Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou OžďanyVytlačiť
 

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné predpoklady:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
znalosť príslušnej legislatívy,
organizačné schopnosti,
ovládanie štátneho jazyka,
komunikatívnosť.

Požadované doklady:
písomná prihláška na výberové konanie,
overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača
profesijný životopis,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z. z.),
písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 18.4.2019.

Prihlášku s požadovanými dokladmi posielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“ NEOTVÁRAŤ na adresu: Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany. Viac informácií dostanete na Obecnom úrade v Ožďanoch a na tel. čísle 047 5694146.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Ožďanoch 18.3.2019


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Program zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia, privítanie hostí 
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení prijatých uznesení
Návrh VZN Obce Ožďany č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ožďany
Rôzne, diskusia a interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver


 
 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Ožďany pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.Vytlačiť
 

Zverejnenie e-mailovej adresy pre Voľby do EU parlamentu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej  volebnej komisie obce Ožďany pre Voľby do Európskeho parlamentu  2019  je:

                                                 obecozdany@obecozdany.sk


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

MasážVytlačiť
 

fullsize3_photo_bangz.jpg01.jpgterapia.jpgDňa 27.03.2019 (streda) sa v zasadačke obecného úradu Ožďany uskutoční klasická masáž chrbta, šije a drieku. Prihlásiť sa môžete na  telefónnom čísle: 047/56 94 646 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.,alebo osobne v kancelári TSP (oproti pošty). Cena základnej masáže: 6 €/30 min. Masáž bude prebiehať od 9:00 do 15:00 hod. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa a upresniť čas masáže. Masáž budú vykonávať dvaja kvalifikovaní maséri.


 
 

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 


 
 

Najbližší vývoz TKO bude dňa 28.03.2019Vytlačiť
 

Najbližší vývoz TKO bude  dňa 28.03.2019


 
 

Najbližší vývoz plastov bude dňa 12.04.2019.Vytlačiť
 

Najbližší vývoz plastov bude dňa 12.04.2019.


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukovVytlačiť
 

Podomový výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v Ožďanoch a Tehlovni sa uskutoční 30.05.2019 od 15.00 hod.


 
 
Položky 1-10 z 411

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka