (kaštieľ)  

dňa 05.02.2015 (vo štvrtok) od 13:30 hod. do 15:00 hod.

a podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

sa uskutoční  v budove materskej školy

16.– 20.02.2015 od 8:00 hod. do 13:00 hod.


 
 

Ponuka nových mestských nájomných bytov v LučenciVytlačiť
 

Ponuka nových mestských nájomných bytov v Lučenci

Nové nájomné byty v lokalite Rúbanisko III.,  v trojpodlažnom bytovom dome s 51 b. j.  ( Blok C – 35 b.j.a D – 16 b.j. ), s termínom kolaudácie – január – február 2015.

Pohodlné bývanie v blízkosti atraktívneho mestského života je odpoveďou na moderné potreby Vášho bývania.

Výhody:

Novostavby v tichej lokalite (1- izbové nájomné byty cca  35 m2, 2- izbové nájomné byty cca 44 m2  a 3 – izbové cca 58 m2)
Primerané nájomné
Dostupná občianska vybavenosť – obchody, škôlka, škola, poliklinika, reštaurácie, pošta, MHD, športové areály, mestské kúpalisko, priehrada, v blízkosti aj obchodné domy
Lokálne vykurovanie – vlastný zdroj
Garancia parkovacích miest v uzavretom areály, možnosť odkúpenia garáží
Bezbariérový vstup do objektu
Napojenie na mestskú cestnú sieť
Oddychové zóny v samotnom areáli – detské ihrisko, altánok, športovisko, zeleň
Orientácia bytov na východ - západ
Kompletná vybavenosť bytov (vymenovať konkrétne napr. kuchynská linka, plávajúce podlahy, keramická

dlažba, sociálne zariadenie popis, plastové okná, pivnicaa atď. )

Cena bytu bude splácaná v nájomnom po dobu 30 rokov + platby za užívanie energií.

Podmienky  pre žiadateľov:

Oprávneným žiadateľom  bude osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti :

najviac vo výške trojnásobku  životného minima
najviac vo výške štvornásobku životného minima za predpokladu splnenia podmienok uvedených v zákone 443/2010 Z. z ,§ 22 ods. 3.

 

V prípade záujmu o nájomný byt žiadame záujemcov o zaslanie návratky s vyplnenými kontaktnými údajmi  

 v termíne do 20.02.2015.

na adresu:

Mesto Lučenec, oddelenie školstva, soc. vecí, kultúry a športu,  Bc. Lalíková

Ulica novohradská 1

984 01 Lučenec

 

Návratka je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke mesta www.lucenec.sk  a v mestských novinách. Bližšie informácie o ponuke mestských  nájomných  bytov  dostanete  u Bc. Lalíkovej, tel. číslo 4307226.

Na technické požiadavky zodpovie : pani  Siláčiová (miroslava.silaciova@lucenec.sk)  a Mgr. Anderle

( roman.anderle@lucenec.sk ) na tel. č. 047/ 4333725 alebo osobne na  prízemí č. 148  (č.143 a 140 ).

 


 
 

Pozvánka na ohňostrojVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva občanov na polnočný silvestrovský ohňostroj.

Príďte privítať nový rok v kruhu svojich priateľov a známych o polnoci 31.12.2012 pred obecným úradom.


 
 

Prvý zber TKO v obci Ožďany v roku 2015Vytlačiť
 

Vážení občania, prvý  zber TKO v obci Ožďany v roku 2015 sa uskutoční dňa 08.01.2015 t. j. vo štvrtok.


 
 

Veselé Vianoce s šťastný Nový rok 2015Vytlačiť
 


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že všeobecný lekár má dovolenku v čase

od 29. 12.2014 - 31.12.2014.

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Peter Dunaj v Hrachove. Ordinovať sa začína 2.1.2015.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného OZ
b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
c) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu
5. Voľba návrhovej komisie
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií a určenie predsedov
9. Určenie platu starostu obce
10. Určenie sobášiacich
11. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

 

                                                                      Ing. Adrian  Barto 
                                                                         starosta obce


 
 

Mikuláš 2014 na kočiVytlačiť
 


 
 

Poďakovanie starostuVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

máme za sebou voľby na starostu obce a poslancov do OZ a preto mi dovoľte, aby som sa  touto cestou poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. Ako víťazný kandidát na post starostu sa Vám chcem osobitne poďakovať, že ste ma svojimi hlasmi podporili a zvolili ma do funkcie na ďalšie štyri roky. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru,  vážim si ju a som na ňu hrdý. Vyvoláva vo mne pocit vnútorného uspokojenia a zároveň veľký záväzok voči Vám všetkým nesklamať , udržať naštartovaný trend rozvoja a napredovania našej obce . Ubezpečujem Vás, že som tu pre Vás všetkých, pre tých, ktorí ste ma volili, ale aj pre ostatných, ktorí ste ma nevolili. Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele, predsavzatia a  vybudujeme to , čo bude slúžiť všetkým nám na osoh a spokojnosť každého jedného z nás.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru

                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Adrian Barto

 


 
 

Oficiálne výsledkyVytlačiť
 


 
 

Volebná urnaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch v školskom roku 2013/2014
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Ožďany č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Ožďany
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Červená kvapka krviVytlačiť
 

VEREJNÉ POĎAKOVANIE občanom našej dediny, bezpríspevkovým darcom krvi, záchrancom života, ľuďom rôznych profesií, veku i záujmov, ktorých spája humánna myšlienka a čin dať kus seba na záchranu života iného, ktorí v týchto dňoch obdržali plakety prof. MUDr. Jana Janského.

Bronzová JP:  Pavel Gonda, Mgr. Danica Dávidová, PaedDr. Patrícia Horváthová

Strieborná JP: Angel Rajnák, Mariana Gondová

Zlatá JP: Ján Kantor
 
Všetci Vám za to ďakujeme a vysoko si to ceníme.


 
 

Halloween pártyVytlačiť
 

Slovenský červený kríž v spolupráci s Terénnou sociálnou prácou Ožďany Vás opäť pozýva na

Halloween párty,

ktorá sa bude konať 25.10. 2014 (sobota) v Kultúrnom dome v Oždanoch.

Program:
18:30- 21:15 párty pre Deti do 15 rokov:
-súťaž o najlepšiu masku
-súťaž o najlepšiu tekvicu
-pochod cez dedinu
-detské súťaže...
-samozrejme discooo

Po detskej párty nekončíme, ale pokračujeme ďalej, len s rozdielom, že sa rozlučime s našimi ratolesťami a párty bude pokračovať do rána...

Hrať bude DJ Will P
vstup 2€, deti a doprovod zdarma.


 
 

Pozvánka pri príležitosti mesiaca úcty k staršímVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva naše staré mamy, starých otcov a všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa
24.10.2014 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ožďanoch.

Vaše vnúčatá Vás potešia básňami aj piesňami a postarajú sa o dobrú náladu.


 
 

Podujatia v BB kraji 13.- 22. október 2014 Vytlačiť
 

Podujatia v BB kraji 13.- 22. október 2014 


 
 

Zverejnenie zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Ožďanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Adrian Barto Ing., 42 ročný, drevársky inžinier, Ožďany 619, kandidát SMER – sociálna demokracia

2. Peter Ferleťák, 58 ročný, technik, Ožďany 336, kandidát Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

3. Ján Vrbiňák, 53 ročný, elektrotechnik, Ožďany 550, nezávislý kandidát

 

Miestna volebná komisia v Ožďanoch ďalej uverejnila zoznam obsahujúci 12 zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva, z čoho sú 2 nezávislí kandidáti  a 10 kandidátov navrhli politické strany:

1. Peter Horváth, 56 ročný, samostatne hospodáriaci roľník, Ožďany 244, kandidát SMK - MKP

2. Slavoj Hruška, 37 ročný, podnikateľ, Ožďany 514, nezávislý kandidát

3. Zoltán Juhász, 33 ročný, samostatne zárobkovo činná osoba, Ožďany 347, nezávislý kandidát

4. Róbert Kovács, 55 ročný, zásobovač, Ožďany 52, kandidát SMK - MKP

5. Tünde Kureková Mgr., 42 ročná, učiteľka, Ožďany 69, kandidátka SMER - SD

6. Róbert Laco, 38 ročný, eletromechanik, Ožďany 61, kandidát SMER - SD

7. Ján Matej, 52 ročný, automechanik, Ožďany 563, kandidát NOVA

8. Róbert Simon Ing., 48 ročný, vedúci predajne, Ožďany 19, kandidát SMK - MKP

9. Miroslav Slovák Ing., 51 ročný, elektrotechnický inžinier, Ožďany 179, kandidát SMER - SD

10. Iveta Sojková Mgr., 47 ročná, učiteľka, Ožďany 579, kandidátka NOVA

11. Dušan Vojtek, 59 ročný, živnostník, Ožďany 525, kandidát NOVA

12. Anton Vyrva, 64 ročný, zootechnik, Ožďany 253, kandidát SMER - SD


 
 

Zber elektroodpadu a opotrebovaných pneumatíkVytlačiť
 

 

     Oznamujeme občanom, že v dňoch od 29.09.2014 do 03.10.2014 sa bude konať zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory, žiarivky, olovené, niklovo-kadmiové batérie, alkalické a iné batérie a ostatná elektronika) a opotrebovaných pneumatík.

         Zberové miesto: areál obecného úradu

        Elektroodpad a opotrebované pneumatiky je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

 


 
 

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2014Vytlačiť
 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Správa nezávislého audítora
7. Zrušenie VZN 5/2010 Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce Ožďany
8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver


 
 

Gemerský pohárVytlačiť
 

Okresný výbor DPO Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca Vás srdečne pozýva na XXIII. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o ,, GEMERSKÝ POHÁR ,, dňa 20.9.2014 o 9.00 hod. na ihrisku v Ožďanoch.


 
 

Odovzdávanie kandidátnych listínVytlačiť
 


 
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov

 

Oznamujeme občanom, že dňa 17.09.2014 o 16:00 hod. sa uskutoční

podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov.

Zbierajú sa:

 • noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!
 • rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré sa zbierajú v uzatvorených PET fľašiach

 
 

OznámenieVytlačiť
 


 
 

OznámenieVytlačiť
 


 
 

Mimoriadne odpočty vodomerovVytlačiť
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) rozhodol, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5  974 01 Banská Bystrica  mení  do 31. decembra 2014

         maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
bez DPH na 1,1700 € m (s DPH 1,4040 Eur m3

z ceny 1,1504 € bez DPH  (1,3805 € s DPH).

Uvedená cena bude uplatnená od 01.08.2014.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  01.08.2014 do 28.08.2014. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.


 
 

Zber veľkoobjemového odpadu Vytlačiť
 

Zber veľkoobjemového odpadu 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 18.08.2014 do 23.08.2014 sa bude konať zber veľkoobjemového odpadu.
Zberové miesto: Areál obecného úradu.


 
 

Výberové konanie ATSPVytlačiť
 

vyvesené:  28.07.2014

zvesené: 22.08.2014

 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Vám oznamuje že 2. 7. 2014 7:30:00 do: 2. 7. 2014 18:30:00 bude prerusena distribucia elektriny z dovodu: vykonania planovanej opravy el. zariadenia. Vypne sa Globtel Cierna Luka, Eurotel Cierna Luka, Motorest ciel, Rim. Sobota vodojem - Sobotka, Cela obec Kruzno, Garaska, Plemenarsky statny majetok Kruzno, Ozdany cast Molnarka, Ozdany cast Cierna Luka.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Vám oznamuje, že v termíne od: 01.07.2014 7.30 do: 01.07.2014 18.30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej opravy el. zariadenia. Vypne sa Ožďany časť Tehlovňa, Ožďany časť Bálinec, Ožďany časť Babin Most, Vojsko Ožďany, Ožďany časť Antalka, FVE Grund 1, 2, 3, 4, Ožďany BPS 1 a 2, Národná dialničná spolocnosť Ožďany, Vodáreň Babin Most.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

1.   Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
2.   Schválenie programu
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba návrhovej komisie
5.   Správa o plnení prijatých uznesení
6.   Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Ožďany pre volebné obdobie  2014 - 2018
7.   Určenie rozsahu výkonu starostu obce pre volebné obdobie 2014 - 2018
8.   Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
9.   Návrh na uznesenie
10. Záver


 
 

V. Oždiansky guľášVytlačiť
 

Banskobystrickým samosprávnym krajom podporený projekt:

„Rozvoj a podpora kultúrneho života v obci Ožďany”.

 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na

V. Oždiansky guľáš

12. 07. 2014 od 15.00 hod.

v areáli obecného úradu

Prihláste svoje družstvo!

Podmienky:

 • Družstvá sa prihlasujú na ,,Prihláške“ najneskôr do 10.07.2013

 • Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade

 • Jedno družstvo tvoria maximálne 3 členovia

 • Pripravuje sa z vlastných surovín

 • Varí sa tradičný kotlíkový guláš, z akéhokoľvek mäsa

      v časovom limite 3 hodiny    


 
 

Vyhlásenie o začatí realizacie projektuVytlačiť
 

Vyhlásenie o začatí realizácie projektu

 Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Názov projektu: Podpora sociálnej inklúzie v obci Ožďany, formou terénnej sociálnej práce. Kód ITMS: 27120130569

 

 Týmto vyhlasujem, že organizácia:  Obec Ožďany

začína realizovať projekt aktivitou, ktorá má prispieť k podpore sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených, ohrozených sociálnym vylúčením a motivovaním marginalizovanej cieľovej skupiny obyvateľstva.

 

Projekt je zameraný na cieľové skupiny:

 • zlepšenie životnej situácie najmä marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom terénnej sociálnej práce v prirodzenom a rodinnom komunitnom prostredí
 • motivovanie marginalizovanej cieľovej skupiny
 • predchádzanie krízových situácií, obmedzenie negatívnych vplyvov
 • aktivizácia osôb sociálne vylúčených a ohrozených sociálnym  vylúčením za účelom preberania zodpovednosti za riešenie svojej nepriaznivej situácie

 

V čom sa budú snažiť Vám pomôcť, alebo poradiť:

 • sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, prípadne sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie ( akútne prípady )
 • poradenstvo a pomoc v oblasti ( sociálnych dávok, príspevkov hmotná núdza, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, štipendiá a dotácie pre deti atď.)
 • hľadanie zamestnania, písanie životopisov a motivačných listov a iné

 

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove obecného úradu na prízemí ( oproti pošty ). Je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7.30 do12.00 a od 12.30 do 15.30 hod. V prípade, že sa uvedený čas terénni pracovníci nenachádzajú v priestoroch kancelárie, tak sa pohybujú v teréne a zastihnete ich na telefónnom čísle : 0902 908 446, 0902 908 447, 0902 908 448 alebo im môžete položiť prípadné otázky na e-mailovej adrese: tsp@obecozdany.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 


 
 

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriskaVytlačiť
 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

dňa 06.06.2014 o 16.00 /piatok/

 

 Program:

Vystúpenie detí Zš a Mš
 

Slávnostné otvorenie
 

Miniturnaj
 

Voľná zábava pri živej hudbe

O občerstvenie je postarané! 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že od: 11.6.2014 7:30 do 11.6.2014 15:15 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej opravy el. zariadenia. Vypne sa celá obec okrem Tehlovne.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Záverečný účet Obce Ožďany za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ožďany za rok 2013
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

 

                                                                  Ing. Adrian  B a r t o  v.r.
                                                                           starosta obce


 
 

Farmárske trhy v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

Farmárske trhy


Chceme informovať drobných pestovateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov, živnostníkov čí už výrobcov mliečnych a mäsových výrobkov ale aj remeselníkov.

Ak máte záujem môžete sa zviditeľniť a predávať na Farmárskych trhoch, ktoré sa budú konať v kultúrnom dome v meste Rimavská Sobota dňa 24. mája 2014 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Hlavnou prioritou Farmárskych trhov je poskytnúť ľuďom možnosť nakúpiť a predávať domáce produkty z našeho regiónu, ktoré sú pomaly zabudnuté ale kvalitnejšie ako produkty z hypermarketov.

Akciu už podporili Gemersko -Malohontske osvetove stredisko, Miestna akčná skupina Malohont, OVD Gemerprodukt Valice, Turisticko Informačné centrum Rimavská Sobota.

Kontakt pre záujemcou :
Patrik Husák 
Tím My Marketing, s.r.o.              Tel.č.: +421 0949 063 701
                                                      e mail : info@mymarketing.sk


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

Obec Ožďany oznamuje občanom, že od 13.5.2014 do 23.5.2014 sa uskutoční zber

elektroodpadu.

Zberné miesto: areál obecného úradu

Elektroodpad je možné odovzdať v prac. dňoch v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Zbierajú sa: chladničky, mrazničky, klimatizácie, monitory, televízory a ostatná elektronika.


 
 

Kalendár podujatí - MájVytlačiť
 


 
 

Deň MatiekVytlačiť
 

Obec Ožďany a Základná škola s Materskou školou Ožďany Vás srdečne pozývajú na

Deň Matiek,

ktorý sa uskutoční dňa 16.05.2014   o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Ožďanoch.

S bohatým programom vystúpia deti Zš a Mš!

... Anjeli nemajú mená! Anjelom sa hovorí ,, MAMA,, ...


 
 

Pozvánka na OZ 25.04.2014Vytlačiť
 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Odsúhlasenie prekleňovacieho úveru na prefinancovanie multifunkčného ihriska
7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

 

                                                                            Ing. Adrian  B a r t o
                                                                                  starosta obce


 
 

Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy s materskou školou OžďanyVytlačiť
 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovnovzdelávacej činnosti učiteľa prvého stupňa základných škôl alebo učiteľa druhého stupňa základných škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 170/2010 Z.z.
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

 

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť školskej legislatívy a riadenia školy
 • osobnostné a morálne predpoklady

 

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o pedagogickej praxi
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“ NEOTVÁRAŤ doručte do 16.mája 2014 na adresu: Obec Ožďany, 980 11 Ožďany, Ožďany 160. Viac informácií dostanete na Obecnom úrade v Ožďanoch a na tel. čísle 047 5694146.

 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

V Ožďanoch, 17.04.2014                                                             

                                                                                                               

                                                                            Ing. Adrian B a r t o

                                                                           starosta obce Ožďany


 
 

Zber použitého šatstvaVytlačiť
 

ZBIERA SA:

Oblečenie na leto, zimu/dámske pánske, detské/
Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky utierky, záclony

Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)
Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre- nepoškodené     
Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Hračky
Elektroniku do 20 kg / žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače/.

 

NEZBIERA SA:

pračky, chladničky, žiarovky, monitory, televízie, matrace, koberce – z ekologických dôvodov
nábytok, bicykle a detské kočíky - tie sa transportom znehodnotia
znečistený a vlhký textil


Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


 
 

Pohrebné služby ANUBISVytlačiť
 

NON-STOP SLUŽBY 24 HODÍN DENNE 7 DNÍ V TÝŽDNI telefón: 0949 177 077


 
 

Deň Zeme 2014Vytlačiť
 

 Mikroregión RIMAVA a RIMAVICA

pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás na dobrovoľnícku akciu v rámci medzinárodného DŇA ZEME, kde budú dobrovoľníci z obcí mikroregiónu zbierať v rovnakom čase odpadky a smeti popri ceste.

12.04.2014 / sobota /

Deň Zeme

ZRAZ DOBROVOĽNÍKOV: o 09:00 hod. pred obecným úradom.

Všetci dobrovoľníci sú pozvaní na guľáš - info na tel. 047/5695 533 alebo mailom na anita.koniarova@post.sk

obecozdany@obecozdany.sk

047/56 94 146


 
 

Podujatia v BB krajiVytlačiť
 

2.-17.4.2014 - Jermok veľkorevúcky, Revúca, Stredný Gemer

7.-16.4.2014 - Sviatky jari, Brezno

8.4.2014 - Čistý ako ľalia - Muránska Dlhá Lúka, Muránska planina

8.-9.4.2014 - Celoslovenská prehliadka detských muzikálov, Hriňová, Podpoľanie

9.4.2014 - Peter Cmorík & Band, Lučenec

9.4.2014 - Seniori speváci, Detva, Podpoľanie

10.4.2014 - Veľkonočné trhy - Vitaj Veľká noc, Nová Baňa

11.4.2014 - Náckova Štiavnica, Banská Štiavnica, Sitno

11.4.2014 - Deň zeme, Michalová, Muránska planina

11.4.2014 - Nezabúdame, Slovenská Ľupča, Pod Panským dielom

11.4.2014 - Škoda slov tour, Banská Štiavnica, Sitno

11.4.2014 - Juraj Schweigert, Banská Štiavnica, Sitno

11.-12.4.2014 - Veľkonočný jarmok, Lučenec

11.-16.4.2014 - Veľkonočné trhy, Banská Bystrica

12.4.2014 - Veľkonočný stolnotenisový turnaj dospelých, Klenovec, Sinec - Kokavsko

12.4.2014 - Jarná pieseň, Lučenec

12.4.2014 - Špeciálna výstava Svätobernardských psov, Donovaly, Starohorská Dolina

12.4.2014 - Veľkonočné trhy, Orovnica, Nová Baňa

12.4.2014 - Žiarska moto jazda, Žiar n. Hronom, Žiarske Podhorie

12.4.2014 - Burza, Pliešovce, Pliešovská kotlina

12.4.2014 - Cineama, Žiar n. Hronom, Žiarske Podhorie

12.4.2014 - Majstrovstvá Slovenska kulturistika a fitness, Hnúšťa, Sinec - Kokavsko

12.-13.4.2014 - Veľkonočné dekorácie, Michalová, Muránska planina

12.-13.4.2014 - Ďumbierfest, Brezno

13.4.2014 - Morena, Morena, Brezno

13.4.2014 - Ani za milión, Zvolen, Hučava – Zvolensko

13.4.2014 - Tublatanka, Lučenec

13.4.2014 - Veľkonočné trhy, Žiar n. Hronom, Žiarske Podhorie

13.4.2014 - Veľkonočný strom, Pliešovce, Pliešovská kotlina

14.-15.4.2014 - Hviezdoslavov Kubín, Lučenec

15.4.2014 - Fragile, Rimavská Sobota

15.4.2014 - Beat - Oh - When Quartet, Nová Baňa, Nová Baňa

16.4.2014 - Deň Rómov, Brezno

16.4.2014 - Detský festival ľudovej hudby, Halič, Novohradské podzámčie

17.4.2014 - Diabolský šansón tour, Banská Bystrica

18.-24.4.2014 - Veľkonočné jazdy parným vláčikom, Čierny Balog, Muránska planina

19.4.2014 - Celoslovenské stretnutie nádejákov, Sv.Anton, Sitno

20.4.2014 - Jabloň oslavuje, Muránska planina

20.4.2014 - Veľkonočné radosti,Mýto pod Ďumb., Chopok Juh

20.4.2014 - Vestis

21.4.2014 - Oblievačka po hontiansky, Krupina

21.4.2014 - Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade

22.4.2014 - Deň zeme, Banská Štiavnica, Sitno


 
 

Prísny zákaz vypaľovania! Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ 21.03.2014Vytlačiť
 

P o z v á n k a


Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
28.02.2014 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí  
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6.  Prejednanie členstva obce v MAS Malohonte
7. Prerokovanie platu starostu pre rok 2014, podľa zákona 154/2011 Z.z., ktorým   sa mení a dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.
8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
9.  Návrh na uznesenie
10.  Záver

 


 
 

Pozvánka na OZ 28.02.2014Vytlačiť
 

P o z v á n k a


Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
28.02.2014 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Návrh VZN Obce Ožďany č. 1/2014 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Ožďany
7. Návrh VZN Obce Ožďany č. 2/2014 o chove, vodení a držaní psov na území Obce Ožďany
8. Návrh VZN Obce Ožďany č. 3/2014 o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnom území Obce Ožďany
9. Návrh VZN Obce Ožďany č. 4/2014 o nakladaní a spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území Obce Ožďany
10. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver


 
 

Upozornenie pre chodcovVytlačiť
 

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

 UPOZORNENIE PRE CHODCOV

 

 Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.


Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a zdravie
pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


 
 

IV. Obecný plesVytlačiť
 

Obecný ples sa z dôvodu nízkeho záujmu ruší!


 
 

Výberové konanie TSP, TSPVytlačiť
 

Obecný úrad Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany
v súvislosti s projektom NFP27120131232
vyhlasuje výberové konanie na

• jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. februára 2014 o 9.30 hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade Ožďany.


 
 

IV. Obecný plesVytlačiť
 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na IV. Obecný ples.

31.01.2014 / piatok / o 20:00 v kultúrnom dome v Ožďanoch.

O Vašu dobrú náladu sa postará hudobná skupina Syntakt z Poltára.

Vstupné: 10 EUR ( v cene vstupného je: prípitok, večera, káva a fľaša vína na 4 osoby )
Vstupenky len v predpredaji na OÚ v Ožďanoch.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
10.01.2014 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Odsúhlasenie plánu zastupiteľstiev na rok 2014
7. Návrh na zrušenie VZN Obce Ožďany č.4/2011 o požiarnom poriadku obce
8. Návrh na zrušenie VZN Obce Ožďany č.6/2011 o určení podmienok na chov a držanie zvierat na území obce Ožďany
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

 


 
 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!Vytlačiť
 

Milí občania ,
želám Vám do nastávajúcich krásnych sviatočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou a toleranciou človeka k človeku. Prajem Vám nádherné Vianoce, silného vnútorného ducha, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí, ktoré život prináša. Veľa zdravia, šťastne prežitých chvíľ, lásky a ľudského porozumenia.

Do nového roka želám, splnenie všetkých snov, ktoré ste si vysnívali a dobrý a úspešný každý deň roku 2016.

                                                                  Starosta obce a kolektív OcÚ


 
 

Úprava ordinačných hodín všeobecného lekára Vytlačiť
 

Obvodné zdravotné stredisko oznamuje občanom, že v ambulacii všeobecného lekára

 

v dňoch 27.12.2013, 30.12.2013 a 31.12.2013

 

sa nebude ordinovať. Súrne prípady budú vybavené v Obvodnom zdravotnom stredisku v Hrachove u MUDr. Dunaja.

 


 
 

VÝKUP PAPIERAVytlačiť
 

    Dňa 17.12.2013 o 8.30 hod. pred Obecným úradom v Ožďanoch uskutoční firma Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota, výkup papiera.


      Zbierajú sa: noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný! Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov!


Odmena za zber:
• 5kg papiera = toaletný papier
• 1 kg papiera = hygienické vreckovky
• 10 kg papiera = papierové utierky

V prípade záujmu kontaktujte: p. Nagyová 0902 980 997
                                           p. Barto 0902 987 672
                                           p. Tergácz 0902 980 998
 


 
 

Mikuláš 2013Vytlačiť
 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva na privítanie Mikuláša!

So zaujímavým programom vystúpia deti zo základnej a materskej školy.


Dátum: 06.12.2013(piatok)
Miesto: Kultúrny dom Ožďany
Začiatok: 17:00
 

Detičky do 10 rokov budú obdarované sladkým balíčkom!
 


 
 

Katarínska zábavaVytlačiť
 

Slovenský červený kríž - miestna organizácia v Ožďanoch Vás srdečne pozýva

 

na Katarínsku zábavu,

 

ktorá sa bude konať dňa 30.11.2013 od 20:00 hod.v sále kultúrneho domu. Hrať bude skupina AKCENT, bude sa losovať tombola. Rezervácia stolov: Ivan Hrkel 0944 914 919 a Simona Fungáčová 0948 431 531. Vstupné 7,-- € zahŕňa aj večeru.

Kataríny majú vstup zdarma.

 


 
 

Okresné kolo Majstrovstiev SR – Rimavská Sobota Žiaci a žiačky ZŠ a 1. st. OG v zrýchlenom šachu Vytlačiť
 

Dňa 13.11.2013 sa v centre voľného času Relax Rimavská Sobota uskutočnilo okresné kolo Majstrovstiev SR v zrýchlenom šachu. Našu základnú školu úspešne reprezentovali piati žiaci:

Daniš Peter         2. miesto  5.5 bodov
Babarík Marek    3. miesto  5.0 bodov
Šustek Martin     4. miesto  5.0 bodov
Janíček Juraj      5. miesto   5.0 bodov

Všetkým Vám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti!

                                                       Ing. Adrian Barto – starosta Obce Ožďany

 


 
 

Pozvánka na OZ Vytlačiť
 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
22.11.2013 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Rozpočet na rok 2014
7. Návrh VZN č. 2/2013 o určení dotácie na mzdu a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Ožďany
8. Návrh VZN č. 3/2013 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

 

 

                                                                        Ing. Adrian B a r t o  v.r.
                                                                             starosta obce


 
 

Výsledky volieb do VUC 2013 - 1.koloVytlačiť
 

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1303
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 295
Počet odovzdaných obálok 294
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 281
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 260


 
 

Červená kvapka krviVytlačiť
 

VEREJNÉ POĎAKOVANIE občanom našej dediny, bezpríspevkovým darcom krvi, záchrancom života, ľuďom rôznych profesií, veku i záujmov, ktorých spája humánna myšlienka a čin dať kus seba na záchranu života iného, ktorí v týchto dňoch obdržali plakety prof. MUDr. Jana Janského.

Bronzová JP:  Boris Karas a Ing. Pavel Gonda
 
Všetci Vám za to ďakujeme a vysoko si to ceníme.


 
 

Bezpečne v Obci OžďanyVytlačiť
 

Oznamujeme našim spoluobčanom, že dňa 28.03.2013 bol podporený projekt pod názvom ,, Bezpečne v Obci Ožďany - rozšírenie monitorovacieho kamerového systému" s dotáciou zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.

Kamerový systém sa rozširoval tak, aby sme pomocou neho pomohli predchádzať a objasniť čo najviac prípadných trestných činov alebo priestupkov na celom území obce.

 Vďaka projektu sa v  monitorovaných lokalitách znižuje počet prípadov krádeží automobilov, vlámaní do objektov, vandalizmu a ďalšieho nežiaduceho konania.

Monitorovaný priestor sme rozširovali o tieto lokality : vstup od LC pri pohostinstve Tünde , všetky smery na križovatke pred rimskokatolickym kostolom , vstup od Hrnčiarskych Zalužian a smer do časti Tehlovňa. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne kamerového systému a jeho prevádzky môžete kontaktovať obecný úrad.

Súbor na stiahnutie kamery letak.doc kamery letak.doc (28 kB)

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka pri príležitosti mesiaca k úcty k staršímVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva naše staré mamy, starých otcov a všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa
25.10.2013 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ožďanoch.

Vaše vnúčatá Vás potešia básňami aj piesňami a postarajú sa o dobrú náladu.


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
27.09.2013 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca
3. Schválenie programu
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej komisie
6. Správa o plnení prijatých uznesení
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 za ZŠ aj MŠ
8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Ožďany k 30.06.2013
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
 


 
 

Zber šatstvaVytlačiť
 

Zoznam – čo všetko môžu občania darovať:

Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)
Domáce potreby – riad biely a čierny, poháre – nepoškodené
Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Hračky
 


 
 

Odvolanie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Predajňa ELVOVytlačiť
 

Predajňa ELVO - Elvíra Vojteková oznamuje občanom, že v termíne

 

od 19.08. do 08.09.2013

 

bude        z a t v o r e n á      z dôvodu čerpania dovolenky.


 
 

Obvodné zdravotné strediskoVytlačiť
 

Obvodné zdravotné stredisko oznamuje občanom, že ambulacia všeobecného lekára

v termíne

od 12.08. do 24.08.2013

 

bude   z a t v o r e n á     z dôvodu čerpania dovolenky.

 


 
 

Ponuka pracovného miesta v MŠ OžďanyVytlačiť
 

Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, čo znamená:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie    
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer.

Ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• spôsobilosť na právne úkony,
• vek nad 18 rokov,
• vítaná je znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity, samozrejmosťou je ovládanie slovenského jazyka,
• skúsenosti s prácou s deťmi, organizovaním aktivít v lokalite, s prácou učiteľa,
• akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, spolupráca,
• motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. praxi
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• písomný súhlas s použitím osobných údajov

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte v termíne do 23.08.2013 na adresu školy : Základná škola s materskou školou Hlavná 66, Ožďany, 980 11 Ožďany.
Kontakt: zsozdany@zsozdany.edu.sk
047 5694580
0905716505


V Ožďanoch, 2.8.2013                                          Mgr. Želmíra Vargicová v. r.

                                                                                   riaditeľka
                                                                         ZŠ s MŠ Hlavná 66, Ožďany
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaruVytlačiť
 

• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.


                                                                           mjr. Ing. Marek Laššák v. r. riaditeľ
                                                                              Okresného riaditeľstva HaZZ
                                                                                    v Rimavskej Sobote
 


 
 

Zájazd do EgerszalókVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Ožďany č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Ožďany č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi   odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ožďany
8. Prejednanie rozpočtu na rok 2014
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver


 
 

IV.ročník Oždiansky gulášVytlačiť
 

fotografie z akcie si môžete pozrieť v časti Fotogaléria


 
 

POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH na podujatí „Oždiansky guláš“Vytlačiť
 

1. Zraz a registrácia prihlásených súťažiacich                            12:00 - 12:30 hod.
2. Príprava stanovíšť                                                                    12:30 – 13:00 hod.
3. Slávnostné zahájenie súťaže - spoločné zapálenie ohnísk         13:00 hod.
4. Varenie guľáša                                                                          13:00 – 16:30 hod.
5. Hodnotenie guľáša porotou                                                   16:30 – 17:30 hod.
6. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie cien       17:30 – 18:30 hod.


Všetci súťažiaci sa musia v stanovenom čase t.j. 12:00 – 12:30 hod. dostaviť na registráciu – akýkoľvek motivačný poplatok, či finančný, alebo tekutý neodmietneme.

Pre každé družstvo budú pripravené stoličky, 1 školská lavica.

Súťažiaci si zabezpečia: suroviny, kotlík alebo inú vhodnú nádobu, /slnečník/ a pochutiny, nádobu na vodu do guľášu.

Všetky suroviny musia byť v surovom stave, neočistené a nenakrájané, výnimka platí len pre mäsko, ak pred varením muselo byť napácované.

Po registrácii súťažiacich nie je možné meniť členov na jednotlivých stanovištiach.


Pri porušení pravidiel si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť družstvo zo súťaže.
 


 
 

MDD Vyšný SkalníkVytlačiť
 

Mikroregión Rimava a Rimavica Vás srdečne pozýva
do Rozprávkového lesa pri Rybníku vo Vyšnom Skálniku.


Brána rozprávkového lesa sa otvorí 6.júlaa v sobotu o 9:00 hod., kde Vás privítajú rozprávkové bytosti so svojimi zaujímavými úlohami a sladkými odmenami.

V prípade záujmu bude pripravený autobus pred obecným úradom s odchodom o 8:30 hod.

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE DOZOR NIE JE ZABEZPEČENÝ !!!
AK pustíte dieťa samé, je to na vlastnú zodpovednosť.


 
 

IV. ročník Oždiansky gulášVytlačiť
 

 

Prihlásiť sa môžete do 10.07.2013 elektronicky na e-mailovú adresu: obecozdany@obecozdany.sk. Prihlášku si môžete stiahnuť, prípadne si ju môžete vyplniť osobne na obecnom úrade v stránkové dni a hodiny. 

 

 


 
 

Obvodné zdravotné strediskoVytlačiť
 

Obvodné zdravotné stredisko oznamuje občanom, že ambulacia všeobecného lekára v termínoch
od 01.07.-09.07.2013
a od 15.07.-26.07.2013

bude   z a t v o r e n á   z dôvodu čerpania dovolenky.


 
 

Pozvánka na OZ 21.06.2013Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
21.06.2013 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

 Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Prejednanie kúpy nehnuteľnosti LV 1823
7. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

 

 


 
 

Pozvánka zo ZŠ s MŠVytlačiť
 

ZŠ s MŠ Ožďany pozýva rodičov a priateľov školy na "Deň otvorených dverí" v rámci národného projektu MRK zameraného na zavedenie celodenného výchovného systému na ZŠ

19. júna 2013

čas: od 13:00 do 15:00 hod.

miesto: ZŠ s MŠ Ožďany

miestnosť: cvičná kuchynka (informácie na vrátnici).

Program: 13:00 Otvorenie

               13:15 hod Prezentácie z krúžkových činností (prezentujú žiaci vlastné práce)

               14:30 hod Diskusia o projekte a malé občerstvenie


 
 

Zrušenie akcieVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
31.05.2013 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

 

 Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Záverečný účet Obce Ožďany za rok 2012
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ožďany za rok 2012
8. Odpredaj pozemkov parc. číslo 4313
9. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

 


                                                                            Ing. Adrian B a r t o v.r.
                                                                                  starosta obce
 


 
 

Súťaž hasičských družstiev DHZ, OHZ a hasičského dorastu DHZ, OHZ v okrese Rimavská SobotaVytlačiť
 


 
 

Rozprávkový les pri rybníkuVytlačiť
 


 
 

Cvičenie ROCK BODYVytlačiť
 

Obec Ožďany pozýva všetkých na populárne cvičenie ROCK BODY hardcore training program s Peťom a Paťou

každý utorok a štvrtok o 19:00 hod.
v obecnej telocvični.
 

vstupné: 2,- €,
pre deti do 12 rokov sa cvičenie neodporúča

 


 
 

Oždianske Serpentíny - OznámenieVytlačiť
 


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 


 
 

Výkup papieraVytlačiť
 


 
 

OŽDIANSKE SERPENTÍNY 2013Vytlačiť
 

Plagát Oždianske serpentíny.jpg

Súťažilo sa na trati dlhej 2,8 km s prevýšením 103 metrov. O adrenalín a nezabudnuteľné športové zážitky nebola núdza. Postarala sa o to 50-ka jazdcov z celého Slovenska a jeden poľský pretekár Jacek Madziara. Pozvanie prijal aj predjazdec zo susedného Maďarska Csiri, ktorý spolu s našimi predjazdcami Ďurkovičom, Bahledom pripravili pre divákov naozaj zaujímavú shou. Stretli sa tu zvučné mená ako otec a syn Bérešovci, Jaroslav Krajčí na Formule Lola 3000, ktorý nepochybne dokazoval svoje umenie rekordnými časmi.

http://www.dovrchu.sk/php66/index.php?str=11&spr=4&RS=2&stat=&trieda=

BEST the BEST.JPG
Medzi BEST THE BEST - NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH
počas dvoch dní patrili :

 

1. Jaroslav Krajčí na formule Lola 3000,
ktorý včera počas Majstrovstiev Slovenska PAV na trati dosiahol priemernú rýchlosť viac ako 120 km/h a trať dlhú 2 850 metrov prešiel za necelých 83 sekúnd.

2. Jozef Béreš junior na Audi Quattro (2. miesto).

3. Igor Drotár na Škode Fabia WRC (3. miesto)

/ozdianske-serpentiny-2013.html

http://www.youtube.com/watch?v=UylOGGVkf1w

Aktuálne foto zdroj:
www.facebook.com/media/set/

www.autosportfoto.sk/spravodajstvo/kategoria/kopce/foto/ozdianske-serpentiny-1


 
 

Obvodný pozemkový úrad upozorňuje a vyzývaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
25.04.2013 (vo štvrtok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

 

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ožďany
7. Odpredaj pozemkov parc.čísla CKN 416 a CKN 4314
8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

 

                                                                   Ing. Adrian B a r t o  v.r.
                                                                          starosta obce
 


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 


 
 

DEŇ ZEMEVytlačiť
 

Deň Zeme - program.jpgPodujatie je rozdelené na dve časti: pracovnú a zábavnú.
Má environmentálny osvetový charakter.
Po tom, ako si vyčistíme okolie našich Oždian (od 9.00 do 12.00), nasleduje pohodová, zábavná časť:

Podporte svojou účasťou podujatie, ktoré je organizované PRE VÁS, príďte sa trochu zabaviť v enviro súťažiach, ktoré sme v spolupráci so ZŠ Ožďany pripravili pre vaše ratolesti, ale aj pre vás, dospelých.
Príďte načerpať nové informácie v Informačnom stánku o odpadoch a využití slnečnej energie, zatepľovaní, a to všetko v príjemnej atmosfére vedľa obecného úradu, s hudbou, ktorú pre vás pripravil DJ Gábor.
Ak vyhladnete, bude na vás čakať stánok, v ktorom si môžete kúpiť pečené klobásky, hranolky, hot dog, a tiež pivo a nealko.

PROGRAM:
9.00 – 12.00 ČISTENIE NAŠEJ OBCE
12.00 – 12.30 GUĽÁŠ AKO ODMENA ZA UPRATOVANIE
13.00 – 17.00 - INFO STÁNOK O ODPADOCH, ZATEPĽOVANÍ,
KOLEKTOROCH, BEZPLATNÝ INFO MATERIÁL
- SÚŤAŽE PRE DETI A RODIČOV
- STÁNOK S LANGOŠOM, PIVOM A KOFOLOU
- DOBRÁ NÁLADA S DJ GÁBOROM

Vstup je, prirodzene, bezplatný!

 

Takže neváhajte a príďte stráviť sobotu trochu iným spôsobom!
(V prípade zlého počasia sa celé podujatie posúva na ďalší týždeň.)

 

 


 
 

Veľká nocVytlačiť
 

Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku vzkrieseniu prírody zo zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov, pochádzajúcich ešte z pohanských čias.

Pod vplyvom kresťanstva získali veľkonočné sviatky náboženský charakter a boli zasvätené pamiatke umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista.

Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Jeho súčasťou je šesť nedieľ - poslednou je Kvetná. Mala by sa však volať Palmová, pretože Ježišovi pri vjazde do Jeruzalema mávali nadšené zástupy palmovými ratolesťami a oslavovali ho ako mesiáša - osloboditeľa židovského národa. U nás palmy nahradili rozkvitnuté vŕbové halúzky. Na Kvetnú nedeľu sa bahniatka v kostoloch svätili. Ľudia ich strkali na poliach do zeme na ochranu pred krupobitím a doma za obrazy, aby chránili domy pred hromom.

ZELENÝ ŠTVRTOK

V tento deň pri Poslednej večeri Kristus ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť oltárnu - Eucharistiu. Chlieb premenil na svoje telo a víno na svoju krv.

Podľa ľudovej tradície je ráno dobré skoro vstať a umyť sa rosou. Vraj sa tak zabráni lišajom a iným chorobám. V ten deň naposledy zaznejú zvony, ktoré potom zmĺknu až do Bielej soboty. Pri poslednom zvonení treba cinkať peniazmi, aby sa vás držali po celý rok. Namiesto zvonenia sa až do Vzkriesenia ozývajú ráno, na obed a večer rôzne rapkáče, hrkáče a klepáče.

VEĽKÝ PIATOK

Tento deň je v katolíckej liturgii dňom smútku. Cirkev prežíva umučenie a smrť Spasiteľa. Ježiš nesúc svoj kríž, bol vyvedený von na miesto zvané Lebka, hebrejsky Golgota, kde bol ukrižovaný. Dôkazom účasti na utrpení Ježiša Krista je prísny pôst. Aby mal Ježiš v hrobe pokoj, nesmelo sa hýbať s pôdou, pracovať na poli ani v záhrade. Tiež sa podľa ľudovej tradície neprala bielizeň. Gazdiné si dávali pozor, aby nepožičiavali nič z domácnosti, pretože požičanými vecami sa vraj dalo čarovať. Na Veľký piatok sa údajne otvára zem a vydáva poklady.

BIELA SOBOTA

V tento deň sa nekonajú až do polnoci nijaké bohoslužby. Telo Ježiša ležalo zabalené v bielej plachte v hrobe, ale jeho duša išla k spravodlivým zosnulým zvestovať, že sú vykúpení. Ľudia čakajú na jeho vzkriesenie. Podľa tradície bolo v domácnosti zvykom uhasiť všetky ohniská. Oheň vzbĺkol v kostoloch až o polnoci zo soboty na nedeľu, keď sa vlastne začínajú sviatky, oslava vzkriesenia a života. Noc Bielej soboty sa nazýva aj Veľká, odkiaľ pochádza aj názov sviatku vzkriesenia Pána - Veľká noc.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Týmto dňom sa začína veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do Turíc a v ňom si pripomíname posledné dni pozemského života Ježiša Krista. V tento deň sa svätili baranček a bochník, ale aj vajcia, chlieb a víno. Podľa tradície každý, kto prišiel domácnosti, dostal kus sväteného chleba. Popoludní sa farbili kraslice.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Neviažu sa k nemu nijaké liturgické úkony. Z hľadiska ľudovej tradície je to však najvýznamnejší deň veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa šibe korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa prisudzuje aj polievaniu vodou. Radosti veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili tanečnou zábavou. Po dlhom pôstnom čase tak opäť znela hudba.

Zdroj:(brn)


 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

Podujatie bolo rozdelené na dve časti: pracovnú a zábavnú a  malo environmentálny a osvetový charakter.

Svojou účasťou a zanietenosťou, akou sa pustili do skrášlenia obce dokázali obyvatelia obce Ožďany, že im nie je ľahostajné životné prosterdie v obci. Svoje veľké nadšenie prejavilo aj takmer 60 detí so základnej školy, ktoré spolu s pani učiteľkami a pánom učiteľom vyčistili okoli základnej školy a časť pod Býkom.

Nové informácie o odpadoch, zatepľovaní a kolektoroch mohli obyvatelia získať v Informačnom stánku, ktorý zabezpečila Kristínka Péčiová v spolupráci s dobrovoľníkmi s OZ Priatelia Zeme.

Pre deti boli v spolupráci s pani učiteľkami zo základnej školy a K. Péčiovou pripravené súťaže, v rámci ktorých si mohli detičky overiť svoje vedomosti  o  triedení odpadov, nakladaní s ním a kompostovaní. Svoju tvorivosť mohli dokázať pri kreslení na asfalt s enviromentálnou tematikou. Aktivita a zanietenosť s akou počas celého dňa pracovali,  boli dôkazom toho, že stav životného prostredia a čistota prírody nie sú mladej generácii ľahostajné.
 

Opäť sme sa pripojili do celoslovenskej akcie  a ukázali sme, že stav životného prostredia a čistota prírody nám nie sú ľahostajné! 

/den-zeme-2013.html


 
 

Pozvánka na OZ dňa 28.03.2013Vytlačiť
 


 
 

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA TRÁVYVytlačiť
 

Ako hasiť požiar:

 

 

 

 

Zakladanie ohňa v prírode:


 
 

Gemerský pohárVytlačiť
 

GEMERSKÝ POHÁR

/gemersky-pohar.html


 
 

Hodina ZemeVytlačiť
 

Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 6000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

História Hodiny Zeme sa datuje k 31. 3. 2007 keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do Hodiny Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 mestách a obciach vo vyše 35 zemiach v 18 časových pásmach. Kampaň sa zmenila z udalosti v Sydney na celosvetové hnutie za trvalo udržateľný život. Vo svojom treťom roku sa Hodina Zeme zapísala do histórie ako zatiaľ najrozsiahlejšia dobrovoľná akcia vôbec, predstavovala celosvetové vyjadrenie názoru. Aj úspory energie ukazujú, že stovky miliónov ľudí hlasovalo pre Zem tým, že svoje svetlá vyplo 4159 miest v 88 krajinách vrátane 79 hlavných miest a až 9 z 10 najľudnatejších veľkomiest sveta. V sobotu 27. marca 2010 sa do Hodiny Zeme, do boja proti zmene klímy, zapojilo rekordných 128 štátov a teritórií. Ikonické stavby od Pacifiku a Ázie, cez Európu a Afriku až do Ameriky boli vypnuté. Ľudia z celého sveta, vypli svoje svetlá, aby oslávili a chránili to, čo máme spoločné – našu planétu. Rekordnou bola aj Hodina Zeme 2011 (26.3.2011), keď sa zapojilo celkovo 5251 miest v 135 štátoch. Po prvý krát v histórii tohoto projektu sa oficiálne zapojilo aj Slovensko.

Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím sa objavili napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu na námestí Times Square alebo reklamy na hoteli Jumeirah v Dubaji.
Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zahrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti. Povzbudzovaním k účasti na tejto akcii – vypnúť svetlá len na jedinú hodinu – obdrží svet dôležité posolstvo, že je nutné zamerať sa na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Potvrdí sa, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Od roku 2011 spolupracuje na Slovensku s členmi Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZAA za účelom vyššej informovanosti o tejto akcii a taktiež vyššej účasti.

Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu. Predstavte si, čo dokážeme, ak budeme jednať spoločne. Hodina Zeme už urobila veľa pre zvýšenie povedomia o zmenách klímy. Je to ale viac ako len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok. Všetko je to o dávaní ľudom možnosť hlasovať o budúcnosti našej planéty, kde majú dve možnosti – globálne otepľovanie … a nezničenú planétu Zem. Je len na nás, ktorým smerom sa vyberieme.

Zapojiť sa môžete aj Vy! V sobotu, 23.3.2013 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.
 

Zdroj: hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/o-akcii/
 


 
 

ZUMBA PARTY OŽĎANYVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ dňa 15.02.2013Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
15.02.2013 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

 


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Odsúhlasenie plánu zastupiteľstiev na rok 2013
7. Prejednanie zmluvy o spolupráci pri organizovaní automobilových pretekov
8. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

  

                                                                                        Ing. Adrian B a r t o  v.r.
                                                                                                 starosta obce

 


 
 

Zumba s MayomVytlačiť
 

inek


 
 

Tretí fašiangový plesVytlačiť
 

Obec Ožďany Vás srdečne pozýva
na Tretí fašiangový ples
08. februára 2013 / piatok /
o 20:00 hod.
v sále kultúrneho domu.

O Vašu zábavu sa postará hudobná
skupina Experinc z Rimavskej Soboty.
Cena: 10,-EUR
/večera, fľaša vína na 4 osoby, káva /


Po
čet vstupeniek je obmedzený !
                   Predaj lístkov do 07.februára 2013 u Ladislava Gyuricsicsa ml.
                                 / mob.: 0915388135/


 
 

Zmena v triedení plastovVytlačiť
 

POZOR ZMENA V TRIEDENÍ PLASTOV !!!

Plasty sa budú od r. 2013 triediť do dvoch vriec farebne odlíšených - žltých a oranžových. Do oranžových vriec sa triedia zbytkové plasty !

 

ŽLTÉ VRECIA:
- PET fľaše od nápojov - zošliapnuté bez uzáverov
- plastové fľaše od jedlých olejov
- tetrapak čistý
- hliníkové plechovky od nápojov čisté

ORANŽOVÉ VRECIA - zbytkové plasty:

- kelímky od jogurtov
- plastové fľaše od umývacích prostriedkov /Jar, Pur ...
- plastové fľaše od čistiacich prostriedkov/obaly od šampónov, sprchových gélov, tekuté mydlá,
aviváže ... /
- fólie, sáčky, plastové tašky

V prípade, že vo vreciach nebudú komodity, šofér vrecia nezoberie !!!


 
 

Vianočný pozdravVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na silvestrovský ohňostrojVytlačiť
 

Obec Ožďany srdečne pozýva občanov
na polnočný silvestrovský ohňostroj.
Príďte privítať nový rok v kruhu svojich priateľov a známych o polnoci 31.12.2012 pred obecným úradom.


 
 

Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krviVytlačiť
 

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Rimavská Sobota uskutoční začiatkom decembra 2012 Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi,  pri príležitosti odovzdávania bronzových, strieborných, zlatých a diamonatových plakiet prof. MUDR. Jana Janského za 10, 20, 40 a 80 bezplatných odberov krvi a Medaile MUDr. Kňazovického za viac ako 100 odberov krvi. Títo darcovia krvi pravidelne prichádzajú na hematologicko transfúzne oddelenie, aby bezplatne darovali krv pre chorých.

Za našu obec budú ocenení pán Peter Kantor a Mgr. Ema Juhászová. Patrí im za to úcta a poďakovanie nás všetkých za ich šľachetný čin, veď krv je dar, ktorej hodnota sa nedá vyjadriť v zlate ani v peniazoch.


 
 

Pozvánka na OZ dňa 30.11.2012Vytlačiť
 

P o z v á n k a


Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
30.11. 2012 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Rozpočet na rok 2013
8. VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN č.3/2012 o stanovení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
10. VZN č.4/2012 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadených na území Obce Ožďany
11. VZN č.5/2012 o určení miesta a času zápisu do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
12. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

 

 

                                                                                           Ing. Adrian B a r t o
                                                                                                 starosta obce


 
 

Súťaž vo varení špecialít z bravčového mäsaVytlačiť
 


 
 

Zabíjačka na zbojníckom dvoreVytlačiť
 

Zabijacka-2012.png
 Zbojnícky dvor - Salaš Zbojská Vás srdečne pozývame  na 4. ročnik nadregionalnych majstrovstiev v zabíjačke 1.12. 2012 od 8.00 hod. v sedle Zbojská (Zbojnícky dvor - Salaš Zbojská) medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom.


 
 

Zrealizovaný projekt s podporou BBSKVytlačiť
 


 
 

Úspechy ZŠ s MŠ v OžďanochVytlačiť
 

Za účasti prezidenta SR, Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenského olympijského výboru, Františka Chmelára a mnohých ďaších osobností nám ocenenie odovzdal minister školstva, Dušan Čaplovič. Poďakoval nám za aktívnu účasť a poprial veľa entuziazmu do ďalšej práce.
Získať toto ocenenie sa nám podarilo spoločnými silami a spoločným úsilím všetkých – žiakov, pedagógov a obce, preto sa týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli šíriť myšlienky olympionizmu a fair-play. Inšpirovaní veľkými olympijskými hrami a ich myšlienkou budeme ďalej pokračovať v športových aktivitách, vedomostných a iných súťažiach, aby sme sa prostredníctvom nich naučili súťažiť podľa zásad fair-play a v prípade, že nevyhráme, tešiť sa z účasti.


                                                                                         Mgr. Judita Hercegová
                                                                                         Mgr. Milada Valková


 

Súbor na stiahnutie Fotografia0139.jpg Fotografia0139.jpg (76.7 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0148.jpg Fotografia0148.jpg (99.9 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0157.jpg Fotografia0157.jpg (92 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0158.jpg Fotografia0158.jpg (106.3 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0159.jpg Fotografia0159.jpg (93.2 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0164.jpg Fotografia0164.jpg (186.7 kB)
Súbor na stiahnutie Fotografia0166.jpg Fotografia0166.jpg (166.9 kB)

 
 

Zrealizované projekty obce Ožďany v roku 2012Vytlačiť
 

Obec Ožďany na základe získaných finančných prostriedkov začala postupne  realizovať ciele jednotlivých projektových zámerov. Do tohoto obdobia sme zrealizovali nasledovné projektové zámery:

1. Poskytnutý grant: Ministerstvo životného prostretdia SR Enviromentálny fond v rámci POD na rok 2012
Výška schválenej dotácie: 3.500,- €
Realizáciou projektu sme dosiahli nasledovné ciele:
 -  zamedzili sme riziku zosuvu pôdy v najrizikovejších sektoroch cintorína,
 - rozšírením chodníkov a úpravou chodníkov novými zatrávňovacími tvárnicami sme zlepšili prístup k jednotlivým hrobovým miestam,
 - vyčistením cintorína od náletových burín sa celkovo zlepšil vzhľad a atraktivita. 
Realizácia projektu je prínosom najmä pre obec, jej obyvateľov a návštevníkov. Zrealizovaným projektovým zámerom sme zabezpečili ochranu jednotlivých hrobových miest, zveľadili sme priestranstvo cintorína, zapojili sme miestnych ľudí do obnovy verejnej zelene. Naplnil sa zámer projektu, zlepšilo sa životné prostredie v obci, zvýšila sa atraktivitu a dôstojnosť pietneho miesta.

V rámci realizácie projektu sme zabezpečili nasledovné aktivity:
1. Terénne zemné práce - mechanizmami - ako opatrenia zamerané voči zosuvom pôdy na hrobové miesta, ktoré sa riešili úpravou terénu, zemnými prácami - svahovaním plôch s vysokým sklonom / sektor 1, 2, 3, 4 /.
2. Terénne zemné práce - mechanizmami - zamerané na rozšírenie, vyrovnanie prístupových ciest k jednotlivým hrobovým miestam, ktoré sme riešili prostredníctvom mechanizmov v dostupnejších miestach cintorína, kde je možný prístup pre mechanizmy / sektor 3, 6, 9 /.
3. Terénne zemné práce v nedostupnom teréne zrealizovali pracovníkmi aktivačných prác bez ťažkých mechanizmov, ktorí zabezpečili čistenie cintorína od náletových drevín / plocha cintorína v celom rozsahu /.
4. Uloženie zatrávňovacích betónových tvárnic v teréne s najvyšším prevýšením na ploche cca 200m2, zrealizovali nezamestnaní občania v rámci aktivačných prác /sektor 1, 2 /.
Obec pri realizácii projektu využila vlastné náradia na terénne úpravy v nedostupnom teréne.
10. Svahovanie.JPG    7. Pokládka zatrávňovacích tvárnic.JPG


2. Poskytnutý grant: Ministerstvo vnútra SR - Výzva na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Zasahuje do sociálnej, bezpečnostnej, kultúrnej i politickej sféry celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky dostupné opatrenia na zabránenie rastu, čo bolo  predmetom nášho projektu.
Hlavným cieľom projekt bolo v rámci situačnej prevencie kriminality zabezpečiť ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku obyvateľov a návštevníkov obce prostredníctvom vybudovania monitorovacie kamerového systému.
Našou snahou bolo zamedziť sociálno-patologickým javom ako sú krádeže, vandalizmus, násilie, zvýšiť komplexnú ochranu obyvateľstva a majetku na miestnej úrovni, sťažiť potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin a zvýšiť pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa.
Prevencia predchádza širokému spektru škôd. Realizáciou kamerového monitorovacieho systému sledujeme možnosť poskytnúť občanom obce, ale aj jeho návštevníkom pocit bezpečnosti a v prípade nutnosti okamžitý zásah polície. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku.
Nepretržitým monitorovaním verejných priestranstiev v centrálnej zóne sa zabezpečí ochrana aj ďalších významných chránených spoločenských vzťahov, akými sú život, zdravie a majetok občanov.
V rámci projektového zámeru sme dosiahli tieto čiastkové ciele projektu:
- zamedzilo sa sociálno-patologickým javom ako sú krádeže, vandalizmus, násilie
- zvýšila sa komplexna ochrana obyvateľstva a majetku na miestnej úrovni
- zvýšila sa pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa
Z celkového žiadaného rozpočtu 9.828,- € nám bolo poskytnutých 4.000,- €.

3. Poskytnutý grant: Ministerstvo vnútra SR - Výzva číslo VI. PHZZ 2012
Hlavným cieľom projetu bolo: Zlepšeniť materiálno-technické zabezpečenie na úseku ochrany pred požiarmi a vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
Za posledné štyri roky sa tím Dobrovoľného hasičského zboru zúčastnil 16 zásahov – 13. požiarov, 2. autonehody a povodeň v Obci Ožďany v roku 2010. V roku 2010 rýchlym zásahom, kedy boli na mieste ako prví pomohli eliminovať dôsledky požiaru dvoch rodinných domov, pri ktorom hrozil výbuch propán butánovej bomby.
Aj napriek zastaralej technike, ktorú má DHZ zo 60-tych rokov sa každoročne zúčastňuje hasičských súťaží. Zakúpením športovej striekačky sa zvýši úspešnosť na súťažiach a motivácia mládeže nastúpiť do radov DHZ.
Zabezpečili sa lepšie podmienky pre športovú činnosť DHZ – zakúpením športovej motorovej striekačky, zvýšila sa akcie schopnosť a pohotovosť pri zásahoch zameraných na ochranu života, zdravia, majetku fyzických a právnických osôb, pri ochrane životného prostredia, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Z celkového žiadaného rozpočtu 16.436,90 € nám bolo poskytnutých 4.000,-€
 


 
 

Mimoriadne zasadnutie OZVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce OžďanyVytlačiť
 


 
 

Výkup papieraVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ dňa 28.09.2012Vytlačiť
 

P o z v á n k a


Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
28.septembra 2012 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke
obecného úradu.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Návrh záverečného účtu za rok 2011
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu za rok 2011
8. Správa nezávislého audítora účtovnej závierky
9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2012
10. Výročná správa obce za rok 2011
11. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

 

 


                                                                                              Ing. Adrian B a r t o  v.r.
                                                                                                  starosta obce
 


 
 

Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkovVytlačiť
 


 
 

Hrnčiarske slávnosti 2012Vytlačiť
 


 
 

Zber použitého textilu, obuvi a hračiek - Zber použitého rastlinného olejaVytlačiť
 

 umiestnené dva špeciálne kontajnery na zber obnoseného šatstva, použitého textilu, obuvi a hračiek, ktoré budú ďalej použité na charitatívne účely
Jedná sa o bezplatnú službu pre našich občanov.
Vyčistené a zabalené šatstvo, textil, obuv je možné vložiť do týchto kontajnerov - jeden sa nachádza pred potravinami Elvo, druhý v areáli obecného úradu.
Chceli by sme občanov požiadať, aby do kontajnerov ukladali len tie zložky odpadu, pre ktoré je kontajner určený. Upozorňujeme, že je neprípustné do kontajnerov hádzať špinavé a inak znehodnotené veci.

Použité rastlinné oleje, môžete zbierať do suchej a čistej PET fľaše.  Na zber sú vhodné všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ako aj živočíšne tuky, ktoré zostávajú v domácnostiach ako odpad po príprave jedál. Obsah nečistôt a prímesí nesmie presiahnuť 15%.

Nevhodné sú olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, jedlom, kečupom a pod...

O miesta a čase zberu olejov Vás budeme informovať.
 


 
 

Zmena stránkových hodínVytlačiť
 


 
 

Zmena v zbere plastov od 07.2012 - do 31.12.2012Vytlačiť
 


 
 

Ožďanec Dávid Šága majstrom Slovenska v kulturistike!!!Vytlačiť
 


 
 

Zelený mlyn Ožďany - termínovník letných víkendových akcií Mlynáda 2012Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Mlynáda 2012.pdf Mlynáda 2012.pdf (158 kB)

 
 

Automobilové pretekyVytlačiť
 


 
 

Zájazd do TiszaújvárosuVytlačiť
 


 
 

Zafarbíme čiernobiely svetVytlačiť
 

OZ DLAŇ Vás v rámci prokejktu "Zafarbíme čiernobiely svet" pozýva na letné workshopové aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením aj bez neho. Program je určený každému pre koho je tolerancia ľudskej rôznorodosti hodnotou, každému, kto chce naučiť niečo nové a stráviť príjemné  chvíle v kruhu priateľov.

11.- 12.7.2012
začiatok o 10:00 hod. - Ožďanský mlyn
"Ako sa žilo kedysi" - remeselný workshop

20. - 21.07.2012
začiatok o 10:00 hod.  - Ožďanský mlyn 
" Výtvarno-keramické variácie" - kreatívny workshop

9. - 10.08.2012
začiatok o 10:00 hod - Ožďanyký mlyn
"Hudobné variácie" - hudonbý workkshop

23. - 24.08.2012
začiatok o 10:00 hod.
"Ako meniť svet okolo seba"

 

Súbor na stiahnutie plagat_oki.jpg plagat_oki.jpg (144.9 kB)

 
 

MUDr. Iveta Barta - ambulancia všeobecného lekáraVytlačiť
 

oznamuje občanom, že v ambulancii všeobecného lekára  pre čerpanie dovolenky  sa nebude ordinovať v termínoch

16.07.2012 - 28.07.2012
13.08.2012 - 25.08.2012

 V súrnych prípadoch bude zastupovať MUDr. Peter Dunaj v zdravotnom stredisku v Hrachove.


 
 

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2012Vytlačiť
 


 
 

Deň detíVytlačiť
 


 
 

Deň detíVytlačiť
 


 
 

Hasičská súťažVytlačiť
 

Konkurencia bola veľká, ani nie tak v počte družstiev ale vo vekovom rozdieli. Súťažilo sa v teórii, štafetovom behu a útoku CTIF, ktorý je veľmi náročný. Veliteľ DHZ Gabriel Kalina touto cestou ďakuje všetkým deťom za ich slušné správanie a za ich aktivitu.Tak isto patrí vďaka pánovi starostovi,  že  umožnil výjazd na túto súťaž a za zakúpenie pekných dresov pre deti.

Dňa 19.05.2012 sa zas naši hasiči zúčastnili obvodového kola v Rimavských Janovciach s dvoma družstvami a obsadili štvrté a šieste miesto.Ťažké srdce máme na sčítaciu komisiu,  ktorá či už úmyselne,  alebo nie obrala o druhú priečku chybným sčítaním časov. DHZ chcem opäť  poďakovať  starostovi a Oú za morálnu ale aj finančnú podporu a aj ožďanskému obecebstvu, ktoré prišlo povzbudiť súťažiace družstvá.

/hasicska-sutaz-plamen-2012.html

/hasicska-sutaz-2012-dospeli.html


 
 

Záverečná príprava z matematiky a fyziky na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši a zabezpečenie ubytovania počas prijímacích skúšok.Vytlačiť
 

Náplňou je uvedenie riešenia 450 príkladov z matematiky a 330 príkladov z fyziky, ktoré tvoria náplň prijímacieho konania, kde prioritou bude objasnenie rýchlych postupov pre dosiahnutie správneho výsledku. Doba trvania prípravy je: matematika - 3 dni, fyzika - 3 dni. Študent si môže vybrať predmet a termín, ktorého sa zúčastní. Je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály, doprava zo železničnej a autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši. Príprava je za úhradu.

Termíny konania sú: Matematika: od 21.5. do 23.5., od 28.5. do 30.5., od 31.5. do 2.6.2012. Fyzika: od 17.5. do 19.5., od 24.5. do 26.5.2012.

Zároveň účastníci prijímacieho konania si môžu pre seba a rodinných príslušníkov objednať ubytovanie počas prijímacích skúšok. Bude poskytnuté za znížený poplatok v penzióne " Apartmány pri kostole" ktorý sa nachádza v prímestskej časti Liptovského Mikuláša v Demänovej - Bodice, asi 1500 m od objektu Akadémie ozbrojených síl. V týchto priestoroch bude zároveň prebiehať aj príprava z matematiky a fyziky a budú tu tiež ubytovaní aj účastníci prípravy.

Záujemci o účasť na príprave a záujemci o ubytovanie sa prihlásia telefonicky u pána pplk.v.v.Ing.Tomu na tel.č.: 0905622170 alebo 0911622170 (v dobe od 10.00 do 24.00 hod aj v sobotu a nedeľu), alebo u pána pplk.v.v.Ing.Doc.Paloviča, CSc na tel.č.: 0905500605.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy: pplk.v.v.Ing.Emil Toma


Informačné, poradenské a konzultačné služby
v oblasti vojenského školstva a vzdelávania,
pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,
031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 35162708, DIČ: 440217774
Tel.: 0905 622170, 0911 322170, 044 5524804
Email: vojenske.skoly.toma@stonline.sk


 


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie deň matiek.jpg deň matiek.jpg (48.6 kB)

 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

 Deň Zeme dnes oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Aj obyvatelia našej obce sa pridali a svojím úsilím sa postarali o krajšie životné prostredie.

Pracovné čaty boli rozdelené do 5-tich skupín a opäť sa vyzbieralo množstvo odpadkov. Akcie sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy. Aktivita a zanietenosť, s akou  počas celého dňa pracovali boli dôkazom toho, že stav životného prostredia a čistota prírody nie sú mladej generácii ľahostajné.

Opäť sme sa pripojili do celoslovenskej  akcie "Vyčistime si Slovensko" a ukázali sme, že stav životného prostredia a čistota prírody nám nie sú ľahostajné!

/den-zeme-2012.html 


 
 

Zber použitého šatstvaVytlačiť
 

Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v obci Ožďany

v priestoroch TeleDomu /oproti pošty/
v pracovných dňoch

od 14.05. ( pondelok ) do 21.05. ( pondelok ) v čase od 7:30 do 11:30 hod.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA:

dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. 

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalil i osobitne a označili.


NEZBIERA SA:

hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


 
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - ODVOLANIEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrikyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Fax.pdf Fax.pdf (99.6 kB)

 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

  ZRAZ DOBROVOĽNÍKOV: 28.apríla 2012/sobota/ pred Obecným úradom v Ožďanoch

  ČAS: o 9:00 hod.

  Po ukončení akcie bude v priestoroch obecného úradu  
  pripravený  guľáš s občerstvením.

  Pokiaľ máte doma reflexné vesty, prineste si ich so sebou.

Súbor na stiahnutie Deň zeme 2012.jpg Deň zeme 2012.jpg (67 kB)

 
 

POZVÁNKAVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
5. apríla 2012 (vo štvrtok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke
obecného úradu.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Rozšírenie rozpočtu o pridelené finančné prostriedky
7. Prehodnotenie platu starostu
8. Odsúhlasenie predaja pozemku v časti „Kapustnice“
9. Odsúhlasenie zmluvy o správe vodovodu spoločnosťou Veolia a.s.
10. Odsúhlasenie zmluvy o poistení majetku obce
11. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

 

 


                                                                                     Ing. Adrian B a r t o v.r.
                                                                                           starosta obce
 


 
 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY OBCE OŽĎANYVytlačiť
 

1.
Poskytnutý grant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Krajského školského úradu

Žiadateľ: Obec Ožďany

Výška schválenej dotácie: 23.160,- €

Cieľ: Riešenie havarijnej situácie vykurovania v Základnej škole Ožďany

 

2.
Poskytnutý grant: Ministerstvo životného prostretdia SR
                               Enviromentálny fond v rámci POD na rok 2012

Žiadateľ: Obec Ožďany

Výška schválenej dotácie: 3.500,- €

Cieľ: Revitalizácia cintorína v Obci Ožďany

 

3.
Poskytnutý grant: Ministerstvo vnútra SR
                               Výzva číslo VI. PHZZ 2012

Žiadateľ: Obec Ožďany

Výška schválenej dotácie: 4.000,- €

Cieľ: Zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia  na úseku ochrany pred požiarmi a vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach - Prenosná motorová striekačka

 

4.
Poskytnutý grant: Ministerstvo vnútra SR
                               Výzva na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Žiadateľ: Obec Ožďany

Výška schválenej dotácie: 4.000,- €

Cieľ: „Bezpečne v Obci Ožďany“ – monitorovací kamerový systém

 

5.
Poskytnutý grant: Banskobystický samosprávny kraj   
   
              

Žiadateľ: Obec Ožďany

Výška schválenej dotácie: 600,- €

Cieľ: Revitalizácia cintorína v obci Ožďany


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrikyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vyhlásenie.pdf Vyhlásenie.pdf (97.5 kB)

 
 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Vytlačiť
 


 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 


 
 

Druhý obecný Fašiangový plesVytlačiť
 

Pozvánka ples.jpgObec Ožďany Vás srdečne pozýva na

Druhý fašiangový ples

10. februára 2012 /piatok/

o 20:00 hod.

sála kultúrneho domu

Do tanca hrá skupina Akcent z Lučenca.

Cena: 8,- EUR
Cena zahŕňa: večera, káva, fľaša vína pre 4 osoby


Počet vstupeniek je obmedzený !


Predpredaj lístkov: Ladislav Gyuricsics ml. /mob.: 0915 388 135/


 
 

Voľby do NR SR 10.03.2012Vytlačiť
 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. októbra 2011 vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v y h l a s u j e m voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v y k o n a j ú v sobotu 10. marca 2012.

Pavol Hrušovský v. r.

 


- ako požiadať o voličský preukaz:


Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu, v období od 09.02.2012 do 08.03.2012
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva v obci Ožďany volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
• najskôr 30 dní pred dňom volieb (t. j. 09. februára 2012)
• najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t. j. 08. marca 2012) v úradných hodinách.
• v obci Ožďany žiadosti preberá Mária Simonová.
Obec Ožďany vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.


- voľba poštou:


trvalý pobyt voliča nie je na území SR


Najneskôr 50 dní pred voľbami, t. j . najneskôr do 20. januára 2012 musí byť doručená požiadať o zápis do osobitného zoznamu voličov len na túto adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,
organizačné oddelenie
Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava 5
(POZOR: táto adresa platí pre všetkých voličov bez trvalého pobytu na Slovensku)
Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude najneskôr 35 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr do 04. februára 2012 zaslané nasledovné:
• obálka
• hlasovacie lístky,
• návratná obálka,
• poučenie o spôsobe hlasovania
Teda je potrebné:
• Žiadosť o zápis do osobitého zoznamu voličov, v štátnom jazyku (v slovenčine)
• čestné vyhlásenie, že volič nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• fotokópiu platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

 

trvalý pobyt voliča je na území SR


Volič musí požiadať o voľbu poštou, obecný (mestský, miestny) úrad v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr do 20. januára 2012.  Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude najneskôr 35 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr do 04. februára 2012 zaslané nasledovné:
• hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
• obálka s odtlačkom úradnej pečiatky určená na vloženie  vybraného jedného hlasovacieho lístka,
• poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
• návratná obálka opatrená: - heslom „VOĽBA POŠTOU", s adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta, adresou voliča v cudzine ako odosielateľaPostup voliča po doručení hlasovacích lístkov a obálok (platí pre voličov s trvalým pobytom mimo územia SR ako aj pre voličov s trvalým pobytom na území SR):


1. Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.
2. Prednostný hlas ....
Volič môže niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku dať aj prednostný hlas. A to tak, že zakrúžkuje poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. V prípade, že volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel kandidátov ako štyroch, na prednostné hlasy sa nebude prihliadať a hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.
3. Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
V každom prípade vloží volič hlasovací lístok do obálky (obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce, mesta, mestskej čast/) a túto zalepí.
4. Odoslať návratnú obálku .... (poštovné uhrádza volič)
Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vloží volič do návratnej obálky (opatrená heslom - VOĽBA POŠTOU, adresou prijímateľa (v prípade, že volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, odosiela obálku do Petržalky, inak na adresu obecného/mestského úradu v mieste svojho trvalého bydliska) a adresou odosielateľa a túto odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Odporúčame obálku odoslať doporučene (voličovi ostáva doklad o odoslaní zásielky).
Do výsledku hlasovania sa započíta hlasovací lístok v obálke, ktorá bude doručená obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom volieb, t. j. najneskôr do 09. marca 2012.
 

 


 
 

Zásady zberu TKOVytlačiť
 

Vážení občania,

dávame Vám na vedomie hlavné zásady pri zbere tuhého komunálneho odpadu /TKO/:

1. Ku kuka nádobám neprikladajte malé vrecia na odpad, je možné priložiť veľké vrece 110 l, prípadne si dokúpiť ďalšiu kuka nádobu

2. Nie je dovolené pri odvoze TKO dávať veľkooobjemový odpad, elektroodpad, biologický rozložiteľný odpad a iný odpad, ktorý  nie je zaradený do TKO /skrinky, umývadlá, televízory.../

Radi by sme Vás upozornili, pokiaľ bude pri zbere TKO uložený aj iný odpad, alebo bude odpad umiestnený v nevyhovujúcom obale alebo nádobe nebude Vám vyvezený.

V našej obci máme zavedený separovaný zber komunálneho odpadu.  Našou snahou je na skládku odpadu odviezť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadu nemuseli naďalej zvyšovať. Riešenie tohto problému spočíva v  zodpovednom triedení komunálneho odpadu. Pre zber iných zložiek odpadov sú stanovené samostatné termíny, o ktorých Vás vždy včas budeme informovať.

Zber plastov sa v tomto roku bude uskutočňovať každý mesiac, nakoľko poplatok je za každé vrece plastov je dôležité, aby ste komodity patriace do plastov pred vyhodením stlačili, aby ste z nich odstránili vzduch a tým zmenšili ich objem.


 
 

Novoročný príhovor starostu obceVytlačiť
 

silvester.jpg Nový rok, ale nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2012 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili či vykonali. Bilancovať za všetkých nie je možné, to musí urobiť každý sám. Výsledky budú rôzne. Prídu na rad veci, o ktorých sa hovorí, pretože sme na ne hrdí, ale aj veci o ktorých sa radšej mlčí, pretože nevyšli celkom podľa očakávaní. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj v tomto roku má obec mnohé plány. Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle a spolupráce. Radi privítame aktivitu zo strany Vás, občanov, a uisťujem Vás všetkých, že dvere nášho Obecného úradu sú otvorené a všetky Vaše dobré nápady, odporúčania, návrhy a rady budú predmetom nášho rokovania a v rámci našich možností aj zrealizované. Zároveň Vás prosím, neostaňte ľahostajní k sebe, ale ani k dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom, každý podľa svojich možností, k jej napredovaniu, tak ako tomu bolo aj doteraz. Som pevne presvedčený, že takáto spolupráca donesie aj ovocie a posunie našu obec opäť o niečo dopredu - vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.
Využívam túto chvíľu na poďakovanie za úspešný rok 2011, ktoré patrí všetkým našim obetavým občanom, podnikateľom, firmám, záujmovým združeniam, zamestnancom OcÚ, poslancom obecného zastupiteľstva, školským zariadeniam, no proste všetkým zainteresovaným, ktorí i doteraz pomáhali obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju i oživeniu spoločenského, kultúrneho či športového života.
A na záver vážení obyvatelia obce Ožďany, dovoľte, aby som Vám do nového roka poprial pevné zdravie, hodne šťastia, veľa pracovných ako aj osobných úspechov, aby sa sviatočná nálada plná porozumenia a lásky, šírila z našich rodín po celej našej obci, ktorá tu môže žiť, sťa jedna veľká rodina. Nech sa Vám a nám spoločne podarí realizovať ciele, ktoré sme si predsavzali.


Šťastný celý rok 2012 

                                                                                              Ing. Adrian Barto
                                                                                                starosta obce

 


 
 

Silvestrovský ohňostrojVytlačiť
 

Ak máte byť v roku 2012 chorí, nech ste chorí chorobným optimizmom,
ak máte byť slabí, nech ste slabí odoprieť deťom splniť ich túžby,
ak máte byť unavení, nech ste unavení z dobre vykonanej práce,
ak máte byť nenásytní, nech ste nenásytní láskou, ktorú budete rozdávať.
Ak máte v roku 2012 niečo stratiť, nech je to zlá nálada,
ak máte niečo zabudnúť, nech sú to starosti,
ak máte niečo zničiť, nech sú to spomienky, ktoré Vás trápia,
ak máte zostarnúť, nech je to s pocitom šťastia, že svoj život žijete naplno.

VŠETKÝM Všetko dobré v novom roku 2012

 

 

 


 
 

Vianočné prianieVytlačiť
 

Milí spoluobčania,

Pozdrav.jpgnastal čas Vianoc, sviatku lásky, porozumenia a pokoja. Je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku, za prácu v prospech našej obce.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia.

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.

                                                                                          Ing. Adrian Barto
                                                                                             starosta obce

 


 
 

Projekt - Stop bariéramVytlačiť
 


PROJEKT STOP BARIÉRAM


„Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“
(Dickens)


SAM_0146.JPG Základná škola s materskou školou Ožďany je plnoorganizovaná základná škola s desiatimi bežnými a s dvoma špeciálnymi triedami. Naším cieľom je poskytnúť všetkým žiakom vzdelanie podľa ich schopností a možností. Z toho dôvodu máme v školskom vzdelávacom programe rozpracovaný systém starostlivosti o talentovaných žiakov, ale aj o individuálne začlenených žiakov v bežných a v špeciálnych triedach.
Už 10 rokov sú na škole zriadené aj špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihom (podľa počtu žiakov 1 až 3 triedy). Vyučujú v nich špeciálni pedagógovia a na výchovných predmetoch žiakov začleňujeme do bežných tried. Ostatní žiaci s poruchami učenia, správania, komunikácie, žiaci so zdravotným postihom alebo s kombinovanými postihmi sú integrovaní do bežných tried, kde sa vzdelávajú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. Zatiaľ nám ku skvalitneniu edukácie každoročne svojou prácou prispievajú aj asistenti učiteľa.
Na podporu vyučovania v špeciálnych triedach a pre žiakov individuálne začlenených v bežných triedach sme získali v roku 2011 projekt Stop bariéram s názvom Zvládneme všetko čo ostatní spolužiaci. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom so zdravotným postihnutím efektívne sa zapájať do života spoločnosti. Rovnosť príležitostí sa vytvára prostredníctvom začleňujúceho vzdelávacieho systému na našej škole. Pre splnenie tohto cieľa sa zrealizovali primerané úpravy v súlade s individuálnymi potrebami žiakov v záujme priaznivého rozvoja ich osobnosti, talentu a tvorivosti, ako aj ich duševných a telesných schopností. Žiaci s ťažkým zdravotným postihom tak môžu vďaka zrealizovanému projektu prijímať rôzne podnety v procese učenia sa kompenzačnými pomôckami podľa druhu postihu, úpravou prostredia a prítomnosťou osobného asistenta.
Realizácia projektu pozostávala z niekoľkých krokov, v rámci ktorých sa podarilo zefektívniť výchovno-vzdelávací proces so žiakmi so zdravotným znevýhodnením nasledovnými krokmi:
1. Žiaci s mentálnym postihom majú priamo v triede k dispozícii interaktívny dataprojektor s príslušenstvom, notebook, softvér, pripojenie na internet. Pestrú paletu moderných pomôcok dopĺňa niekoľko vhodných programov na interaktívnu tabuľu a pre prácu s využitím internetu. Cieľom projektu je premena tradičného vyučovania v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihom na moderné s využitím interaktívnej tabule a IKT, zavedenie projektového vyučovania, čím sa im ponúkajú porovnateľné možnosti a príležitosti, aké majú ostatné triedy.
2. Pre dvoch žiakov s ťažkým zdravotným postihom sme vytvorili osobné kútiky úpravou pracovného prostredia, kde si s osobným asistentom môžu nájsť chvíľku na rozvoj jemnej a hrubej motoriky pomocou vhodných hier a skladačiek. Notebookom si formou didaktických hier pestujú svoju tvorivosť, pohotovosť a rozvíjajú si rozumové i psychomotorické schopnosti.
3. Pre žiakov s poruchou učenia – dyskalkúlia - sme zabezpečili vhodné kalkulačky, ktoré sú pre nich nenahraditeľnou kompenzačnou pomôckou v ich ďalšom napredovaní z matematiky. Takýchto žiakov je na škole od 1.9.2011 šesť. Pre žiakov s ostatnými poruchami učenia sa zakúpili vhodné didaktické hry a názorné pomôcky, gramatické tabuľky, knihy na čítanie a precvičovanie porúch reči či výslovnosti.
4. Adekvátne a príjemné podmienky pre individuálnu starostlivosť o žiakov individuálne začlenených v bežných triedach poskytuje novovytvorená relaxačná miestnosť za pomoci asistentov učiteľa.
5. Dňa 28.11.2011 sa v špeciálnych triedach uskutočnila otvorená hodina, ktorá zviditeľnila cieľ projektu STOP BARIÉRAM. Pre rodičov žiakov špeciálnych tried, pedagógov školy a zástupcov obce Ožďany sme zorganizovali deň otvorených dverí s názvom Aj ja to dokážem, kde žiaci špeciálnych tried prezentovali svoje projekty pomocou interaktívnej tabule. Tí pred očami pani riaditeľky, pedagógov, rodičov a hostí ukázali, čo dokážu.
Po prezentácii žiaci pozvali prítomných na malé občerstvenie, ktoré pripravili vlastnoručne. Okrem toho odovzdali každému prítomnému aj malú pozornosť na blížiace sa vianočné sviatky v podobe svietnika. Rodičia objavili krásu poznania jedinečnosti vlastných detí. Otvorená hodina sa páčila aj pedagógom a žiakom a domov odchádzali s nadšením, plní pozitívnych zážitkov.
Naším cieľom je uľahčiť týmto žiakom cestu za vedomosťami a sprevádzať ich k dospelosti, aby mohli vyrásť v šťastnú a hlavne spokojnú osobnosť. Sú jedinečné tým, že každý deň musia čeliť nepriaznivým vplyvom ich osudu, no napriek tomu sa nevzdávajú. Sedem žiakov špeciálnej triedy 6.B a päť žiakov 7.C pracovali pod vedením špeciálnych pedagógov a ostaných vyučujúcich týchto tried. Zvolili si témy prác podľa záujmu o vyučovací predmet: vesmír, obyvateľstvo, Cyril a Metod, Jánošík, rozdelenie hlások, ale aj naša trieda, organizmy, čo už dokážem, bájka či Slovensko. Široký výber? Áno, ale zásadou bolo dopriať žiakom zažiť úspech. Videli sme, že sa to podarilo. Žiaci v plnej miere uplatnili svoje schopnosti, talent, tvorivosť. Pracovali s veľkým záujmom a snahou dokázať to, čo ostatní žiaci bežných tried základnej školy. Pridali k tomu niečo naviac. Svoju chuť do práce. Aj keď sa nie vždy darí a nie všetko dokážem sám...


 

Súbor na stiahnutie SAM_0146.JPG SAM_0146.JPG (77.9 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0147.JPG SAM_0147.JPG (109.6 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0148.JPG SAM_0148.JPG (105.8 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0149.JPG SAM_0149.JPG (70.7 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0151.JPG SAM_0151.JPG (45.5 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0152.JPG SAM_0152.JPG (88.5 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0154.JPG SAM_0154.JPG (101.1 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0155.JPG SAM_0155.JPG (102 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0157.JPG SAM_0157.JPG (98.8 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0162.JPG SAM_0162.JPG (88.8 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0163.JPG SAM_0163.JPG (87.1 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0165.JPG SAM_0165.JPG (101 kB)
Súbor na stiahnutie SAM_0167.JPG SAM_0167.JPG (103.5 kB)

 
 

Červená kvapka krviVytlačiť
 


 
 

ENVIROPARK v OžďanochVytlačiť
 

                                                          ENVIROPARK v Ožďanoch

V historickom zákutí malebnej dedinky Ožďany sa ukrýva neobvyklý prírodný klenot. Stačí ho len objaviť. A začať skúmať. To, čo tam malý i veľký bádateľ nájde, nás upozorňuje na to, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme.
„Trvalo udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí. Táto myšlienka vyjadruje podstatu udržateľného rozvoja, ktorý bol nosnou témou rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - „Enviroprojekt 2011“. Jeho zmyslom je podpora environmentálnej výchovy na základných a stredných školách. Keďže naša ZŠ s MŠ v Ožďanoch patrí medzi moderné obecné školy, pri realizácii environmentálnej výchovy ako prierezovej témy počas školského vyučovania i mimoškolských aktivít, využívame v čo najväčšej miere areál a okolie školy. Za mimoriadne vhodnú lokalitu pre túto činnosť považujeme neveľký park pri Oždianskom kaštieli, ktorý sa nachádza uprostred obce. Jeho hodnota z hľadiska historického, ale najmä z hľadiska bohatého druhového zastúpenia drevín je vysoká. Preto sme prostredníctvom starostu obce oslovili súčasného majiteľa kaštieľa - Bystrickú dopravnú spoločnosť, a.s. s požiadavkou, aby žiaci školy s pedagogickým dozorom prevzali starostlivosť o park a mohli tu realizovať environmentálne aktivity. Predstavenstvo firmy nám vyšlo v ústrety a my sme sa rozhodli vytvoriť ENVIROPARK ako miesto, ktoré umožní žiakom rozvíjať historické povedomie a environmentálne cítenie v duchu myšlienky udržateľného rozvoja.
Náš projekt s názvom „ENVIROPARK – miesto, ktoré spája minulosť a súčasnosť v záujme zelenej budúcnosti“ podporilo ministerstvo účelovými finančnými prostriedkami vo výške 2 600 € a my sme sa v máji minulého školského roku pustili do jeho realizácie.
Hlavnými aktérmi boli žiaci navštevujúci environmentálny krúžok. Počas návštev parku sme monitorovali výskyt rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sme dokumentovali digitálnym fotoaparátom, pričom sme sa zamerali najmä na dreviny. Zistili sme, že sa tu nachádza viac ako 30 druhov krov a stromov, čo je na takú malú lokalitu pomerne veľký počet. Najväčšie zastúpenie majú javory, pagaštany, lipy, z krov najmä baza, svíb, trnka. Z inváznych drevín je tu agát či kustovnica. A preto bolo jedným z cieľov projektu vytvorenie miniarboréta slúžiaceho na spoznávanie listnatých drevín, čo sa nám podarilo zrealizovať v októbri. Ešte predtým sme však zarastený park vyčistili od odpadkov a spadnutých konárov. Pri jeho úprave nám bol nápomocný i obecný úrad (pokosenie vysokej trávy a vytvorenie schodíkov do strednej časti parku). K vybraným drevinám sme osadili informačné tabuľky so slovenským a latinským názvom. Správnosť pomenovania nám potvrdila lesná pedagogička Ing. Elena Kovácsová, ktorú sme prizvali k spolupráci na projekte. Členovia krúžku vytvorili vrstevnícku skupinu, ktorej úlohou bolo sprevádzať mladších žiakov po miniarboréte a oboznamovať ich s charakteristikou jednotlivých drevín i históriou kaštieľa. Deti si odtláčali kôru stromov, zbierali plody a listy, ktoré využili na hodinách výtvarnej výchovy. Naučili sa, ako možno načerpať energiu objímaním stromov a zahrali sa environmentálne hry. Pozvanie do Enviroparku prijali i žiaci zo ZŠ v Hrnčiarskych Zalužanoch.
V mesiaci november sme pri príležitosti ukončenia projektu prezentovali jeho realizáciu a výsledky pred učiteľmi a žiakmi školy. Prezentácia bola spojená s besiedkou o histórii obce Ožďany. Žiaci sa dozvedeli o vzniku obce, významných historických udalostiach i pamätihodnostiach. Osobitná pozornosť bola venovaná dejinám kaštieľa. Na besiedke sa zjavil i duch Levočskej bielej pani, ktorá pochádzala z Oždian, aby vyrozprával jej životný príbeh. Málokto vie, že v obci sa nachádzalo v rokoch 1643 až 1853 lýceum, kde pôsobilo i študovalo viacero významných osobností, napr. Ján Chalúpka, Juraj Palkovič, Ján Francisci Rimavský či Ján Botto. Ukážku z jeho najznámejšej balady Žltá ľalia predviedli šiestaci v netradičnom hip-hopovom podaní.
Príroda nerobí nič bezdôvodne. Nevytvorila nič bez pravidiel, bez opodstatnenia, bez poslania. Mali by sme preto načúvať jej odkazom, vnímať jej obrazy a naučiť sa žiť podľa jej zákonitostí. ENVIROPARK vytvoril v historickej lokalite Oždianskeho kaštieľa memento našej minulosti, na ktorú môžeme byť pravom hrdí, a zároveň nás upozornil na závažnosť otázok týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Zodpovednosť však leží na našich pleciach. Teraz. V záujme zelenej budúcnosti ...

 

Súbor na stiahnutie ENVIROPARK v.rtf ENVIROPARK v.rtf (52.4 kB)
Súbor na stiahnutie 16.JPG 16.JPG (120.8 kB)
Súbor na stiahnutie 18.JPG 18.JPG (142.9 kB)
Súbor na stiahnutie 22.JPG 22.JPG (162.2 kB)
Súbor na stiahnutie 28.JPG 28.JPG (138 kB)
Súbor na stiahnutie 31.JPG 31.JPG (94.6 kB)
Súbor na stiahnutie 33,5.JPG 33,5.JPG (103.7 kB)
Súbor na stiahnutie 44.JPG 44.JPG (156.8 kB)
Súbor na stiahnutie 62.JPG 62.JPG (108.1 kB)
Súbor na stiahnutie 63.JPG 63.JPG (136.5 kB)
Súbor na stiahnutie 65.JPG 65.JPG (120.7 kB)
Súbor na stiahnutie 92.JPG 92.JPG (138.8 kB)
Súbor na stiahnutie 93.JPG 93.JPG (98.9 kB)
Súbor na stiahnutie 96.JPG 96.JPG (116.4 kB)
Súbor na stiahnutie 97.JPG 97.JPG (90.5 kB)
Súbor na stiahnutie PB241482.JPG PB241482.JPG (103.4 kB)
Súbor na stiahnutie PB241489.JPG PB241489.JPG (108.4 kB)
Súbor na stiahnutie PB241495.JPG PB241495.JPG (107.3 kB)
Súbor na stiahnutie PC021519.JPG PC021519.JPG (103.7 kB)
Súbor na stiahnutie PC021522.JPG PC021522.JPG (116.6 kB)
Súbor na stiahnutie PC021534.JPG PC021534.JPG (126.1 kB)

 
 

13. decembra – Sviatok svätej Lucie Vytlačiť
 

Keď jej ťažko ochorela matka, Lucia vykonala púť k hrobu sv. Agáty do Catánie, aby tam prosila o matkino uzdravenie. Pri tejto príležitosti sa jej údajne zjavila sv. Agáta a predpovedala jej skoré mučeníctvo. Po návrate domov Lucia oznámila snúbencovi, že sa nemieni vydávať a začala rozdávať svoj majetok chudobným. Sklamaný mladík ju obžaloval pred úradmi, že je kresťanka. Luciu uväznili a predviedli pred súd. Ale ani sľubmi ani hrozbami ju nemohli priviesť k tomu, aby sa zriekla kresťanskej viery. Po rozličnom mučení ju zabili prebodnutím hrdla. Údajne sa to stalo pri prenasledovaní za cisára Diokleciána 13. decembra 304. Najstaršie zachovalé doklady o úcte sv. Lucie pochádzajú z 5. storočia. V 6. storočí už existovali svätyne a kláštory na jej počesť. S menom a sviatkom sv. Lucie sú spojené mnohé ľudové zvyky. Okrem iného sa v nich Lucia predstavuje ako rozdeľovníčka darov a nositeľka svetla. Táto posledná vlastnosť sa jej pripisuje pravdepodobne v súvislosti s významom jej mena: latinské slovo „lux“ totiž znamená svetlo.

      Tento sviatok bol obľúbený najmä u dedinskej mládeže, ktorá ho vítala hrou na bosorky a navštevovaním chalúp, kde Lucie robili rôzne tajuplné úkony.
Dievčatá sa večer na svätú Luciu zahalili do bielych plachiet, zamúčili si tváre a v rukách s husími krídlami a vencami cesnaku vstupovali do gazdovských domov. Medzi sebou sa nerozprávali, iba cmukali, mrmlali, vrčali a mávaním rúk dôrazne vyháňali z chalupy choroby, zlo a tajomných duchov. Tí sa najradšej ukrývali v kútoch, pod stolom a posteľami, odkiaľ ich Lucie vymetali husím krídlom. Aby sa duchovia nevrátili, urobili Lucie na dverách cesnakom kríž v podobe písmena X, podobne natreli aj prahy a kľučky dverí.
Tam, kde boli v chalupe deti, zaujímali sa Lucie, ktoré sú poslušné a naopak, ktorým treba krídlom pohroziť. Dobrým deťom dala Lucia sušené ovocie alebo oriešok z košíka. Naprázdno neobišli ani Lucie. Štedrý gazda či gazdiná sa im za vyhnanie duchov poďakovali a pridali drobný peniaz. Pre dievčatá to bola vítaná príležitosť ako prísť k niekoľkým korunám na stužky, či inú parádu. Nečudo, že v bohatých chalupách sa za večer vystriedalo aj niekoľko skupín Lucií a izba ešte dlho voňala cesnakom.

Na sviatok svätej Lucie mali kedysi svoje povinnosti aj mládenci

Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Na starej dedine mali však v tento, najmä u mládeži obľúbený sviatok, svoje povinnosti aj mládenci.
Návšteva Lucií v chalupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktorá z dievčat v dedine je bosorka. Potrebovali k tomu vlastnoručne zhotovený drevený stolček. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový na Štedrý deň. Keď sa mládenec na polnočnej omši postavil na stolček, uvidel všetky miestne bosorky a strigy ako sedia obrátené chrbtom k oltáru. Zvyk sa nepáčil dievčatám sediacim s rodičmi v kostolných laviciach. Ťažko sa im zisťovalo, či je ich milý na polnočnej omši. Keď sa obzreli, museli mládenca po omši dolapiť, aby ich neprezradil. Ten ale za seba sypal hrach alebo mak, ktorý museli dievčatá zbierať a to ich tak zdržalo, že im milý utiekol aj s tajomstvom.
Deň sv. Lucie bol významný aj pre dievčatá zrelé na vydaj. V tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskladali a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik vytiahli spod taniera, hodili do ohňa alebo roztrhali na márne kúsky. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno toho pravého. Či bolo na ceduľkách naozaj dvanásť mien mládencov, alebo na všetkých iba jedno toho najvytúženejšieho, to vraj vedela iba svätá Lucia a... samozrejme pisateľka.

 ZDROJ:(TASR)

 

 


 
 

Srdce na dlani 2011Vytlačiť
 

Srdce na dlani 2011 v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Rok 2011 bol Radou Európskej Únie vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Cieľom tohto roka bolo podnietiť a podporiť úsilie o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť a dobrovoľníctvo a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností. Európsky rok dobrovoľníctva mal prácu dobrovoľníkov vyzdvihnúť a povzbudiť k nej rovnako ostatných ľudí, tak, aby sa do tejto činnosti zapájali a pokúsili sa riešiť existujúce problémy.

 Počas tohto roka Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zrealizovalo v spolupráci s ďalšími organizáciami niekoľko aktivít, ktoré boli zamerané na naplnenie tohto cieľa. Poslednou v tomto roku bolo oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom samosprávnom kraji a meste Banská Bystrica cenou Srdce na dlani 2011. V tradícii oceňovania sme pokračovali v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom už piaty rok

 Srdce na dlani je ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

 Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2011 sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu 5.12.2011 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

 Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek právnická osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 26 návrhov, v ktorých bolo na ocenenie navrhnutých 16 jednotlivcov a 9 dobrovoľníckych skupín. Spolu bolo nominovaných viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

 Udelených bolo 10 ocenení Srdce na dlani 2011 v nasledovných kategóriách: dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii (ocenenie získala Mária Muránska), dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách (ocenenie bolo udelené Ivanovi Hrkelovi a Eve Balážovej), dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia (ocenenou bola skupina mladých ľudí v projekte EnviroFuture), dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou (ocenenie získal Marek Lafférs), dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania (ocenenou bola Helena Behúlová), dobrovoľníctvo v oblasti športu (ocenenie získal Marián Čema), dobrovoľníctvo v kultúre a umení (ocenenie bolo udelené Lenke Špiriakovovej), dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (ocenenie získali členky Materského centra Mostík) a dobrovoľník mesta Banská Bystrica (ocenenie získal Anton Pálka).

 Ďakovné listypri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2011 nominované na ocenenie a to konkrétne: Lea Weberová, Ján Mikolaj, žiaci a žiačky Základnej školy Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici, František Jelínek, Alžbeta Mihálová, Tatiana Sujová, Vladimíra Hanusová, Mária Ďurčíková, skupina mladých dobrovoľníkov v zariadení Jesienka, Angela Angelevska, Diogo Vaz, skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Dome Božieho milosrdenstva, skupina dobrovoľníkov v organizácii STADETORE, Stanislav Matejkin, žiaci a žiačky Základnej školy J. C. Hronského v Krupine a skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte V.I.S.

  Výsledky aktivít zrealizovaných počas Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v meste Banská Bystrica svedčia o tom, že náš kraj a naše mesto disponujú bohatým ľudským potenciálom so silným prosociálnym cítením. Realizáciou oceňovania Srdce na dlani 2011 by sme chceli vyjadriť poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít. Ďakujeme aj študentkám Katedry hudobnej kultúry PF UMB, ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania.

ZDROJ: http://www.vucbb.sk/portal/samosprava/medialny-servis/aktuality/srdce-na-dlani-2011-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji

www.vucbb.sk/portal/samosprava/medialny-servis/aktuality/srdce-na-dlani-2011-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji

www.oz-dlan.sk/news/srdce-na-dlani-2011-ocenovanie-dobrovolnikov-bbsk-5-12-2011-/

Súbor na stiahnutie DSC_4539.jpg DSC_4539.jpg (234.9 kB)

 
 

Pokoj ľuďom dobrej vôleVytlačiť
 


 
 

Medové vianoceVytlačiť
 

Čaká na Vás predajná výstava sviečok zo včelieho vosku, ukážka pečenia         a ochutnávka vianočných oblátok, tradičná vianočná večera v regióne, tvorivá dielňa, koledníci z FS Vepor z Klenovca, punč a ďalšie zaujímavosti...

Vstupné: 1,- EUR
Nezabudnite sa teplo obliecť.

Na stretnutie sa tešia dobrovoľníci občianskeho združenia OZVENY v Hrachove a spoluorganizátori.
Viac info na: http://www.ozveny.sk/clanok.php?id=46

 


 
 

Pozvánka na OZ Vytlačiť
 

Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
9. decembra 2011 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke
obecného úradu.
 


 
 

AdventVytlačiť
 

Advent

Advent.jpgAdvent (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky napríklad tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch od 16. decembra. Preto adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania. Liturgickou farbou pre advent je farba fialová.
Nielen čas Vianoc, ale aj adventu, sa má prežívať v kľude a pohode. Ľudia si zhotovovali adventné vence už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johanna Wichlerna, ktorý si v r. 1860 zavesil vo svojom dome obrovský na strop obrovský čečinový veniec a pripevnil naň 24 sviečok, na každý adventný deň jednu. Dnes do venca vkladáme obyčajne 4 väčšie sviečky, podľa počtu adventných nedieľ.


 
 

Sviatok Svätého MikulášaVytlačiť
 

6. decembra - Sviatok svätého Mikuláša

Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku. Napriek popularite nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Pred stovkami rokov sa narodil niekedy okolo r. 270 a to pravdepodobne v Patare, na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre (terajšia obec Dembre v južnom Turecku). Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pritom nevidel, nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomohol, mu nemohli ani poďakovať.
Od jeho životopiscov je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci 3 chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že v noci pred sviatkom svätého Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva.
V podobe, v akej sa tieto rozprávania zachovali, ich možno zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické jadro. Napriek všetkému je potrebné pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu. Ako čas plynul, svätý Mikuláš sa trochu zmenil. Jeho červený biskupský plášť ľudia časom premenili za obyčajný červený, olemovaný bielou kožušinou. Na hlave mal červenú čapicu, alebo kapucňu. V rôznych krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už je to svätý Mikuláš, Santa Claus, ded Moroz, .. pre všetkých zostane navždy symbolom blížiacich sa Vianoc.
Zdroj: Internet

 


 
 

MikulášVytlačiť
 

Milé detičky,

aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš s družinou.
Privítať ho môžete dňa 09.12.2011 – piatok o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu. So zaujímavým programom vystúpia deti zo Základnej a Materskej školy.
Detičky do 10 rokov budú obdarované sladkým balíčkom.


 
 

Výročná schôdza DHZVytlačiť
 

DHZ - znak.jpg

 

 

DHZ pozýva svojich členov na výročnú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční dňa 18.11.2011 so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke Oú. Občerstvenie je zabezpečené.

 


 
 

Október - mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia.
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.
Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 21. októbra pripravila obec Ožďany stretnutie pre našich  občanov. V mene obce Ožďany sa všetkým prihovoril starosta obce Ing. Adrian Barto. Všetkým  vyslovil poďakovanie za ich obetavú prácu a do ďalších rokov poprial veľa zdravia, lásky a spokojnosti.
Spestrením  bol kultúrny program detí zo Základnej a Materskej školy v Ožďanoch, ktoré pre svojich starkých pripravili nádherné vystúpenie. Posedenie po vystúpení bolo príjemným ukončením tohoto krásne stráveného večera.  
Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka.

Aktuálne fotografie:
/oktober-mesiac-ucty-k-starsim-2012.html

 


 
 

Sviatok všetkých svätýchVytlačiť
 

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne na prvú nedeľu po Turícach. Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. Na Západe sa sviatok Všetkých svätých mučeníkov slávil už v 7. storočí, a to v deň výročia zasvätenia rímskeho Panteónu - pôvodne chrámu pohanských božstiev - Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom (13. mája 609). Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku a napokon v celej Európe.
 

Rozšírený bol najmä medzi obyvateľstvom keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina (zo slova "Sam-fuin" - koniec leta), ktorý vládol zime.

Kelti verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdáva žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. Zo strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a mŕtvych je túto noc taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve duše, ale zároveň odohnali zlých duchov a démonov, nachystali im všelijaké dobroty a dary.

 


 
 

Minerálny prameň v Ožďanoch - projekt ukončenýVytlačiť
 

SDC11557.JPGCieľom grantového programu MAS Región občanom - občania regiónu je fotka9.JPGzvýšiť participáciu aktívnych občanov, združení, podnikateľov i obcí na zlepšovaní kvality života v regióne Malohont a posilniť spoluprácu medzi týmito subjektmi prostredníctvom podpory ich nápadov, ktoré malou či väčšou mierou prispejú k obnove a rozvoju regiónu.

Občianske združenie SERPENTÍNY v spolupráci s obecným úradom, sponzormi a dobrovoľníkmi úspešne dokončili revitalizáciu Minerálneho prameňa Ožďany.
Cieľ grantového projektu MAS Región občanom-občania regiónu je úspešne naplnený. Minerálny prameň je nádherne upravený a "pripravený" slúžiť všetkým občanom a návštevníkom nášho regiónu. Veríme, že si toto dielo budeme spoločne chrániť a zachováme ho v tejto podobe aj pre budúce generácie.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložoli ruku k dielu a pomohli vytvoriť z nevľúdneho miesta príjemné prostredie pre oddych a relax.

Aktuálne fotografie:
/mineralny-pramen-v-ozdanoch-2012.html


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

P o z v á n k a


Starosta obce Ožďany v súlade s §13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň
28. októbra 2011 (v piatok) o 18.00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke
obecného úradu.


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení prijatých uznesení
6. Zloženie poslaneckého sľubu nového poslanca
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o stanovení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
8. Prejednanie podmienok prevádzkovania obecnej knižnice
9. Správa o výsledku a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Ožďanoch
10. Vyhodnotenie ponúk ohľadne poistenia majetku obce
11. Riešenie problematiky multifunkčného ihriska
12. Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

 

 


                                                                             Ing. Adrian B a r t o,  v.r.
                                                                                     starosta obce

 

 


 
 

Verejné stretnutie občanov so samosprávou obceVytlačiť
 

erb.jpg Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, kanalizácia,  starostlivosť o starších občanov a mnohé iné témy a podnety si vypočuli poslanci obecného zastupiteľstva spolu so starostom obce od občanov na spoločnom stretnutí - verejných rozhovoroch s občanmi, ktoré sa konali v stredu 19. októbra v miestnom Kultúrnom dome. Stretnutia sa zúčastnilo približne 20 občanov a niektorí z nich adresovali svoje pripomienky a námety, ktoré následne prehodnotí obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
Pán starosta záverom poďakoval za účasť a vecné pripomienky, ktoré budú zohľadnené pri ďalších rozvojových aktivitách obce.

Aktuálne foto:
/verejne-stretnutie.html


 
 

Vybudovanie vodozádržných opatrení v Obci OžďanyVytlačiť
 

IMAG1186.jpgTretieho pracovného stretnutia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martin Kováč a výkonný manažér programu Ing. Michal Kravčík, CSc.

V teréne si pozreli práce, ktoré sa v obci Ožďany v rámci projektu IMAG1215.jpgzrealizovali. Vybudovaním vodozádržných opatrení sa znížia povodňové riziká a zmiernia sa dosahy extrémnych prívalových dažďov pri lokálnych záplavách v obci. Vodozádržné opatrenia sa priebežne od mesiaca jún 2011 relizujú na lesných a poľných cestách, ornej pôde, trvalých trávnatých porastoch, lesných porastoch, stržiach, zosuvoch, suchých potokoch a drobných tokoch. projekt je v prvej etape zameraný na lokálne zadržanie povrchového odtoku v lesnej a poľnohospodárskej krajine.
Realizáciu projektu robia 10 pracovníci prijatí v zmysle §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

 Aktuálne fotografie:
/prvy-realizacny-projekt-integrovaneho-manazmentu-povodi-sr-2011.html


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru do odvolania.

 


 
 

Námetové požiarne cvičenieVytlačiť
 

hasiči.jpg Námetové cvičenie sa uskutoční 28.08.2011  - v nedeľu so začiatkom o 16:00 hod.  pri budove bývalej základnej školy /zastávka na Lučenec/. Po ukončení Námetového cvičenia Vás DHZ srdečne pozýva na posedie pri guľáši pred požiarnou zbrojnicou a večernú zábavu pod taktovkou hudobnej skupiny Raymond.

                                 Cena 1 porcie guľášu: 1,- €
Cena vstupenky na večernú Dicso- zábavu : 1,- €

Počas námetového cvičenia bude použitá siréna.


 
 

Potravinová pomocVytlačiť
 

 

Pri preberaní dodávky je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz;
• potvrdenie ÚPSVaR, že ste v hmotnej núdzi alebo na hranici životného minima;
• dôchodcovia musia priniesť rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, platné na rok 2011;
• v prípade, že máte zverené do starostlivosti dieťa, je potrebné priniesť k nahliadnutiu rozhodnutie súdu.
 


 
 

Výstraha SHMU - 2. stupeňVytlačiť
 


Trvanie javu: 25.08.2011 od 12:00 do 19:00
 

Jav: Vysoké teploty

Stupeň: 2. stupeň


Výstraha:
MIESTAMI sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 34 - 37 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,
fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť
poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 34 - 37 °C

www.shmu.sk


 
 

Medzinárodné keramické sympózium mladých umelcov do 35 rokov. „Fenomén Gemer 11”Vytlačiť
 

Od 13. augusta prebieha v Ožďanoch na Zelenom Mlyne medzinárodné keramické sympózium mladých umelcov do 35 rokov. „Fenomén Gemer 11” je už 2. ročník. Účastníci sú z Česka, Poľska a Slovenska a ich práca bude zavŕšená verejnou výstavou, ktorá začne vernisážou v stredu 24. augusta o 17:00 na radnici v Rimavskej Sobote. Hosťom sympózia je aj známy umelec Vlado Oravec.Projekt je čiastočne dotovaný Ministerstvom kultúry.

 

Súbor na stiahnutie pozvanka FG11..jpg pozvanka FG11..jpg (115.2 kB)

 
 

Odporúčania pre obyvateľov pri hydrologických a meterologických výstraháchVytlačiť
 

Odporúčania pre obyvateľstvo pri hydrologických a meteorologických výstrahách:


Maximálna teplota

2.stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od ( teplota > 35 0 C) :

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3.stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (teplota > 40 0 C) :

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením ( pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).


Minimálna teplota

2.stupeň
Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu (M2 < ako - 20 0 C) . Silný mráz :

a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3.stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3 < - 30 0 C). Veľmi silný mráz :

a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie....),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.


Vietor

2.stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s :

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3.stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s) :

a) keď nie je nutné nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2.stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :

a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3.stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :

a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.


Sneženie

2.stupeň
Silné sneženie, pri ktorom spadne S2 > 20 cm nového snehu za 12 hod. :

a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami ( zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3.stupeň
Mimoriadne silné sneženie, pri ktorom spadne S3 > 30 cm nového snehu za 12 hod.:

a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.


Poľadovica

2.stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice :

a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami ) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3.stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice :

a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.


Búrky

2. stupeň
Výskyt silných búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnmi (DB2 >30 mm za 1 hod.) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2 > 25 m/s) :

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile alebo vyhľadať nižšie polohy ( pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt).

3.stupeň :
Výskyt mimoriadne silných búrok, spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom (DB3, 40 mm za 1 hod.) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3 > 35 m/s) :

a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.


Dážď

2.stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2 > 50 mm za 12 hod.) :
V prípade kritického nedostatku času : zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné ( kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
Pokiaľ máte dostatok času :

a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3.stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D3 > 70 mm za 12 hod.) :

a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.


Hmla

2.stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2 < 300 m) :

Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadajte najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3.stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3 < 100 m) :

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov. 


 
 

„Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR “ Vytlačiť
 

     Tretieho pracovného stretnutia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martin Kováč a výkonný manažér programu Ing. Michal Kravčík, CSc.

Po obhliadkach v teréne výkonný manažér programu - Ing. Michal Kravčík, CSc. skonštatoval, že je nevyhnutné dodržiavať stanovené princípy, zásady a logistiku prác. Zdôraznil, že prvé prínosy z vykonaných opatrení sú dobré a projekty, ktoré sa začali realizovať v obciach prispievajú k zadržaniu vody v krajine, znižujú erózne procesy v poškodenej krajine, zlepšujú miestnu mikroklímu a biodiverzitu a celkovo tieto opatrenia zlepšujú vzhľad krajiny.
Po dvoijhodinovej obhliadke v teréne v katastroch Hrnčiarskej Vsi a našej obce  si starostovia obcí a realizátori stavieb počas troj-hodinovej plodnej diskusie vymenili skúsenosti a poznatky získané počas realizácie už zrealizovaných vodozádržných opatrení.
Aktuálne fotografie zo stretnutia:
/prvy-realizacny-projekt-integrovaneho-manazmentu-povodi-sr-2011.html

 

 


 
 

Lekáreň Arnica - Pharm. Dr. Jozef Baliga Vytlačiť
 

Pharm. Dr. Jozef Baliga oznamuje občanom, že lekáreň Arnica bude pre čerpanie dovolenky zatvorená v tomto termíne:

 08.08.2011 - 21.08.2011


 
 

Zber veľkoobjemového a elektro odpadu Vytlačiť
 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU, ELEKTROODPADU A AUTOBATÉRIÍ


Obec Ožďany oznamuje občanom, že v mesiaci júl sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a autobatérií, ktorý budete môcť           sústrediť v areáli obecného úradu   od 11.06.2013 - 01.07.2013

Do veľkoobjemového odpadu patria -  objemové časti nábytku ako napr. okná, dvere, kuchynské linky, linolea, koberce, umývadlá, misy WC, gauče, skrine, stoly, stoličky a podobné materiály.

Do elektro a elektronického odpadu patria - malé el. spotrebiče, PC, tlačiarne, chladničky, televízory a podobné materiály.
 


 
 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

 • Streda-3-7graphic-icon
 • Štvrtok2-4graphic-icon
 • Piatok1-7graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka